Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Opracowania na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego (jdu).

2012-03-05, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Poniżej przedstawiam chronologicznie odnośniki/linki do dotychczasowych opracowań na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego (jdu art. 30a ustawy KN) wg stanu na dzień 5 marca 2012 roku.

 

 

Przeprowadzone dotychczas szkolenia na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz jdu.

 

 

 

1.

2009-06-01

Metody - sprawdzanie warunku osiągania minimalnych wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego w 2009 r.

 

 

 

2.

2009-06-03

List otwarty do Ministra Edukacji Narodowej z propozycją zmiany art. 30a ustawy Karta Nauczyciela.

 

 

 

3.

2009-06-27

Czym jest średnioroczna liczba nauczycieli? Dopłat uzupełniających dla nauczycieli nie będzie?

 

 

 

4.

2009-06-28

Komentarz do stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej: Opis sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b ustawy - Karta Nauczyciela.

 

 

 

5.

2009-09-05

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na list otwarty z dnia 3 czerwca 2009r.

 

 

 

6.

2009-09-07

Co to jest średnie wynagrodzenie nauczycieli? Jak je wyznaczyć?

 

 

 

7.

2009-10-04

Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje bezpodstawną wartość średnich (minimalnych) wynagrodzeń nauczycieli na rok 2009 (art. 30 ust. 3 ustawy - KN) - metoda SMO.

 

 

 

8.

2009-10-04

Właściwa metoda określania średnich minimalnych wynagrodzeń nauczycieli na rok 2009 (art. 30 ust. 3 ustawy - KN) - metoda SME.

 

 

 

9.

2009-10-10

Notatka ze spotkania MEN i RIO w dniu 15 czerwca 2009 r.

 

 

 

10.

2009-10-22

Jak wyznaczyć liczbę etato-wynagrodzeń? Ile ona wynosi? Co z wynagrodzeniem chorobowym i za czas urlopu zdrowotnego?

 

 

 

11.

2009-10-30

Proponowana zmiana art. 30a ustawy Karta Nauczyciela posiada jeszcze więcej wad niż istniejące zapisy.

 

 

 

12.

2009-11-02

Średnie (rzeczywiste) wynagrodzenie wyznaczane metodą prostą. Metoda SRP.

 

 

 

13.

2009-11-02

Średnie (rzeczywiste) wynagrodzenie wyznaczone metodą średniowania po wszystkich grupach awansu nieperiodycznych(nie comiesięcznych)/losowych/przypadkowych elementów wynagrodzeń mogących wystąpić na każdej z grup awansu. Metoda SRL.

 

 

 

14.

2009-11-02

Metody spełniania warunku osiągania średnich oraz kalkulacji łącznej dopłaty uzupełniającewj na grupie awansu.

 

 

 

15.

2009-11-02

Podział dopłaty uzupełniającej pomiędzy nauczycieli - metoda, która nie naraża jst na procesy sądowe.

 

 

 

16.

2009-11-05

Schemat procedur na 2009r. sprawdzania osiągania średnich i wykonania dopłaty uzupełniającej dla nauczycieli.

 

 

 

17.

2009-11-05

Formularze - karty danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy osiągania średnich oraz kalkulacji dopłat uzupełniających dla nauczycieli.

 

 

 

18.

2009-11-09

"Osiągnięcia" Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu średnich wynagrodzeń oraz dopłaty uzupełniającej.

 

 

 

19.

2009-11-09

List do posłów Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w/s średnich wynagrodzeń nauczycieli art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela.

 

 

 

20.

2009-11-16

List do posłów Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polski z propozycją zmiany zapisów w projekcie zamiany ustawy Karta Nauczyciela druk sejmowy nr 2436.

 

 

 

21.

2009-11-19

Komentarz do stanowiska Rządu wobec komisyjnego (?) projektu ustawy  w sprawie zmiany ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 2436).

 

 

 

22.

2009-12-07

Autorska propozycja w sprawie sposobu ustalania kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy KN.

 

 

 

23.

2009-12-09

List do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu ustalania różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 KN.

 

 

 

24.

2009-12-11

List do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie błędu w projekcie rozporządzenia "w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez JST".

 

 

 

25.

2009-12-17

Komentarz wraz z propozycją zmian w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez JST.

 

 

 

26.

2009-12-21

Jednorazowy dodatek uzupełniający - cześć I - propozycja wprowadzenia pojęcia współczynnika dodatku uzupełniającego.

 

 

 

27.

2010-01-26

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie sposobu opracowania. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli ... jest niezgodne z art. 30a ustawy KN!

 

 

 

28.

2011-01-28

Komentarz do wystąpienia pokontrolnego sporządzonego przez RIO w ... dla jst ... w części dotyczącej naliczania jdu.

 

 

 

29.

2011-02-12

Komentarz do projektu rozporządzenia MEN zmianiajęcego rozporządzenie w sprawie opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli z dnia 13 stycznia 2010r.

 

 

 

30.

2011-02-22

List do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie niezgodności z prawem projektu zmian do rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2010r.

 

 

 

31.

2011-05-10

Co z projektowanymi zmianami przez MEN w rozporządzeniu z dnia 13 stycznia 2010r.? List do Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

 

32.

2011-05-11

Wniosek do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w ... o udostępnienie informacji publicznej oraz komentarz do tej odpowiedzi.

 

 

 

33.

2011-05-15

Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o ustosunkowanie się do zarzutów niezgodności rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2010r. z art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela.

 

 

 

34.

2011-05-30

Odpowiedź Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w *** na wniosk o udostępnienie informacji publicznej oraz komentarz do tej odpowiedzi.

 

 

 

35.

2011-06-22

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie projektowanych zmian w rozporządzeniu MEN z dnia 13 stycznia 2010r. oraz ponowienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

 

 

36.

2011-07-14

Komentarz do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 143, poz. 838).

 

 

 

37.

2011-11-07

Komentarz do „wystąpienia pokontrolnego” oraz protokołu sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w ***** .

 

 

 

38.

2011-11-21

List otwarty do Przewodniczącego Krajowej Rady RIO w sprawie art. 30a ustawy Karta Nauczyciela.

 

 

 

39.

2011-11-21

Wartość jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli określona wzorem w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. jest niezgodna z § 5 tego rozporządzenia oraz art. 30a ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

 

 

 

40.

2011-11-21

Ostrzeżenie przed sztormem! Co się wydarzy, gdy jst należne nauczycielom wynagrodzenia za grudzień wypłaci dopiero w styczniu?

 

 

 

41.

2012-03-09

List otwarty do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prawa o średnich wynagrodzeniach nauczycieli.

 

 

 

42.

2013-01-16

Średnie wynagrodzenia nauczycieli - Część I.

 

 

 

43.

2013-01-16

Średnie wynagrodzenia nauczycieli - Część II.