Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Skutki Dobrej Zmiany w edukacji - Część I
Zmiana zapotrzebowania na etaty nauczycielskie w gminach w trakcie reformy

2017-02-25, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Opracowanie składa się z 4 rozdziałów:

 1. Wstęp
 2. Teoria
 3. Wykorzystanie teorii w praktyce
 4. Wnioski

I. Wstęp

    W związku z reformą oświaty - głównie poprzez likwidacją gimnazjów, w zadaniu gmin pojawi się szereg naprężeń: problem z nauczycielami gimnazjów oraz problem wzrostu deficytu w wydatkach na zadania oświatowe w stosunku do otrzymywanej subwencji. W opracowaniu tym w rozdziale II przedstawiam podstawy teoretyczne do kalkulacji zmian zapotrzebowania na etaty nauczycielskie w zadaniu gminy w okresie lat szkolnych od 2016/17 do 2019/20 a w rozdziale III zastosowanie tej teorii w praktyce - w modelowej prostej sytuacji. W rozdziale IV przedstawiam natomiast dość obszerne, ale i tak nie wyczerujące problemu wnioski.

II. Teoria

Jeżeli oznaczymy przez

eg,i,x - liczbę etatów nauczycielskich prowadzących oddział w i-tej klasie gimnazjum w roku szkolnym x (i ∈ [1,3] a x ∈ [16/17, ..., 19/20]),
ep,i,x - liczbę etatów nauczycielskich prowadzących oddział w i-tej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym x (i ∈ [1, 2, ..., 8] a x ∈ [16/17, ..., 19/20]),

oraz przez

Og,i,x - liczbę oddziałów w i-tej klasie wszystkich gimnazjów w gminie w roku szkolnym x (i ∈ [1,3], a x ∈ [16/17, ..., 19/20]),
Op,i,x - liczbę oddziałów w i-tej klasie wszystkich szkół podstawowych w gminie w roku szkolnym x (i ∈ [1, 2, ..., 8], a x ∈ [16/17, ..., 19/20]),

to łączne zapotrzebowanie na etaty nauczycielskie (bez godzin ponadwymiarowych) szkół podstawowych i gimnazjów E wg poszczególnych lat szkolnych w danej gminie wyniosą:

    Powyższe wzory mogą u niejednego czytelnika spowodować ból głowy. Spróbujemy zatem ten ból nieco uśmierzyć różnymi uproszczeniami, które w ostateczności doprowadzą nas do prostych wzorów, które będą opisywały stan wzorcowy - wyjściowy do dyskusji i prognoz.

Pierwsze upraszczające założenie:
zakładamy, że tak na poziomie danej klasy gimnazjum, jak i na poziomie danej klasy szkoły podstawowej - w okresie reformy, tygodniowa liczba zajęć nie ulegnie zmianie, zatem i nie ulegnie zmianie liczba etatów nauczycielskich prowadzą dany oddział danej klasy
gdzie indeks g oznacza gimnazjum, p szkołę podstawową, a indeks i oznacza daną klasę w danym typie szkoły.

Jeżeli przyjmiemy powyższe założenia i zauważymy, że w klasach szkoły podstawowej od 1 do 6 tygodniowy wymiar lekcji (wraz z religią/etyką) wynoszą obecnie odpowiednio: 22, 23, 23, 27, 28 i 30, w klasach od 1 do 3 w gimnazjach odpowiednio: 31, 32 i 33 i przyjmiemy, że w nowych klasach szkoły podstawowej tj. 7 i 8 wyniosą odpowiednio tyle, co w klasie 1 i 2 gimnazjum, oraz przyjmiemy, że etat nauczycielski, to 18 godzin tygodniowo, to

Drugie upraszczające założenie:
zakładamy, że łączna liczba oddziałów w każdej klasie łącznie wszystkich gimnazjów w gminie niezależnie od roku szkolnego jest jednakowa i wynosi Og oraz łączna liczba oddziałów w każdej klasie łącznie wszystkich szkół podstawowych w gminie niezależnie od roku szkolnego również jest jednakowa i wynosi Op, zatem zachodzi:

Trzecie upraszczające założenie:
zakładamy, że średnia liczba uczniów na oddział w gimnazjach w każdej klasie są sobie równe i wynoszą po Sg|o, podobne założenie przyjmujemy, co do szkół podstawowych i zakładamy że wynosi ona Sp|o. Zatem łączna liczba uczniów gimnazjów wynosi Lg a szkół podstawowych Lp:

Czwarte upraszczające założenie:
zakładamy, że w szkołach podstawowych jest dwukrotnie więcej uczniów niż w gimnazjach:

Wykorzystując założenia (6) do (10) otrzymujemy związek: stosunek liczby oddziałów w gimnazjach na klasę do liczby oddziałów w szkołach podstawowych na klasę jest odwrotnie proporcjonalny do ich stosunku średnich wielkości tych oddziałów:

Na zakończenie części teoretycznej wprowadzany definicję parametru alfa

.

III. Wykorzystanie teorii w praktyce

Korzystając z wzorów (1) do (4) oraz definicji parametru alfa (14) i założeń (5) i (6) oraz przyjętych wartości, o których mowa w (7) można wykazać, że zmiany zapotrzebowania na etaty nauczycielskie łącznie szkół podstawowych i gimnazjów na dany rok szkolny względem roku 2016/17 w danej gminie wyniosą odpowiednio:

Podobnie można wykazać, że zmiany zapotrzebowania na etaty nauczycielskie szkół podstawowych i gimnazjów na dany rok szkolny względem roku poprzedniego w danej gminie wyniosą odpowiednio:

Wykres 1: Linie: niebieska, czerwona i fioletowa opisane są przez lewą oś y a linia brązowa przez prawą oś y. Linia niebieska określa zmianę zapotrzebowania na etaty nauczycielskie w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku 2017/18 względem roku 2016/17 (18) w funkcji parametru α (14), czerwona zmianę w roku 2018/19 względem roku 2016/17 (19), a fioletowa zmianę w roku 2019/20 względem 2016/2017 (20). Linia brązowa to rozkład procentu samorządów w kraju wg wartości parametru α w połączeniu ze związkiem (13) i danych SIO wg stanu wrzesień'2015, .

Wykres 2: Linie: niebieska, czerwona i fioletowa opisane są przez lewą oś y a linia brązowa przez prawą oś y. Linia niebieska określa zmianę zapotrzebowania na etaty nauczycielskie w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku 2017/18 względem roku 2016/17 (15) w funkcji parametru α (14), czerwona zmianę w roku 2018/19 względem roku 2017/18 (16), a fioletowa zmianę w roku 2019/20 względem 2018/2019 (17). Linia brązowa oznacza to samo, co na wykresie 1.

Wykres 3: Inna: trójwymiarowa reprezentacja wykresu 1 - wzorów 15 do 17.

Wykres 4: Inna: trójwymiarowa reprezentacja wykresu 2 - wzorów 18 do 20.

IV. Wnioski:

Dla przypomnienia: wzory (15) do (20) oraz powyższe wykresy dotyczą najprostszej sytuacji tj. takiej, że w każdej klasie na poziomie szkoły gimnazjalnej łączna liczba oddziałów wszystkich gimnazjów gminy wynosi po tyle samo (Og) i w każdej klasie na poziomie szkoły podstawowej łączna liczba oddziałów wszystkich szkół podstawowych gminy wynosi też po tyle samo (Op).
 1. Zmiana zapotrzebowania na etaty nauczycielskie w okresie reformy zależy od wielkości parametru α - czyli stosunku liczby oddziałów na klasę w gimnazjach do liczby oddziałów na klasę w szkołach podstawowych a pośrednio od stosunku średniej liczby uczniów na oddział w szkołach podstawowych do średniej liczby uczniów na oddział w gimnazjach.

 2. Jeżeli parametr α = 1, to oznacza, że liczba oddziałów na klasę w gimnazjach jest równa liczbie oddziałów na klasę w szkołach podstawowych a w konsekwencji średnia liczba uczniów na oddział w gimnazjach jest taka sama, jak w szkołach podstawowych, to:

  1. Po likwidacji I klasy gimnazjów uwolnione etaty nauczycielskie w zupełności znajdą swoje pokrycie w nowych etatach w VII klasie szkół podstawowych.
  2. Po likwidacji II klasy gimnazjów uwolnione etaty nauczycielskie w zupełności znajdą swoje pokrycie w nowych etatach w VIII klasie szkół podstawowych.
  3. Po likwidacji III klasy gimnazjów żaden z uwolnionych etatów nauczycielskich nie znajdzie już pokrycia w nowych etatach szkół podstawowych, bo ich już nie będzie. Można powiedzieć, że mniej więcej 1/3 obecnych etatów nauczycielskich gimnazjów straci bezpowrotnie pracę w zadaniu gminy. lub jeszcze inaczej mówiąc ubędzie około 13% z wszystkich etatów w szkołach gminy w stosunku do roku szkolnego 2016/17.

 3. Jeżeli parametr α spełnia nierówność 0.66 < α < 1, to:

  1. Po likwidacji I klasy gimnazjów uwolnione etaty nauczycielskie w niepełny sposób pokryją zapotrzebowanie na nowe etaty w VII klasie szkół podstawowych.
  2. Po likwidacji II klasy gimnazjów uwolnione etaty nauczycielskie w niepełny sposób pokryją zapotrzebowanie na nowe etaty w VIII klasie szkół podstawowych.
  3. Po likwidacji III klasy gimnazjów żaden z uwolnionych etatów nauczycielskich nie znajdzie już pokrycia w nowych etatach szkół podstawowych, bo ich już nie będzie. W końcowym efekcie liczba etatów nauczycielskich szkół gminy w stosunku do roku szkolnego 2016/17 zmniejszy się od więcej niż 0% do około 13%.

 4. Jeżeli parametr α = 0.66, to:

  1. Po likwidacji I klasy gimnazjów uwolnione etaty nauczycielskie w niepełny sposób pokryją zapotrzebowanie na nowe etaty w VII klasie szkół podstawowych,
  2. Po likwidacji II klasy gimnazjów uwolnione etaty nauczycielskie w niepełny sposób pokryją zapotrzebowanie na nowe etaty w VIII klasie szkół podstawowych,
  3. Po likwidacji III klasy gimnazjów żaden z uwolnionych etatów nauczycielskich nie znajdzie już pokrycia w nowych etatach szkół podstawowych, bo ich już nie będzie. Jednocześnie w końcowym efekcie liczba etatów nauczycielskich szkół gminy w stosunku do roku szkolnego 2016/17 nie ulegnie zmianie.

 5. Jeżeli parametr α spełnia nierówność α < 0.66, to:

  1. Po likwidacji I klasy gimnazjów uwolnione etaty nauczycielskie w niepełny sposób pokryją zapotrzebowanie na nowe etaty w VII klasie szkół podstawowych.
  2. Po likwidacji II klasy gimnazjów uwolnione etaty nauczycielskie w niepełny sposób pokryją zapotrzebowanie na nowe etaty w VIII klasie szkół podstawowych.
  3. Po likwidacji III klasy gimnazjów żaden z uwolnionych etatów nauczycielskich nie znajdzie już pokrycia w nowych etatach szkół podstawowych, bo ich już nie będzie. W końcowym efekcie liczba etatów nauczycielskich szkół gminy w stosunku do roku szkolnego 2016/17 ulegnie zwiększeniu od 0% do około 7% odpowiednio dla parametru α = 0.66 do α = 0.5.

 6. Przedstawione prognozy w pkt. 2 do 5 zapewne w rzeczywistości będą wyglądać gorzej i to z kilku powodów, m.in. dlatego, że w szkołach podstawowych jest wielu nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami do nauczania w klasach VII i VIII, którzy pracują obecnie na niepełny etat.

 7. W latach szkolnych 2017/18 oraz 2018/19 w szkołach podstawowych będzie się pojawiało do zagospodarowania więcej etatów niż uwalniane w gimnazjach, ale to zjawisko będzie zwodne, bo będzie tylko przejściowe - po zakończeniu roku szkolnym 2018/19 nastąpi tąpnięcie, bo uwolnione etaty nauczycielskie z ostatniej już III klasy gimnazjów nie znajdą już zatrudnienia w szkołach podstawowych.

 8. Najmocniej "Dobrą Zmianę" w edukacji odczują nauczyciele gimnazjów polskiej prowincji - będzie to dla nich nie tylko duży stres, ale i ogromny wzrost kosztów pozyskania dochodów, bo będą sobie musieli kupić rower a na zimę sanie, aby jedną lekcję poprowadzić w tej szkole a następną na końcu swojej gminy, a kolejną znów na początku swojej gminy, itp. itd.

 9. Ci nauczyciele gimnazjów polskiej prowincji, którzy nie zadbają o swoje zatrudnianie w szkołach podstawowych już od roku 2017/18, będą na coraz bardziej straconej pozycji.

 10. Za "Dobrą Zmianę" w edukacji w największym stopniu zapłacą gminy polskiej prowincji i nauczyciele ich gimnazjów. PiS, pomimo kierowanych do niego ostrzeżeń, postanowiło jednak strzelić sobie w kolano? Jeżeli ktoś - pomimo ostrzeżeń, chce sobie na siłę strzelić w kolano, czy też odmrozić ucho, to uczyni to, bo tacy już tak mają.

 11. Policzenia polonistki po profilu mat-fiz - p. Zalewskiej, w ramach projektu "Dobrej Zmiany" w edukacji, wskazują w ogólności na wzrost (i całkiem słusznie) w Polsce zatrudnienia nauczycieli (dlaczego nie etatów?) w szkołach, ale jakie to ma przełożenie/znaczenie dla nauczycieli gmin polskiej prowincji, jak np. Gminy - Kacze Doły, czy też innej Koziej Wólki, w tym "Pcima Dolnego", w których etatów nauczycielskich ubędzie? Czyżby powinni oni cieszyć się z tego, że etatów nauczycielskich przybędzie w Warszawie i się tam przeprowadzą? - naprawdę?

 12. Osoby zainteresowane bardziej precyzyjnymi wyliczeniami w konkretnym ich przypadku, powinny wykorzystać wzory (1) do (4) oraz (7) i wyznaczyć wartości funkcji zmian na zapotrzebowanie etatów nauczycielskich w swojej gminie wg wzorów (15) do (20).

 13. Póki co jednak, to trzeba się w skupieniu modlić o zdrowie p. Anny Zalewskiej, bo coś z kondycją jej umysłu chyba nie jest halo. Czyżby to był początek klinicznie diagnozowalnej u niej hipokryzji? Jedna z definicji pojęcia hipokryzji dostępna jest tutaj >>> hipokryzja.

 14. Należy przypuszczać, że cała ta "Dobra Zmiana" w edukacji, była przygotowana na wariackich papierach, że jest źle zaplanowana, źle przemyślana i źle policzona.

 15. Kto wierzy w prawdziwość twierdzeń/wypowiedzi p. Anny Zalewskiej, ten sam sobie szkodzi, bo w ciągu ostatniego roku zamieniła się ona w TUBĘ propagandową. Co to jest propaganda? - proszę kliknąć tutaj >> propaganda i spojrzeć na pkt 2.

 16. Czyżby Jarosław Kaczyński wraz z bezgranicznie mu wiernymi podkomendnymi ciągle myśleli za obecnym prezesem TVP - Jackiem Kurskim, że lud głupi wszystko kupi? Naprawdę tak myślicie? - no, to możecie się zawieść - a szkoda, bo wielu w Was pokładało dużą nadzieję.

 17. Ww. wnioski w daleki sposób nie wyczerpują rewolucji, jaka będzie dotyczyć nauczycieli gimnazjów w trakcie tzw. "Dobrej Zmiany" - szczególnie nauczycieli gimnazjów głębokiej prowincji.

> powrót