Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

RIO w Szczecinie nakłania JST do łamania prawa.

2013-02-25, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!
   

W trakcie opracowania ...

Art. 80 ust. 2b ustawy o systemie oświaty stanowi:
Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

a art. 80 ust. 2c tejże ustawy stanowi, że:
Prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne publiczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także publiczne poradnie psychologicznopedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, szkołę, ośrodek lub poradnię przedstawi organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że przedszkole (szkoła, [...]), które nie dochowało terminu, o którym mowa w art. 80 ust. 2c nie może otrzymać dotacji na żadne dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w roku następnym po terminie, o którym mowa wyżej.

Dnia 21 lutego 2013 roku na stronie samorzad.pap.pl zostało przedstawione stanowisko w w/w temacie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

„W świetle obowiązujących przepisów Kolegium Izby uznało, iż w przypadku upływu terminu 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji gmina nie ma obowiązku przekazania dotacji, jednak może ją przyznać w miarę posiadanych środków" - czytamy w komunikacie RIO Szczecin.

Z jakich przepisów RIO w Szczecinie wywnioskowało, że niedochowanie terminu 30 września umożliwia dotowanie przedszkoli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka? Co na to inne Regionalne Izby Obrachunkowe? Z doświadczenia wiadomo, że Regionalne Izby Obrachunkowe, to „państwa" w państwie, jedno RIO mówi tak a drugie mówi owak. Ile może wynieść niedochowanie w/w terminu wg RIO w Szczecinie: dzień, dwa, tydzień, miesiąc, kwartał a może rok? Jeżeli dopuszczalne jest lamanie przepisu art. 80 ust. 2c, to powinno być również dopuszczalne łamanie przepisu art. 90 ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3, 3a, 4b, 4c.

Jeżeli można tyle przepisów prawa łamać, to pytam - dlaczego niby nie można by łamać innych a właściwie to wszystkich innych przepisów prawa?

To, że art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty stworzone zostały przez ludzi całkowicie oderwanych od rzeczywistości, nie oznacza że można z prawem robić, co się chce. Należy bezwzględnie i to szybko na nowo - od podstaw, zbudować przepisy art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty - bo w tych przepisach aż się roi od różnych bzdur/nonsensów i innych patologii.

> powrót