Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Instrukcja kancelaryjna
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
   
 



Analiza Kosztów Oświatowych
Część I - Nowe spojrzenie na subwencję oświatową


... W opracowaniu przedstawiony jest algorytm podziału subwencji oświatowej dla JST oraz omówione jest znaczenie standardu finansowego. Definiowany jest podział subwencji oświatowej ze względu na wydatki: 1) wydatki płacowe dla nauczycieli i 2) wydatki rzeczowe oraz płacowe dla pracowników administracji i obsługi. Znaczenie takiego podziału jest wyjątkowo ważne, ponieważ daje on duże możliwości w zakresie analizowania kosztów oświatowych w JST. Analizy takie są zaprezentowane w Części II tego opracowania. W dalszej części tego opracowania zaprezentowany jest sposób podziału należnej JST subwencji na dwie części: 1) część na szkoły publiczne i placówki oświatowe oraz 2) część na szkoły niepubliczne. Podział ten wykonany jest w oparciu o algorytm podziału subwencji oświatowej dla JST. Dokonanie tego podziału jest zabiegiem wstępnym przed podziałem subwencji w formie dotacji na poszczególne szkoły niepubliczne. W opracowaniu omówiony jest również podział pomiędzy szkoły publiczne części subwencji przypadającej na szkoły publiczne. Wykonanie takiego podziału umożliwia przeprowadzenie oceny finansowej efektywności poszczególnych szkół publicznych. ...
Pobierz opracowanie (pdf 240kB) ... 

Analiza Kosztów Oświatowych
Część II - Optymalizacja kosztów

... w rozdziale IV – najważniejszym rozdziale tego opracowania - definiowany jest stan równowagi tj. wartość stosunku liczby wagowej uczniów do liczby etatów nauczycielskich, przy której następuje równoważenie kwoty subwencji przewidzianej na wydatki płacowe z szacowanymi wydatkami płacowymi dla nauczycieli. Porównywanie aktualnego stosunku liczby wagowej uczniów do liczby etatów nauczycielski ze stanem równowagi pozwala na ocenę czy w danej JST subwencja na wydatki płacowe dla nauczycieli wystarcza na pokrycie wydatków płacowych dla nauczycieli czy też nie. ...
Pobierz opracowanie (pdf 331kB)

Poparcie dla partii politycznych w wyborach do Sejmu'2005 a wyniki w edukacji

Korelacje pomiędzy preferencjami wyborców w wyborach do Sejmu'2005 a wynikami osiąganymi przez uczniów na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym dla powiatów województwa świętokrzyskiego.
Pobierz opracowanie (79kB) ...

Matematyczny model oceny efektywności nauczania

Niniejsza praca to prezentacja modelu matematycznego oceny efektywności nauczania na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym. Autor pragnie tą praca zwrócić uwagę na możliwość dokonania w prosty sposób oceny jakościowej różnic w poziomie nauczania pomiędzy szczeblem podstawowym i gimnazjalnym gmin. ...
Pobierz opracowanie (155kB) ...

Propozycja zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

W oparciu o analizy przedstawione w opracowaniach:
[1] Subwencja wyrównawcza dla gmin - analiza szczegółowa, IAR, 2004,
[2] Dochód budżetu gminy a kwota podstawowa subwencji wyrównawczej, IAR, 2005,
[3] Asymetria w metodach zaokrąglania, IAR, 2004,
proponujemy: .....
Pobierz opracowanie (127kB) ...

Dochód budżetu gminy a kwota podstawowa subwencji wyrównawczej

W rozważaniach na temat kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej zakładamy, że budżet państwa wydając publiczne pieniędze na subwencjonowanie gmin o niskich dochodach własnych z dochodów podatkowych robi to by zrównoważyć wydatki samorządów (poprawić ich dochodowość), ale również i po to by w przyszłości wydawać mniej pieniędzy na te cele. .....
Pobierz opracowanie (283kB) ...

Subwencja wyrównawcza dla gmin - analiza szczegółowa

Podstawą opracowania jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 (w dalszej części opracowania będzie oznaczana jako ustawa odjst).

Niniejsze opracowanie to analiza wyrównawczej części subwencji ogólnej dla gmin w rozbiciu na kwotę podstawową i uzupełniającą. .....
Pobierz opracowanie (532kB) ...

Asymetria w metodach zaokrąglania - stosowanych przez GUS przy wyznaczaniu gęstości zaludnienia gmin

W opracowaniu omówiony jest problem zaokrąglania liczb i zaprezentowane są skutki, jakie mogą wynikać z zaokrąglania zaokrąglonej wcześniej liczby. W pierwszej części opracowania przedstawiona jest teoria zaokrągleń. Zdefiniowana jest funkcja zaokrąglająca i wprowadzone jest pojęcie wskaźnika asymetrii błędu zaokrąglania. .....
Pobierz opracowanie (153kB) ...

Jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych z oznaczonymi zmianami

Jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych z oznaczeniem zmian opracowany został w oparciu o komputerową analizę tekstu
najnowszego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych Dz. U. Nr 69 poz. 636 z roku 2003 oraz poprzedniej jego wersji tj. Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z roku 1999. .....
Pobierz opracowanie (358kB) ...

Zestawienie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych

Zestawienie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych jest opracowane w oparciu o komputerową analizę tekstów dwóch rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych tj. Dz. U. Nr 69 poz. 636 z roku 2003 oraz Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z roku 1999. Zmiany mają zastosowanie również dla organów miast na prawach powiatu. .....
Pobierz opracowanie (100kB) ...