Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Czy Gmina Hanna powinna za to podziękować?

2014-01-09, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

 1. Gmina Hanna - położona w rewirze RIO Lublin, na pograniczu z Białorusią i bardzo blisko do granicy z Ukrainą - w 2013 r. przekazała ostatnie szkoły do prowadzenia stowarzyszeniu, w związku z tym nie prowadzi już żadnej szkoły.

 2. Gmina Hanna pozbyła się wszystkich szkół po to, aby ograniczyć wydatki na oświatę - jak się okaże w tym opracowaniu, ograniczyć praktycznie do zera te wydatki powyżej otrzymanej subwencji oświatowej.

 3. Statystyka za ostatnich 10 lat dotycząca subwencji oświatowej dla Gminy Hanna:
  Rok budżet. Di   Subwencja oświatowa                                            Liczba dzieci   Liczba zadań oświatowych
  1. 2005 1,10231478952492   1 749 271     393   572,933
  2. 2006 1,09476419267118   1 705 144     369   528,189
  3. 2007 1,08100363649438   1 697 970     341   491,081
  4. 2008 1,01778621081780   1 848 363     335   498,135
  5. 2009 1,05113082135107   1 975 572     313   465,353
  6. 2010 1,02126427905556   1 779 082     268   399,148
  7. 2011 1,03150336239967   1 695 072     238   348,378
  8. 2012 1,02529842763707   1 631 809     ???   322,017
  9. 2013 ???   1 653 275     ???   ???
  10. 2014 ???   1 674 664   plan MF   ???   ???

  1. Subwencja oświatowa dla danej JST stanowi iloczyn trzech wielkości: standardu finansowego, wskaźnika korygującego oraz liczby zadań oświatowych (nie liczby uczniów!).
  2. Pomimo, że od 2005 do 2011 r. standard finansowy wzrósł aż o 70%, to subwencja oświatowa dla Gminy Hanna zmalała o 3%.
  3. Subwencja ta zmalała, bo liczba zadań oświatowych realizowanych w Gminie Hanna w tym czasie zmalała aż o 39,19%, w podobny sposób zmalała liczba uczniów.
  4. Dodatkowo wskaźnik korygujący (Di) dla tej gminy spadł również, i to aż o 6.4%.
  5. Wskaźnik korygujący (Di) spadł prawdopodobnie przez "blokadę" awansu nauczycieli tej gminy na stopień nauczyciela dyplomowanego, co można wnioskować z poniższego wykresu. Na poniższym wykresie wielkości typu: Wsk, Wkk, Wmk i Wdk reprezentują procentowe udziały poszczególnych stopi awansu zawodwoego nauczycieli w kraju, a wielkości Wsi, Wki, Wmi i Wdi ich odpowiedniki dla Gminy Hanna.


 4. Nie dysponuję kompletem danych dla Gminy Hanna, co widać w powyższej tabeli. Wielkości oznaczone w tej tabeli, jako ??? są wielkościami nieznanymi. Posłużmy się więc w dalszych wywodach szacunkami. Przyjmijmy, że wskaźnik korygujący (Di) dla Gminy Hanna na 2013 r. wynosi 1.02. Jeżeli przyjmiemy - co wydaje się bardzo prawdopodobne, że minister ds. finansów naliczając dla Gminy Hanna szacunkową subwencję oświatową na 2014 r. przyjął, że Di dla Gminy Hanna wynosi tyle, co na rok ubiegły, i ponieważ Gmina Hanna nie ma już nauczycieli zatrudnionych wg ustawy Karta Nauczyciela - co oznacza, że prawdopodobnie wskaźnik korygujący dla niej na 2014 r. zostanie ustalony na poziomie równym 0.87, to subwencja oświatowa dla Gminy Hanna na 2014 r. ostatecznie będzie znacznie niższa od przedstawionej w powyższej tabeli (patrz wiersz 10) a prognozowanej przez ministra ds. finansów.

 5. Ile wyniesie subwencja oświatowa dla Gminy Hanna na 2014 r.?
  Jeżeli przyjmiemy za prawdziwe wymienione w powyższym punkcie założenia, to jest wysoce prawdopodobne, że MEN dla Gminy Hanna naliczy tę subwencję w wysokości około 1.43 mln zł (szacunkowo ±30 tys. zł), i będzie ona niższa od planowanej przez ministra ds. finansów o około 14.7%, czyli o około 250 tys. zł. Czy rzeczywiście taka będzie, to się już wkrótce - za miesiąc, dwa - okaże. Ustalenie tej kwoty odbędzie się oczywiście niezgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz logiką rozporządzenia ministra ds. oświaty z dnia 18 grudnia 2013 r. ws. podziału subwencji oświatowej. A na dodatek Gmina Hanna swymi rewolucyjnymi zmianami wpłynie/wpłynęła prawdopodobnie dzięki złemu/nielogicznemu rozumieniu/interpretowaniu przez ministra ds. oświaty oraz ministra ds. finansów zapisu art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST na zaniżenie subwencji oświatowej dla wszystkich samorządów - co po części opisałem w ub. roku w opracowaniu Samorządy tracą na oszczędnościach sąsiadów.

 6. Kiedy pani wójt Gminy Hanna podejmowała męską - a właściwie, to kobiecą decyzję o przekazaniu ostatnich szkół prowadzonych przez jej Gminę stowarzyszeniu, to w sprawie dotowania szkół publicznych obowiązywał art. 80 ust 3 ustawy o dochodach JST, którego brzmienie jest następujące:
  „Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.”

  Gdyby pani wójt Gminy Hanna zastosowała prawidłowo przepisy ustawy o systemie oświaty dot. dotowania oświaty (wg stanu prawnego, kiedy podejmowała decyzję o przekazaniu ostatnich dwóch szkół prowadzonych przez jej Gminę stowarzyszeniu) oraz odpowiednie zapisy Konstytucji RP (Art. 2, 32, [...]), to musiałaby dołożyć - pomimo specjalnych zabiegów i zapewne lobbowanych w MEN - do oświaty funkcjonującej w jej Gminie w roku 2014 - czytaj: otrzymanej subwencji oświatowej - około 410 tys. zł, czyli około 28.7% otrzymanej subwencji oświatowej (oczywiście nie uwzględniając zmiany liczby zadań oświatowych w 2014 r. w stosunku do września roku bazowego).

 7. Dzięki wielomiesięcznej batalii, jaką przeprowadziłem w ub. roku udało się doprowadzić do zmiany wielu przepisów w ustawie o systemie oświaty dot. dotowania oświaty - w tym art. 80 ust. 3 ustawy. Nowe brzmienie tego zapisu obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. ma postać:
  „Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.”

  Zasadnicza różnica pomiędzy poprzednim zapisem art. 80 ust. 3 a nową jego wersją polega na tym, że liczba mnoga JST została w nim zastąpiona liczbą pojedynczą, a to ma poważne skutki finansowe dla takiej gminy, jak Gmina Hanna - szczególnie, że leży ona w rewirze RIO w Lublinie.

  Gdyby pani wójt Gminy Hanna zastosowała prawidłowo nowe przepisy ustawy o systemie oświaty dot. dotowania oświaty oraz odpowiednie zapisy Konstytucji RP (Art. 2, 32, [...]), to dotacje na oświatę funkcjonującą w jej Gminie w roku 2014 musiałyby wynieść dokładnie tyle, co otrzymana subwencja oświatowa - ani złotówkę więcej ani złotówkę mniej (oczywiście nie uwzględniając zmiany liczby zadań oświatowych w 2014 r. w stosunku do września roku bazowego).

 8. Z powyższego wynika, że już i tak bardzo marne wynagrodzenia nauczycieli w Gminie Hanna, w roku 2014 zmaleją o około 13.5%. Zawód nauczyciela w Gminie Hanna ulegnie dalszej pauperyzacji, i będzie porównywalny z zawodem "zwykłego kopacza rowów". Z różnych wypowiedzi pani wójt tej gminy wynika, że teraz będzie taniej i "lepiej". No - może, może, może [...]. A jak pani wój przestanie wójtować, to do której szkoły w Gminie Hanna wróci - jako były nauczyciel (matematyki?)? - a przede wszystkim, czy zechce wrócić do zawodu "zwykłego kopacza rowów"?

 9. Szczerze powiedziawszy, to jest mi bardzo, bardzo szkoda/żal takich gmin, jak Gmina Hanna, ale co ja mam z tym zrobić? Jak chcą/chce, tak mają/ma - i już!


PODSUMOWANIE

Uważni czytelnicy zapwene wiedzą, że tylko i włącznie dzięki moim zabiegom, w tym ciągłym przez ponad pół roku szachowaniu Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN udało się doprowadzić do uzdrowienia, ale tylko, i to po części, i tylko niektórych zapisów w ustawie o systemie oświaty dotyczących dotowania szkół (art. 80 ust. 2c, 3, 3a i 8 oraz art. 90 ust. 1a, 3a i 8). Dzięki wprowadzonym zmianom pani wójt Gminy Hanna ograniczy wydatki na oświatę, które jej tak bardzo leżały na sercu, o kwotę około 410 tys. zł w 2014 r. Czy pani wójt powinna być z tego zadowolona? Zrobiłem to wszystko bez nawet jednego wyjazdu do "Warszawki", bez lobbowania i bez jednego zebrania wiejskiego.


PYTANIE

Czy pani wójt Gminy Hanna powinna za te oszczędności podziękować - czy nie?
 :)  :)  :)

> powrót