Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wniosek do MEN w sprawie rozporządzenia o podziale subwencji oświatowej.

2014-01-28, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dnia 27 stycznia 2014 r. skierowałem do ministra ds. oswiaty wniosek w poniższej formie:

Do: Minister Edukacji Narodowej
      Pani Joanna KLUZIK- ROSTKOWSKA
      Ministerstwo Edukacji Narodowej
      al. J. Ch. Szucha 25
      00-918 Warszawa

Szanowana Pani Minister,

Tym wnioskiem pragnę zwrócić Pani uwagę, na niektóre zapisy w wydanych przez Ministra ds. Oświaty – na lata 2005 ÷ 2014 – rozporządzeniach w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Stawiam twierdzenie – twierdzę, że są one niezgodne z prawem nadrzędnym – w tym naruszają zapis Art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz prowadzą w praktyce do szeregu absurdów – o których (absurdach) w tym wniosku nie piszę.

A teraz proszę spojrzeć na poniższe:

 1. I. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stanowi, że:
  1. Art. 7 - Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
  2. Art. 167. ust. 1 - Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.

 2. W art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego czytamy: Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem w szczególności typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach i placówkach.”.

 3. Z treści zapisów art. 30a, w powiązaniu z art. 30 ustawy Karta Nauczyciela wynika, że średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w tych przepisach mają być osiągane na całej JST - co oznacza, że w przypadku miast grodzkich realizujących zadania oświatowe gminy i powiatu warunek ten ma być spełniony na całej JST a nie na poszczególnych kategoriach zadań oświatowych: gminy i powiatu.

 4. W rozporządzeniach ministra ds. oświaty w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 1.1. czytamy – „Część oświatowa subwencji ogólnej na rok **** jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”.

 5. W punkcie 2. ust. 2) ww. rozporządzeniach czytamy: „przeliczeniowa liczba uczniów w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem indeksu i = 1 – 2.479 dla gmin (w tym dla miast na prawach powiatu w zakresie wykonywanych zadań gminy), i = 2.480 – 2.545 dla miast na prawach powiatu, i = 2.546 – 2.859 dla pozostałych powiatów, i = 2.860 – 2.875 dla samorządów województw, w bazowym roku szkolnym.”

W związku z powyższym i działając na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskuję o przedstawienie mi:

 1. Wszelkich opinii prawnych i eksperckich, jakimi dysponuje MEN w sprawie wydanych przez Ministra ds. Oświaty rozporządzeń w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na lata 2005 ÷ 2014.

 2. Przedstawienie podstawy prawnej, z której ma wynikać/wynika, że dla miast grodzkich (inaczej miast na prawach powiatu) MEN ma prawo przedstawiać dla nich dwie metryczki subwencyjne – oddzielnie dla kategorii zadań oświatowych: gminnych i powiatowych oraz ustalać dwie wartości wskaźnika korygującego Di.

Z poważaniem,
dr Bogdan Stępień

> powrót