Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Dwója dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z wykorzystania wiedzy w praktyce.

2014-05-04, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Celem każdego sprawdzianu po 6-klasie oraz innych egzaminów szkolnych jest sprawdzenie/zmierzenie wiedzy/umiejętności poszczególnych uczniów, to sprawa bezsporna.

Art. 9a ust. 2 ustawy o systemie oświaty stanowi, że "Do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy w szczególności:
pkt 1a) przygotowywanie pytań, zadań i testów oraz ustalanie zestawów do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, [...]"

Zatem za jakość przygotowanych: pytań, zadań i testów oraz ustalanie zestawów do przeprowadzania sprawdzianu odpowiedzialna jest wyłącznie CKE.

Czy sprawdzian po 6-klasie sprawdza tylko wiedzę uczniów? Otóż nie tylko. Dane, którymi zadysponowałem (więcej patrz: Dlaczego milczałem 2 miesiące?) umożliwiają również ocenę pracy CKE - ocenę przygotowanych przez nią: pytań, zadań, testów stanowiących podstawę zestawów sprawdzianu.

ZAŁOŻENIE:
Zestawy badające wiedzę uczniów po 6-klasie szkoły podstawowej (ale nie tylko) w poszczególnych standardach egzaminacyjnych: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce, powinny być nie za łatwe i nie za trudne, z roku na rok powinny mieć podobne stopnie łatwości/trudności a rozkłady tych testów powinny mieć charakter/wygląd dzwonowy.

Sprawdźmy zatem, jak wyglądały zestawy badające poszczególne standardy egzaminacyjne ze sprawdzianu w okresie 2005-2013.

Przedstawione poniżej rozkłady dotyczą wyłącznie uczniów, którzy poszli do szkoły w wieku 7 lat, nie powtarzali roku oraz pisali podstawowy arkusz egzaminacyjny ze sprawdzianu po 6-tej klasie. Rozkłady obejmują około 3 mln uczniów, którzy zdawali sprawdzian w latach 2005-2013. - obejmują one całą Polskę oprócz woj. lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, czyli te, które podlegają OKE w Poznaniu. OKE w Poznaniu, jako jedyna w kraju odmówiła mi przedstawienia danych ze sprawdzianu "mówiąc", że nie przedstawiłem dyrektorowi tej OKE odpowiedniej - "szczególnej istotności dla interesu publicznego" wnioskowanych danych. Dyrektor tej OKE uznał więc, że badania naukowe są nieistotne, mało istotne dla interesu publicznego i/albo nie są "szczególnie istotne dla interesu publicznego".

Wykres 1 Rozkładu standardu egzaminancyjnego ze sprawdzianu - CZYTANIE.

Komentarz do wykresu 1: Na przestrzeniu 2005-2013 wszystkie testy z CZYTANIA - oprócz roku 2012 - były bardzo łatwe. Tylko jeden rozkład ma charakter dzwonowy tj. w 2012 r.

Wykres 2 Rozkładu standardu egzaminancyjnego ze sprawdzianu - PISANIE.

Komentarz do wykresu 2: Na przestrzeniu 2005-2013 można wyróżnić trzy typy testów: łatwe w latach: 2005, 2006, 2007 i 2013, średnio trudne w latach 2008, 2011 i 2012 oraz trudne 2009 i 2010.

Wykres 3 Rozkładu standardu egzaminancyjnego ze sprawdzianu - ROZUMOWANIE.

Komentarz do wykresu 3: Na przestrzeniu 2005-2013 można wyróżnić dwa typy testów: łatwe w latach: 2005, 2008, 2010 i 2011, średnio trudne/łatwe w latach pozostałych. Tylko dwa, no może trzy rozkłady mają charakter dzwonowy.

Wykres 4 Rozkładu standardu egzaminancyjnego ze sprawdzianu - KORZYSTANNIE Z INFORMACJI.

Komentarz do wykresu 4: bez komentarza!

Wykres 5 Rozkładu standardu egzaminancyjnego ze sprawdzianu - WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE.

Komentarz do wykresu 5: Gdybym kogoś, kto zajmuje się badaniem rozkładów zapytał, co może prezentować wykres 5, to twierdzę, że osoba ta miałaby bardzo poważny problem z przedstawieniem prawidłowej odpowiedzi! Największym dziwolągiem jest rozkład za rok 2013. Patrząc na ten wykres na rok 2013 widzimy, że około 28% dzieci - na 8 pkt możliwych, osiągnęło nie więcej niż 1 pkt! To nie wina uczniów ani ich nauczycieli, że ten egzamin tak źle wypadł, a wina wyłącznie CKE.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ma bardzo poważny problem z wykorzystaniem wiedzy w praktyce i dlatego dostaje ode mnie za to bezdyskusyjnie/bezapelacyjnie DWÓJĘ - na skali: 2 do 5!

Art. 9a ust. 2 pkt 2) ustawy o systemie oświaty stanowi, że "Do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy również dokonywanie analizy wyników sprawdzianu i egzaminów, [...]" Czy wiecie Państwo dlaczego CKE w swoich sprawozdaniach (patrz np. sprawozdanie za 2013 r.) na temat wyników ze sprawdzianu po 6-klasie nie publikuje takich, jak wyżej rozkładów? Odpowiedź jest prosta, bo takie rozkłady oceniają nie osiągnięcia uczniów a osiągnięcia CKE!

W ub. roku nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych mogli być zupełnie niesłusznie upominani za zbyt dużą liczbę uczniów z bardzo niskimi wynikami z wykorzystania wiedzy w praktyce. Dlatego powinni się bezwzględnie oni domagać od CKE prawidłowej konstrukcji zestawów na sprawdzian i powinni bezwzglęgnie domagać się od MEN/CKE corocznego przedstawiania szczegółowych rozkładów, jak uczyniono to w tym opracowaniu. CKE powinna również przedstawiać corocznie rozkłady poszczególnych zadań w poszczególnych standardach egzaminacyjnych.

> powrót