Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. nie usuwa bublowatości art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej

2015-07-21, autorzy: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz.U. 2015 poz. 931 wprowadza doprecyzowanie nowych rozdziałów 80149 i 80150 związanych z art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej:

– do rozdziału „80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale „80105 Przedszkola specjalne”.”

– do rozdziału „80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziałach: „80102 Szkoły podstawowe specjalne”, „80111 Gimnazja specjalne”, „80121 Licea ogólnokształcące specjalne”, „80124 Licea profilowane specjalne”, „80134 Szkoły zawodowe specjalne”.”


Komentarz:

Na pierwszy rzut oka - wprowadzone objaśnienia/doprecyzowania rozdziałów 80149 i 80150 w zasadzie są zbędne, bo wynikają one wprost z logiki prawa (o czym mowa była m.i. na szkoleniu). Zbędne objaśnienia Minister Finansów przedstawił a bardzo ważnych rzeczy nie poruszył, jak np. problemu tzw. ZEAS-ów, internatów, świetlic, itp. itd.


Uwaga !!!

Proszę uważnie przeczytać jeszcze raz tekst czerwony w dwóch powyższych ramkach. Czy w tych tekstach rzeczywiście powinno być napisane w stylu "inne niż klasyfikowane w rozdziałach:" a czy też może "takie same, jak klasyfikowane w rozdziałach:"?

Czy rzeczywiście przedstawione przez Ministra Finansów „objaśnienia” coś objaśniają?

> powrót