Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wniosek do Ministra Finansów. Co z tym fantem - swoim bublem prawnym on zrobi?

2015-07-22, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Wniosek z dn. 22.07.2015 do MF ws. rozdziałów 80149 i 80150 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952).

Do: Minister Finansów
Pan Mateusz SZCZUREK
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Dnia 22 lipca 2015 r.

Szanowny Panie Ministrze,

Część I - Wywody

Punkt 1:

Rozważmy samorząd typu gmina miejska, w której jest x (kompletnie) identycznych szkół i niech to będą szkoły podstawowe. Na szkoły te w 2015 r. samorząd otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w wysokości S. Załóżmy, że kwota subwencji na zadania, o których mowa w art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877) wynosi Ss i jest mniejsza od S a większa od zera. Przyjmijmy również, że każda ze szkół tej gminy prowadzi własną księgowość. Zgodnie z rozporządzeniem MF - Dz. U. z 2014 r. poz. 1952, każda z ww. szkół tworzy nowy rozdział 80150. W rozdziale tym, każda ze szkół będzie uwzględniać w pewnej części wydatki na księgowość na zadania, o których mowa w ww. artykule. Ponieważ rozważane szkoły są (kompletnie) identyczne, to jeżeli przyjmiemy, że wydatki na księgowość na zadania, o których mowa w ww. artykule, w każdej szkole wynoszą po w(1)s,k > 0, a pozostałe wydatki w każdej z nich na ww. zadania wynoszą po w(1)s,p > 0, to w każdej szkole łączne wydatki na zadania, o których mowa w ww. artykule wyniosą po w(1)s = w(1)s,k + w(1)s,p. Zatem w skali całej gminy wydatki uwzględnione w rozdziale 80150 , obejmujące wydatki na księgowość szkół na ww. zadania wyniosą W(1)s,k = x*w(1)s,k a pozostałe łączne wydatki uwzględnione w rozdziale 80150 na te zadania wyniosą W(1)s,p = x*w(1)s,p. Łączna kwota wydatków w samorządzie na ww. zadania kwalifikowane do rozdziału 80150 wyniesie W(1)s = W(1)s,k + W(1)s,p.

Punkt 2:

Robimy teraz kopię samorządu, o którym mowa w pkt. 1 i stawiamy z boku, i dokonujemy niewielkiej w niej zmiany, polegającej na scentralizowaniu księgowości wszystkich szkół w tzw. ZEAS. Zgodnie z ww. przepisem dotyczącym rozdziału 80150 ZEAS nie może stworzyć rozdziału 80150. Zatem w omawianym teraz przypadku: W(2)s,k = 0 < W(1)s,k, W(2)s,p = W(1)s,p. W konsekwencji łączne wydatki kwalifikowane do rozdziału 80150 w pierwszym przypadku (W(1)s = W(1)s,k + W(1)s,p) będą większe od wydatków w przypadku drugim (W(2)s = 0 + W(1)s,p) - w pierwszym przypadku obejmą wydatki na księgowość a w drugim nie.

Punkt 3:

Można podać dużo więcej przykładów - w tym świetlice, internaty oraz inne, prowadzących do różnego rodzaju absurdów i łamania prawa przez art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877) oraz definicję rozdziału 80150 i 80149 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952). Na tym etapie wywodów pozostańmy tylko przy omówionym wyżej problemie.

Część II - Wniosek

Wobec powyższego oraz działając w interesie publicznym i na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się do Pana z wnioskiem, jako autora rozdziałów 80149 i 80150 (o których mowa w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz. U. z 2014 r. poz. 1952 i Dz. U. z 2015 r. poz. 931), o przedstawienie mi następujących informacji publicznych:

Wnioskowana informacja 1

Jak samorządy - zgodnie z obowiązującym prawem, które posiadają scentralizowaną księgowość swojej oświaty w formie tzw. ZEAS, mają/powinny uwzględnić na nią wydatki w odpowiedniej jej części na wydatki na zadania, o których mowa w art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877)?

Wnioskowana informacja 2

Jeżeli w świetle obowiązującego prawa nie widzi Pan możliwości uwzględnienia tych wydatków (przeznaczonych środków) w odpowiednim ich rozliczeniu na wydatki na zadania, o których mowa w art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej, to czy rozważa Pan konieczność przeprowadzenia bardzo pilnej i kolejnej już w tym roku zmiany opisów rozdziałów 8014980150 w ww. rozporządzeniu?

Wnioskowane informacje proszę potraktować jako pilne i przesłać niezwłocznie na adres: bogdan[at]iar.pl

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

Do wiadomości:
1. Regionalne izby obrachunkowe,
2. Samorządy.

Dokument w formie pliku pdf >> tutaj.

> powrót