Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Odpowiedź MEN na wezwanie z dnia 24.09.2015 r - dot. art. 32

2015-11-23, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na wezwanie z dnia 24 września 2015 r. skierowane wspólnie do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów:

Warszawa, dnia 23 listopada 2015 r.                                                    

Od: Ministerstwo Edukacji Narodowej
      Departament Analiz i Prognoz


Sygn. dokumentu: DAP-WA.350.118.2015.RK

Do: Pan Bogdan Stępień

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do pisma z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej1 oraz rozdziałów 80149 i 80150, przekazuje poniższe informacje.

I.

Po analizie dokonanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że podtrzymujemy swoje stanowisko odnośnie interpretacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy, które zostało już Panu przesłane w piśmie nr DAP- WA.350.115.2015.RK z dnia 9 września 2015 r. oraz zostało umieszczone na stronie internetowej MEN. Jednakże poniżej prezentujemy je powtórnie.

Specjalną organizacją nauki i metod pracy obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym.

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim obejmowane są zajęciami rewaIidacyjno-wychowawczymi na podstawie orzeczenia potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych2 .

Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami: niesłyszqcych, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzqcych, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu Iekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, organizuje się w systemie oświaty kształcenie specjalne3. Kształcenie to organizowane jest na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego4 .

Przedszkola, szkoły (oddziały) oraz ośrodki, oprócz realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapewniają dzieciom i młodzieży objętym kształceniem specjalnym5:

  1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2. odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
  3. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach6;
  4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w szczególności zajęcia rewalidacyjne7, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
  5. integrację dzieci Iub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi Iub uczniami pełnosprawnymi;
  6. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny.

Program ten:

  • uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz potrzeby ucznia wynikające z wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania, dokonywanej przez zespół nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z tym uczniem;
  • określa m. in. zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów podejmowane wobec ucznia oraz realizowane zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, w tym odpowiednio zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zakres zajęć realizowanych w ramach kształcenia specjalnego obejmuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym i wspierającym rozwój ucznia, określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. Katalog rodzajów zajęć realizowanych z uczniem objętym kształceniem specjalnym, a więc wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, nie jest zatem zamknięty, bowiem ich rodzaj jest uzależniony od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz posiadanych możliwości psychofizycznych tego ucznia.

Przedszkole, szkoła lub placówka do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma obowiązek realizacji zaleceń zawartych w tym orzeczeniu8. W celu realizacji zadań związanych z organizacją kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zatrudnia się odpowiednią do potrzeb uczniów tych uczniów kadrę9.

Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność, a do jego zadań należy m.in. wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych oraz zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym10.

Z powyższego wynika, że przepisy prawa szczegółowo określają obowiązki jednostek systemu oświaty oraz ich organów prowadzących w zakresie organizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

II.

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej część wydatków w szkołach, przedszkolach, placówkach ogólnodostępnych w tym z oddziałami integracyjnymi nie będzie mogła być klasyfikowana w rozdziałach 80149 i 80150. Mowa tutaj np. o wydatkach na doskonalenie zawodowe nauczycieli dokształcających się w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy lub o wydatkach związanych z kształceniem specjalnym uczniów w świetlicach, internatach, w poradniach psychologiczno — pedagogicznych, oraz wydatkach związanych z doskonaleniem nauczycieli w placówkach wychowawczych. Dlatego też ostateczna ocena realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 32 ustawy okołobudżetowej nie zawsze może być dokonana wyłącznie w oparciu o klasyfikacje budżetową.

III.

Odnosząc się do problemu dotyczącego szkół przyszpitalnych, informujemy że MEN kalkulując środki subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w przypadku tych szkół uwzględnił tylko kwoty naliczane na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednocześnie uważając, że w przypadku tych szkół samorząd rozliczając się z przedmiotowego obowiązku po stronie wydatkowej uwzględni wyłącznie wydatki związane z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z poważaniem,
Grzegorz Pochopień
Dyrektor
Departament Analiz i Prognoz


1 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877).
2 Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane są przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w publicznych poradniach specjalistycznych.
3 Art. 71b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
4 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane są przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w publicznych poradniach specjalistycznych.
5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,. wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 1113).
6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532).
7 W przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.) ustalono obowiązkowy wymiar tych zajęć w szkole w zależności od jej typu i rodzaju. W przepisach rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wskazano m.in. jakie w szczególności zajęcia rewalidacyjne należy zorganizować dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
8 Art. 39 ust. 1 pkt. 10 ustawy o systemie oświaly; § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
9 § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
10 Art. 5 pkt. 7 ustawy o systemie oświaty.

Komentarz:

cdn ...

> powrót