Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP dotycząca bubla prawnego - art. 13 na 2016 r.

2016-02-12, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP dotycząca prośby z dnia 21 grudnia 2015 r. o zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego art. 13 ustawy okołobudżetowej na rok 2016:

Warszawa, dnia 08 lutego 2016 r.                                                    

Od: KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
      Biuro Prawa i Ustroju


Sygn. dokumentu: BPU.0600.358.2015

Do: Pan Bogdan Stępień

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 grudnia 2015 r. uprzejmie informuję, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016, stanowiąca przedłożenie rządowe, została uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2015 r. Za przyjęciem ustawy opowiedziały się 272 osoby, przeciw głosowało 27 posłów, 143 osoby wstrzymały się od głosu. Senat, po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2015 r., uchwalił jej tekst bez poprawek. Tego samego dnia ustawa została przekazana Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa przewiduje, że podobnie jak w roku ubiegłym, w 2016 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Zdaniem projektodawcy oraz organizacji pozarządowych wspierających dzieci wymagające takiego kształcenia, powyższe rozwiązanie pozwoli na zapewnienie odpowiedniego wsparcia w procesie kształcenia, wychowania i opieki udzielanego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym w jednostkach systemu oświaty. Warto również zaznaczyć, że w treści uzasadnienia do projektu przedłożonej ustawy zwraca się uwagę na konieczność wypracowania systemowego rozwiązania w tym zakresie.

Kierując się dobrem dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy, w dniu 21 grudnia 2015 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że obecny stan prawny należy traktować jako rozwiązanie doraźne, funkcjonujące do czasu wdrożenia kompleksowych rozwiązań opartych na indywidualnej gwarancji realizacji odpowiednich zadań względem każdego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dyrektor
Biura Prawa i Ustroju
Andrzej Dorsz


Komentarz:

Komentarzem do tej odpowiedzi będzie prawdopodobnie kolejne pisma do Pana Prezydenta RP.

> powrót