Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wniosek do MEN dotyczący projektowanego uchylenia art. 30a i 30b ustawy - KN

2016-11-25, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.w.38.2016
Od: Bogdan Stępień
Do: Minister Edukacji Narodowej
       Pani Anna Zalewska

Dnia 25 listopada 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

    Działając społecznie i w interesie publicznym oraz na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 - ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie wnioskuję, o przedstawienie mi uzasadnienia do art. 4 pkt 8 projektu ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe, druk sejmowy nr 1031, a dotyczącego uchylenia/likwidacji art. 30a i 30b ustawy – Karta Nauczyciela. Pragnę zauważyć, że MEN nie zamieściło uzasadnienia uchylenia tych przepisów w przedstawionym Sejmowi uzasadnieniu, pewnie to było uczynione przez przeoczenie. W związku z tym wnoszę o naprawienie tego błędu, w tym przedstawienie mi ww. uzasadnienia w ww. zakresie.

    Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem
/-/
dr Bogdan Stępień

Uzupełnienie do ww. wniosku:

Dok. sygn. - BS.w.38a.2016
Od: Bogdan Stępień
Do: Minister Edukacji Narodowej
       Pani Anna Zalewska

Dnia 25 listopada 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

    W uzupełnieniu do wniosku BS.w.38.2016 z dnia 25 listopada 2016 r. pragnę Panią poinformować, że dnia 16 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność art. 30a ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela (z Konstytucją) i orzekł:

„Art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675) jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

    Sygnatura sprawy w Trybunale Konstytucyjnym: K 13/10. Sprawa dostępna jest pod adresem: http://trybunal.gov.pl/s/k-1310/.

Z poważaniem
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót