Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Skoro Minister Rozwoju i Finansów tak, to ja tak!

2016-12-01, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

    Dnia 04 listopada 2016 r. przedstawiłem Ministrowi Finansów wniosek o sygn. BS.w.37.2016 - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wniosek ten dotyczył metodologii ustalania kwoty subwencji oświatowej w ustawie budżetowej - na dany rok - w oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

    Odpowiedź Ministerstwa Finansów kierowanego przez juniora Morawieckiego - Wice-Premiera Rządu RP na ww. wniosek:

Dok. sygn. - BMI1.0124.579.2016
Od: Minister Rozwoju i Finansów
Do: Bogdan Stępień

Dnia 17 listopada 2016 r.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na wniosek z 4 listopada 2016 r. o udostępnienie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z2016 r. poz. 1764) przekazuję poniższe informacje.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2017 wynosi 41.909.536 tys. zł i jest o l,0% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2016.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę przeznaczoną, na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zada? oświatowych.

W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej powinna zostać zmniejszona o kwotę ponad 1,4 mld zł, bowiem zakres realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu. Część oświatowa subwencji ogólnej została natomiast zwiększona — w stosunku do roku 2016 - w związku z planowaną zmianą dotyczącą finansowania dzieci sześcioletnich oraz zmianami organizacyjnymi w oświacie.

Jednocześnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Planowane na 2017 r. środki na zadania oświatowe ujęte w części oświatowej subwencji uwzględniają zmniejszenie o kwotę 5.416 tys. zł. Korekta ta wynika z przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół rolniczych do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w tej wysokości zostały przesunięte do części budżetowej, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z powyższym przy ustalaniu planowanej na rok 2017 wysokości części oświatowej subwencji ogólnej spełnione zostały wymagania określone w art. 28 ust. l ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Osoba, która odpowiada za treść informacji: Zdzisława Wasążnik, Dyrektor Departamentu Samorządu Terytorialnego.
Informację udostępniła niżej podpisana w dniu 17 listopada 2016 r.

Z upoważnienia
Ministra Rozwoju i Finansów
/-/
Agnieszka Niekłań-Wudarska
Zastępca Dyrektora Biura Ministra
w Ministerstwie Finansów

    Reakcja/odpowiedź na odpowiedź Ministerstwa Finansów kierowanego przez juniora Morawieckiego - Wice-Premiera Rządu RP:

Dok. sygn. - BS.w.37a.2016
Od: Bogdan Stępień
Do: Minister Rozwoju i Finansów
       Pan Mateusz Morawiecki

Dnia 01 grudnia 2016 r.

Szanowny Panie Premierze,

    Bardzo dziękuję za przesłaną mi odpowiedź o sygn. BMI1.0124.579.2016 na mój wniosek z dnia 4 listopada 2016 r. o sygn. BS.w.37.2016. Pragę jednak zauważyć i podkreślić, że przesłane mi pismo nie stanowi odpowiedzi na mój ww. wniosek.

    Nie mogę ww. odpowiedzi uznać za odpowiedź na mój wniosek, bo nie otrzymałem w niej informacji publicznych, o które wnioskowałem w ww. wniosku – w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

    Proszę zatem o wypełnienie odpowiednich zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i przedstawienie mi wnioskowanych informacji publicznych wg wniosku BS.w.37.2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

    Jeżeli Pan uzna, że wnioskowane informacje nie należą do kategorii informacji publicznych, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznych, to proszę o wydanie stosownej decyzji administracyjnej, którą będę mógł przedstawić w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

    Jeżeli na to pismo nie otrzymam wnioskowanych informacji, o których mowa we wniosku o sygn. BS.w.37.2016, to zostanę zmuszony do złożenia stosownej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót