Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Chronicznie jałowa praca Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN

2017-01-26, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

    Zasoby Kapitału Ludzkiego MEN od lat przygotowują a panie nauczycielki (dziennikarki) - wybrane nie jak inaczej, jako tylko najlepsze z najlepszych, na - ministerki, podpisują rozporządzenia zmieniające rozporządzenie, które nic nie zmieniają.

Ktoś zapyta: naprawdę, są takie cuda? Odpowiadam, a i owszem!

Proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami:

  1. Ujednolicone rozporządzenie o minimalnych stawka wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli,
  2. Zmiana załącznika do ww. rozporządzenia - od 1 września 2014 r.,
  3. Zmiana załącznika do ww. rozporządzenia - od 1 września 2015 r.,
  4. Zmiana załącznika do ww. rozporządzenia - od 1 września 2016 r..
i odpowiedzieć sobie na proste pytanie: co zmiany: 2, 3 i 4, zmieniły w rozporządzeniu 1?

Okazuje się, że podstawą prawną tej chronicznie jałowej od lat pracy ZKL MEN, jest art. 30 ust.5 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela, który stanowi, że

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia:
1) corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, oraz dla nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 7, oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego,

Jak widać, MEN-owska biurokracja zapuściła głębokie korzenie!

> powrót