Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Skutki Dobrej Zmiany w edukacji - Część I
Zmiana zapotrzebowania na etaty nauczycielskie w gminach w trakcie reformy

2017-02-25, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Opracowanie składa się z 5 rozdziałów:

  1. Wstęp
  2. Teoria
  3. Wykorzystanie teorii w praktyce
  4. Wnioski
  5. Aplikacja do kalkulacji zmiany zapotrzebowania na kadrę nauczycielską w trakcie trwania reformy

I. Wstęp

    W związku z reformą oświaty - głównie poprzez likwidacją gimnazjów, w zadaniu gmin pojawi się szereg naprężeń: problem z nauczycielami gimnazjów oraz problem wzrostu deficytu w wydatkach na zadania oświatowe w stosunku do otrzymywanej subwencji. W opracowaniu tym w rozdziale II przedstawiam podstawy teoretyczne do kalkulacji zmian zapotrzebowania na etaty nauczycielskie w zadaniu gminy obejmujące wyłącznie szkoły w okresie lat szkolnych od 2016/17 do 2019/20 a w rozdziale III zastosowanie tej teorii w praktyce - w modelowej prostej sytuacji.

    W rozdziale IV przedstawiam natomiast dość obszerne, ale i tak nie wyczerujące problemu wnioski. W rozdziale V (od dnia rozpoczęcia szkolenia) będzie dostępna aplikacja do precyzyjnej kalkulacji zmiany zapotrzebowania na etaty nauczycielskie w zadaniu gminy w trakcie trwania reformy oświaty - Dobrej Zmiany. Aplikacja ta działa w oparciu o wzory 1 do 4 z rozdziału II. Treść rozdziałów od III dostępna jest wyłącznie w części odpłatnej serwisu www.iar.pl oraz dla uczestników szkolenia, o którym mowa wyżej.

II. Teoria

Jeżeli oznaczymy przez

eg,i,x - liczbę etatów nauczycielskich prowadzących oddział w i-tej klasie gimnazjum w roku szkolnym x (i ∈ [1,3] a x ∈ [16/17, ..., 19/20]),
ep,i,x - liczbę etatów nauczycielskich prowadzących oddział w i-tej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym x (i ∈ [1, 2, ..., 8] a x ∈ [16/17, ..., 19/20]),
gdzie: 16/17, ..., 19/20, to lata szkolne,

oraz przez

Og,i,x - liczbę oddziałów w i-tej klasie wszystkich gimnazjów w gminie w roku szkolnym x (i ∈ [1,3], a x ∈ [16/17, ..., 19/20]),
Op,i,x - liczbę oddziałów w i-tej klasie wszystkich szkół podstawowych w gminie w roku szkolnym x (i ∈ [1, 2, ..., 8], a x ∈ [16/17, ..., 19/20]),

to łączne zapotrzebowanie na etaty nauczycielskie (bez godzin ponadwymiarowych) szkół podstawowych i gimnazjów E wg poszczególnych lat szkolnych w danej gminie wyniosą:

    Powyższe wzory mogą u niejednego czytelnika spowodować ból głowy. Spróbujemy zatem ten ból nieco uśmierzyć różnymi uproszczeniami, które w ostateczności doprowadzą nas do prostych wzorów, które będą opisywały stan wzorcowy - wyjściowy do dyskusji i prognoz.

Pierwsze upraszczające założenie:
zakładamy, że tak na poziomie danej klasy gimnazjum, jak i na poziomie danej klasy szkoły podstawowej - w okresie reformy, tygodniowa liczba zajęć nie ulegnie zmianie, zatem i nie ulegnie zmianie liczba etatów nauczycielskich prowadzą dany oddział danej klasy
gdzie indeks g oznacza gimnazjum, p szkołę podstawową, a indeks i oznacza daną klasę w danym typie szkoły.

Jeżeli przyjmiemy powyższe założenia i zauważymy, że w klasach szkoły podstawowej od 1 do 6 tygodniowy wymiar lekcji (wraz z religią/etyką) wynoszą obecnie odpowiednio: 22, 23, 23, 27, 28 i 30, w klasach od 1 do 3 w gimnazjach odpowiednio: 31, 32 i 33 i przyjmiemy, że w nowych klasach szkoły podstawowej tj. 7 i 8 wyniosą odpowiednio tyle, co w klasie 1 i 2 gimnazjum, oraz przyjmiemy, że etat nauczycielski, to 18 godzin tygodniowo, to

Drugie upraszczające założenie:
zakładamy, że łączna liczba oddziałów w każdej klasie łącznie wszystkich gimnazjów w gminie niezależnie od roku szkolnego jest jednakowa i wynosi Og oraz łączna liczba oddziałów w każdej klasie łącznie wszystkich szkół podstawowych w gminie niezależnie od roku szkolnego również jest jednakowa i wynosi Op, zatem zachodzi:

Trzecie upraszczające założenie:
zakładamy, że średnia liczba uczniów na oddział w gimnazjach w każdej klasie są sobie równe i wynoszą po Sg|o, podobne założenie przyjmujemy, co do szkół podstawowych i zakładamy że wynosi ona Sp|o. Zatem łączna liczba uczniów gimnazjów wynosi Lg a szkół podstawowych Lp:

Czwarte upraszczające założenie:
zakładamy, że w szkołach podstawowych jest dwukrotnie więcej uczniów niż w gimnazjach:

Wykorzystując założenia (6) do (10) otrzymujemy związek: stosunek liczby oddziałów w gimnazjach na klasę do liczby oddziałów w szkołach podstawowych na klasę jest odwrotnie proporcjonalny do ich stosunku średnich wielkości tych oddziałów:

Na zakończenie części teoretycznej wprowadzany definicję parametru alfa

.

III. Wykorzystanie teorii w praktyce

Informacja dostępna w części odpłatnej serwisu >>>

IV. Wnioski:

Informacja dostępna w części odpłatnej serwisu >>>

V. Aplikacja do kalkulacji zmiany zapotrzebowania na kadrę nauczycielska w zadaniu gminy w trakcie trwania reformy, działająca bezpośrednio w oparciu o wzory 1 do 4.

Informacja dostępna w części odpłatnej serwisu >>>

> powrót