Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Pytania do MF i MEN w sprawie podwyżek dla nauczycieli od września'2019

2019-02-19, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Anna Zalewska, chcąc uniknąć odpowiedzialności za skutki swojej (de?)reformy oświaty, których kulminacja nastąpi w okresie od czerwca do wrześniu'2019, usilnie zabiega o ewakuowanie się na sowicie opłacaną posadę euro-posła. Nie dość, że chce uniknąć za to odpowiedzialności, to planuje ona dalszą (de?)reformę oświaty! - do wykonania przez jej następców?

Oprócz powyższego, na Facebooku ta słynna (de?)Reformatorka ostatnio butnie ogłosiła, że podwyższy nauczycielom wynagrodzenia od września 2019 roku, mówiąc pewnie i dumnie (i cynicznie?), że "mamy proszę państwa dwie podwyżki w 2019 roku". Mamy je, czy ich nie mamy? - to się niebawem powinno okazać. Naprawdę mamy je? Gdzie one są? Gdyby się okazało, że je "mamy" - czytaj będziemy je dopiero może mieć, to później pokażę drugie dno tego jej pomysłu!

W związku z powyższym, postanowiłem zadać po kilka pytań w tej sprawie Ministrowi Finansów i słynnej (de?)Reformatorce Oświaty. Pytania te zostały zadane w poniższych wnioskach w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wniosek do Ministra Finansów - wysłany via email: Friday, February 15, 2019 2:55 PM

Dok. sygn. - BS.27.2019
Od: Bogdan Stępień
Do: Teresa CZERWIŃSKA
       Minister Finansów

Dnia 15 lutego 2019 r.

Szanowna Pani Minister,

W nieco dwa tygodnie po przyjętej przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2019, czyli 31 stycznia 2019 roku, pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej ogłosiła na facebooku , https://www.facebook.com/watch/?v=323302871639887, że „mamy dobre wiadomości, potwierdzam około miliard złotych dodatkowych pieniędzy w dwa tysiące dziewiętnastym na kolejne podwyżki dla nauczycieli. To podwyżki we wrześniu 2019 roku a nie w styczniu 2020, czyli mamy proszę państwa dwie podwyżki w 2019 roku”.

W związku z powyższym oraz działając na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracam się uprzejmie z wnioskiem, o przedstawienie mi następujących informacji publicznych:

 1. Czy rzeczywiście rząd ma te środki? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

 2. W jakiej pozycji ustawy budżetowej na rok 2019 są środki na ten cel – konkretnie, jakiej: Części, Działu i Rozdziału tej ustawy?

 3. Które przepisy prawa będą musiały ulec zmianie, jeżeli dojdzie do wzrostu tych wynagrodzeń od września 2019 roku?

 4. Kiedy Ministerstwo Finansów zamierza przystąpić do opracowania zmian w prawie związanych z podwyżką dla nauczycieli od września 2019 roku?

 5. W jakiej formie, wg jakich reguł (prawa) oraz od kiedy, środki te będą trafiały do samorządów?

 6. Dlaczego dopiero po zatwierdzeniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2019 znalazły się te pieniądze? – i to tuż prawie po jej zatwierdzeniu?

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
s-m Bogdan Stępień
Niezależny referent ds. MEN

Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej - wysłany via email: Friday, February 15, 2019 11:07 AM

Dok. sygn. - BS.26.2019
Od: Bogdan Stępień
Do: Anna ZALEWSKA
       Minister Edukacji Narodowej

Dnia 15 lutego 2019 r.

Szanowna Pani Minister,

W związku z Pani wypowiedzią zamieszoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie na swojej stronie internetowej, jak należałoby tego oczekiwać a na facebooku pod adresem https://www.facebook.com/watch/?v=323302871639887 oraz działając na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracam się uprzejmie z wnioskiem, o przedstawienie mi następujących informacji publicznych:

 1. O ile mają wzrosnąć wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2019 roku, w procentach?

 2. Jak wysokie środki będą musiały być przekazane samorządom rekompensujące im ten wzrost?

 3. W jakiej pozycji ustawy budżetowej na rok 2019 są zabezpieczone środki na ten cel – konkretnie, jakiej: Części, Działu i Rozdziału tej ustawy?

 4. Wg jakich przepisów, reguł i od kiedy będą samorządy dostawały środki na ten cel?

 5. Które przepisy prawa będą musiały być zmienione i kiedy to nastąpi, aby umożliwić wzrost tych wynagrodzeń od 1 września 2019 roku oraz dystrybucję środków na ten cel do samorządów?

 6. Jak się będą miały te podwyżki od 1 września 2019 roku do art. 30 ust. 10 ustawy – Karta Nauczyciela, który stanowi, że „Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku”?

 7. Jak się będą miały te podwyżki od 1 września 2019 roku do art. 30 ust. 5 pkt 1) ustawy – Karta Nauczyciela, który stanowi, że „Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia: corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, oraz dla nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 7, oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego”? - kiedy takie rozporządzenie już zostało wydane na rok 2019!

Wnioskowane informacje proszę przesłać - bez zbędnej zwłoki - na adres: bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
s-m Bogdan Stępień
Niezależny referent ds. MEN

> powrót