Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Co z tym fantem zrobi MEN: usunie błąd, czy pójdzie w zaparte?

2020-01-07, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Poniżej omówiony błąd w arkuszu kalkulacyjnym sprawozdania z osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019 - przedstawionego samorządom przez MEN, może być usunięty wyłącznie poprzez zmianę rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2387).

Od:  Bogdan Stępień

        Instytut Analiz Regionalnych

Do:   Minister Edukacji Narodowej

Pan Dariusz PIONTKOWSKI

Ministerstwo Edukacji Narodowej                                                           

Sygn. BS.02.2020                                                         Dnia 07 stycznia 2020 r.

Pilna PETYCJA

Na postawie art. 2 ust. 1, 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o petycjach, oraz działając w interesie publicznym, apeluję o pilne usunięcie błędu ze wzoru „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019” udostępnionego przez MEN w dniu 18.12.2019 r. pod adresem www.gov.pl/attachment/....

Uzasadnienie

Art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2019 roku stanowi, że W okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, zwiększa się o 9,6%”.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych ustalone na rok 2019 w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela wynosi 5 603,19 zł, co łatwo można sprawdzić w dokumentach rządowych np. w metryczkach subwencji oświatowej, ale również i w samym wzorze „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019” – podanej w kolumnie 3 tabeli tego sprawozdania.

Art. 14 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy mówi, że średnie wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych dla okresu od 1 września do 31 grudnia 2019 roku ustala się wg procedury

5 603,19 zł + 0,096 * 5 603,19 zł = 1,096 * 5 603,19 zł = 6 141,10 zł,

a podana wartość w omawianym wzorze sprawozdania wynosi 6 141,09 zł.

W związku z powyższym apeluję/„petycjuję” do Pana o pilne wypełnienie art. 7 Konstytucji RP oraz art. 14 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy poprzez usunięcie wskazanego tu błędu.

Oświadczenie: Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia, nazwiska oraz nazwy stowarzyszenia, którego reprezentuję.

Z poważaniem,

Bogdan Stępień

Do wiadomości:

- Prezes Rady Ministrów,

- Prezes Najwyższej Izby Kontroli.