Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Opinia dotycząca zmian w Karcie Nauczyciela - Część I
MEN bredzi, jak Piekarski na mękach.

2013-11-11, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Tym opracowaniem rozpoczynam kilkuczęściową opinię na temat projektowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela (KN). Projekt zmian w KN dostępny jest pod adresem kliknij TUTAJ a uzasadnienie MEN do projektowanych zmian TUTAJ.

Przedstawię opinię na temat tych zmian, które dotyczą średnich wynagrodzeń nauczycieli i dodatków socjalnych. Opinię rozpoczynam od anlizy punktu 1a w artykule MEN zatytułowanym „Projekt ustawy Karta Nauczyciela skierowany do konsultacji” a zamieszczonym dnia 24 września 2013 r. pod adresem internetowym kliknij TUTAJ.

Krótka analiza skutków wynikających z projektowanych zmian w ustawie KN

W poniższej analizie pomijam efekt związany z próbą: włączenia socjalu w formie dodatku wiejskiego do wynagrodzeń oraz wykluczenia nauczycieli - przy przydziale JDU, nie świadczących pracy.

Oznaczmy przez R-s, R-k, R-m i R-d odpowiednio dopłaty w formie JDU na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli równe wartościom bezwzględnym ujemnych różnic, o których mowa w aktualnym art. 30a ust.2 - jeżeli wystąpiły, a w pozostałych przypadkach równe 0, a przez R+s, R+k, R+m i R+d odpowiednio nadpłaty na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli równe wartościom nieujemnych różnic, o których mowa w aktualnym art. 30a ust. 2 - jeżeli wystąpiły, a w pozostałych przypadkach równe 0.

Całkowita dopłata w danej JST w formie JDU wyniesie

R- = R-s + R-k + R-m + R-d,
a całkowita nadpłata
R+ = R+s + R+k + R+m + R+d.

Wykorzystując powyżej wprowadzone pojęcia/oznaczenia należy wyróżnić trzy grupy samorządów:

  1. samorządy, w których na żadnym ze stopni awansu zawodowego nauczycieli nie występuje problem wykonania JDU: R+s ≥ 0 i R+k ≥ 0 i R+m ≥ 0 i R+d ≥ 0,
  2. samorządy, w których na każdym ze stopni awansu zawodowego nauczycieli występuje problem wykonania JDU: R-s > 0 i R-k > 0 i R-m > 0 i R-d > 0,
  3. samorządy, w których tylko na części ze stopni awansu zawodowego nauczycieli występuje problem wykonania JDU: R- > 0 i R+ ≥ 0.

ad. I

Czy proponowane zmiany w KN w art. 30 ust. 2 i 3 oraz art. 30a ust. 1 do 4 (KN30i30a) zmienią cokolwiek w przypadku I grupy samorządów?

Nic - kompletnie nic nie zmienią.

Czy proponowane zmiany w KN30i30a spowodują w przypadku I grupy samorządów uwolnienie jakichś środków na lepsze wynagradzanie najlepszych nauczycieli?

Nie - nie wystąpi takie zjawisko.

ad. II

Czy proponowane zmiany w KN30i30a zmienią cokolwiek w przypadku II grupy samorządów?

W tym przypadku łączna kwota dopłaty na wszystkich stopniach awansu nie ulegnie zmianie - nowa łączna dopłata R-(n) będzie równa poprzedniej dopłacie R-. Tak jak przed zmianą każdy nauczyciel dostanie dopłatę, ale teraz dopłata będzie bardziej „sprawiedliwa”, bo nauczyciele dostaną „bardziej po równo”.

ad. III

W ramach III grupy samorządów należy wyróżnić trzy jej podgrupy - samorządy, w których:

  1. dopłata jest większa od nadpłaty: R- > R+,
  2. dopłata jest równa nadpłacie: R- = R+,
  3. dopłata jest mniejsza od nadpłaty: R- < R+.

ad. IIIa

Nowa łącza proponowana przez KN30i30a dopłata R-(n) będzie niższa od poprzedniej R- i wyniesie R-(n) = R- - R+. Pomimo, że kwota ta będzie niższa, to jednak w przeciwieństwie do obecnej metody dopłata będzie przydzielana wszystkim nauczycielom na wszystkich stopniach awansu zawodowego - czyli bardziej „sprawiedliwie”, bo nauczyciele dostaną „bardziej po równo”. Wg nowej proponowanej metody samorząd zaoszczędzi na wydatkach na nauczycieli kwotę równą wartości R+.

ad. IIIb

W tym przypadku dopłata zniknie całkowicie, tzn. R-(n) = 0, ale jednocześnie nie pojawi się nadpłata R+(n). Nauczyciele ze stopniem awansu, na którym wg obecnej metody dostaliby dopłatę już jej nie dostaną, nie dostanie jej żaden inny nauczyciel tej JST. Teraz zadziała całkowita/pełna „sprawiedliwość”, bo nauczyciele dostaną po równo, czyli po ZERO. Wg nowej proponowanej metody, samorząd zaoszczędzi na wydatkach na nauczycieli kwotę równą wartości R-.

ad. IIIc

W tym przypadku dopłata zostanie zastąpiona nadpłata równą R+(n) = R+ - R-. Identycznie jak w przypadku IIIb, nauczyciele ze stopniem awansu, na którym wg obecnej metody dostaliby dopłatę już jej nie dostaną, nie dostanie jej żaden inny nauczyciel tej JST. Tutaj też zadziała pełna „sprawiedliwość”, bo nauczyciele dostaną też po równo, czyli po ZERO. Podobnie jak w przypadku IIIb, wg nowej proponowanej metody, samorząd zaoszczędzi na wydatkach na nauczycieli kwotę równą wartości R-.

Opinia na temat ww. artykułu MEN ws. zmian w ustawie KN

Drugi akapit punktu 1a artykułu MEN ws. zmian w ustawie KN

Cytat: „Nie wpłynie to na zmianę łącznej wysokości środków, które jednostki samorządu terytorialnego będą wydatkować na wynagrodzenia nauczycieli. Rozliczanie tych środków będzie jednak dokonywane łącznie na wszystkich stopniach awansu zawodowego, a nie jak dotychczas oddzielnie na poszczególnych stopniach awansu. W ten sposób zagwarantowana zostanie ogólna suma środków na wynagrodzenia nauczycieli, a zarządzanie wynagrodzeniami będzie uproszczone.”

Czy proponowane zmiany w KN3030a „nie wpłyną na łączną wysokość środków, które jednostki samorządu terytorialnego będą wydatkować na wynagrodzenia nauczycieli”?

W przypadku I i II grupy samorządów rzeczywiście nie wpłyną, ale w przypadku III grupy wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zmaleją, bo zmaleje dopłata JDU. Zatem zacytowane zdanie MEN, to brednia.

Trzeci akapit punktu 1a artykułu MEN ws. zmian w ustawie KN

Cytat: „Zwiększenie elastyczności w rozliczaniu wynagrodzeń spowoduje, że docelowo większość należnych wynagrodzeń będzie wypłacana w ciągu roku kalendarzowego i nie będzie potrzeby dodatkowego rozliczania niewypłaconych środków.”

To, że powyższe zdanie jest również brednią powinien każdy sam z czytelników zauważyć, bo obecnie większość należnych wynagrodzeń nauczycieli jest wypłacana w ciągu roku kalendarzowego - czy ktoś ma wątpliwości?

Czwarty i ostatni akapit punktu 1a artykułu MEN ws. zmian w ustawie KN

Cytat: „Ułatwi to prowadzenie motywacyjnej polityki wynagradzania, będącej niezbędnym elementem w zapewnianiu wysokiej jakości pracy szkoły. Planowane zmiany pozwolą na przeznaczenie większych środków na wynagrodzenie dla najlepszych nauczycieli.”

Czy proponowane zmiany w KN3030a spowodują, że „planowane zmiany pozwolą na przeznaczenie większych środków na wynagrodzenie dla najlepszych nauczycieli”?

W przypadku I i II grupy samorządów planowane zmiany nie uwolnią żadnych środków, które mogłyby być przeznaczone na wzrost wynagrodzeń najlepszych nauczycieli, zatem mamy koleją brednię MEN. Jedynie w III grupie samorządów zostaną uwolnione środki poprzez ograniczenie dopłat - JDU. Kto jednak wierzy w to, że samorządy w ogólności uwolnione środki przeznaczą na zwiększenie wynagrodzeń najlepszych nauczycieli?

W każdym z ww. akapitów jest po więcej niż po jednej bredni.
Pozostałe brednie pozostawiam do odnalezienia czytelnikowi.

Wniosek:

Ministerstwo Edukacji Narodowej bredzi, jak Piekarski na mękach.


Pozostałe części opinii ws. projektowanych zmian w Karcie Nauczyciela:

  1. Część II - Przez ostatnie 5 lat MEN ciągle chodziło na wagary,
  2. Część III - Przed reformą Karty konieczna reforma Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN.

> powrót