Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Opinia dotycząca zmian w Karcie Nauczyciela - Część III
Przed reformą Karty konieczna reforma Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN.

2013-12-04, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W tej części opinii projektu zmian w ustawie KN przedstawiam „kompetencje” Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN w zakresie znajomości problematyki urlopów wypoczynkowych i prostej/elementarnej logiki.

A teraz do rzeczy.

Po ust. 4 w art. 64 w ustawie KN Zasoby Kapitału Ludzkiego MEN proponują nowy ust. 4a w brzmieniu „Wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym obowiązkowym wymiarze zajęć ustala się proporcjonalnie do obowiązkowego wymiaru zajęć tego nauczyciela, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony odpowiednio w ust. 1, 3 lub 3a; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.”

Zgodnie z proponowaną zmianą w art. 64 ust. 1 ustawy KN dla nauczyciela pracującego w pełnym obowiązkowym wymiarze zajęć (pracującego na pełny etat) w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe przysługiwać będzie urlop wypoczynkowy w wymiarze 47 dni roboczych (w roku).

Rozważmy następujący przykład:

Nauczyciel nigdzie nie mógł znaleźć pracy w pełnym obowiązkowym wymiarze zajęć. Postanowił więc podjąć pracę na dwie umowy o pracę (KN) - każda w wymiarze 9/18, inaczej każda na pół etatu - ` w szkołach, w których organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe. Zgodnie z proponowanym nowym ust. 4a oraz ust. 1 w art. 64 ustawy KN nauczyciel ten otrzymałby dwa razy po 9/18 * 47 dni = 24 dni urlopu wypoczynkowego w roku.

Gdyby obaj dyrektorzy szkół, w których pracuje nauczyciel poszli mu na rękę i ustalili urlopy w tym samym terminie, to ile dni urlopu w roku miałby ten nauczyciel? Odpowiedź jest banalnie prosta: nauczyciel ten miałby 24 dni urlopu w roku.

Czym się różni nakład pracy nauczyciela pracującego na jedną umowę w wymiarze 18/18 od pracującego na dwie umowy po 9/18? Niczym - no może tym, że ten drugi być może jeździ z jednej pracy na jednym końcu miasta do drugiej na drugim koniec miasta albo z jednej gminy do drugiej.

Pytania:

  1. Czy proponowany zapis w ust. 4a w art. 64 ustawy KN ma jakikolwiek sens?
  2. Czy proponowany - ww. zapis spełnia Art. 2 Konstytucji RP?
  3. Czy „twórczość” Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN oparta jest na wiedzy?


Inny przykład „kompetencji” Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN
w zakresie proponowanych zmian w urlopach wypoczynkowych dla nauczycieli:


W projektowanym zapisie art. 64 ust. 2 ustawy KN proponuje się:
„Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, wykonuje w dni, które są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a nie są dniami jego urlopu wypoczynkowego, czynności określone w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3, zgodnie z poleceniem dyrektora szkoły.”

Pytanie:

Jakie czynności ma wykonywać w ww. dniach nauczyciel zatrudniony, o którym mowa w proponowanym - nowym zapisie art. 64 ust. 4a? Jaki przepis ma tym regulować?


Opracowany przez Zasoby Kapitału Ludzkiego MEN bubel prawny określany projektem zmian w ustawie KN powinien być skierowany w trybie pilnym do niszczarki a najlepiej bezpośrednio do pieca.


Co dalej?

W związku z odwołaniem - i całkiem słusznie, p. Krystyny SZUMILAS ze stanowiska ministra ds. oświaty i powołanie nowego, zaprzestaję - do czasu? - przedstawiania kolejnych części opinii ws. zmian w ustawie KN.

Zaprzestaję to również czynić z innego prostego powodu: nie ma już możliwości, aby projektowany bubel prawny wszedł w życie od 1 stycznia 2014 r.

Karta Nauczyciela musi być poddana głębokiej reformie, ale wcześniej powinna się odbyć reforma a właściwie to rewolucja wśród Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN.


Pozostałe części opinii ws. projektowanych zmian w Karcie Nauczyciela:

  1. Część I - MEN bredzi, jak Piekarski na mękach,
  2. Część II - Przez ostatnie 5 lat MEN ciągle chodziło na wagary.

> powrót