Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

To może być niebezpieczne, bo MEN będzie dzielić ZERO przez ZERO!

2013-12-29, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Od niepamiętnych czasów naucza się dzieci już w pierwszych klasach szkół podstawowych, że nie należy (nie można) dzielić przez ZERO. Jest kilka porzekadeł ostrzegającym przed dzieleniem przez ZERO, w tym „Pamiętaj ******, nie dzieli się przez zero!”

Pani wójt Gminy Hanna uznała zapewne, że co tam: teoria teorią a praktyka praktyką, bo przekazała wszystkie szkoły prowadzone przez jej gminę innym podmiotom, czym doprowadziła to tego, że MEN będzie musiało dzielić ZERO przez ZERO.

Z treści wydanego przez ministra ds. oświaty dnia 18 grudnia 2013 r. rozporządzenia w sprawie podziału subwencji na rok 2014 wraz z załącznikiem i uzasadnieniem wynika jednoznacznie, że MEN potrafi wyznaczyć dla Gminy Hanna wartość wyrażenia Wr + (1 - Wr)*Wai (inaczej wartość starego/poprzedniego wskaźnika Di), i że wartość tego wyrażenia jest mniejsza od 0.87. Do wyznaczenia wartości tego wyrażenia niezbędna jest znajomość wartości wskaźników struktury kadry nauczycielskiej wg stopni awansu: Wsi, Wki, Wmi i Wdi, określonych wzorami Wsi = Nsi/Ni, Wki = Nki/Ni, Wmi = Nmi/Ni i Wdi = Ndi/Ni, gdzie Ni = Nsi + Nki + Nmi + Ndi.

Ponieważ Gmina Hanna nie ma już nauczycieli, którzy są uwzględniani przy wyznaczaniu wskaźników struktury kadry nauczycielskich wg stopni awansu, więc Nsi = Nki = Nmi = Ndi = 0 i oczywiście Ni = Nsi + Nki + Nmi + Ndi = 0 . A teraz jest pytanie: ile wynoszą dla Gminy Hanna na 2014 r.: Wsi, Wki, Wmi i Wdi?

W punkcie 7 uzasadnienia do ww. rozporządzenia czytamy: „Proponowana modyfikacja zasad ustalania wartości wskaźnika korygującego Di, [...] ma na celu ochronę budżetów niektórych jednostek samorządu terytorialnego przed znacznym zmniejszeniem dochodów uzyskiwanych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z obniżeniem wartości wskaźnika korygującego Di (np. w wyniku przejścia dużej liczby nauczycieli dyplomowanych na emeryturę lub w związku z brakiem w jednostce samorządu terytorialnego nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, w przypadku przekazania wszystkich prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół [...] osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej). Szacuje się, że zaproponowana zmiana zasad ustalania wartości wskaźnika korygującego Di może dotyczyć jedynie kilku jednostek samorządu terytorialnego. Obejmie ona te jednostki samorządu terytorialnego, dla których wskaźnik korygujący Di wyliczony wg. dotychczasowych zasad ukształtowałby się na poziomie niższym niż 0,87.

Z treści ww. cytatu wynika jednoznacznie, że wg MEN - dla Gminy Hanna - wartość wyrażenia Wr + (1 - Wr)*Wai na rok 2014 jest mniejsza od 0.87, zatem MEN musi wiedzieć/potrafić wyznaczyć, ile wynoszą wskaźniki Wsi, Wki, Wmi i Wdi dla Gminy Hanna! A to oznacza, że MEN potrafi podzielić liczbę ZERO przez ZERO!

Co może grozić Warszawie i okolicom, jak MEN będzie dzieliło ZERO przez ZERO? Podaję dwa przykłady: przykład 1, przykład 2 >> więcej google.

Nie bacząc jednak na niebezpieczeństwo, jakie może grozić Warszawie, przesłałem dnia 27 grudnia 2013 r. ministrowi ds. oświaty wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o przedstawienie mi wartości ww. wskaźników (Wsi, Wki, Wmi i Wdi) dla Gminy Hanna na 2014 r. Wniosek ten dostępny jest pod adresem kliknij tutaj.

Skoro z MEN nie może być „po mądremu”, to niech będzie chociaż śmiesznie.

Śmiechy śmiechami a polska edukacja „schodzi coraz bardziej na psy” i finanse publiczne również, bo „ryba psuje się od głowy”. A to, nic dobrego nie wróży.

> powrót