Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Co wynika ze sprawozdań finansowych Instytutu Badań Edukacyjnych?

2015-08-11, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W ub. roku z ust osoby zbliżonej do środowiska naukowego w Warszawie dowiedziałem się o krążącej opinii w Warszawie na temat Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) - podległego Ministerstwu Edukacji Narodowej: ostatnimi laty IBE stało się elitarną "instytucją finansową", na której można się odpowiednio "uspójnić finansowo".

Powyższą opinię potraktujmy roboczo, jako hipotezę.

Dnia 21 lipca 2015 r. skierowałem wniosek - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - do dyrektora IBE o przedstawienie mi sprawozdań finansowych za ubiegłe lata budżetowe - od momentu powołania do życia IBE. Ponieważ do dnia 6 sierpnia 2015 r. nie otrzymałem od dyrektora IBE wnioskowanych informacji, to dnia 7 sierpnia 2015 r. skierowałem do niego odpowiedni monit.

Monit okazał się skuteczny, bo już 11 sierpnia dyrektor IBE przedstawił mi wnioskowane informacje. Publicznie udostępniam wszystkie sprawozdania finansowe Instytutu Badań Edukacyjnych - udostępnione mi przez dyrektora IBE - za okres ostatnich 20 lat: 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 i 1995.

Udostępnione wyżej sprawozdania finansowe IBE, to dane finansowe najwyższego poziomu agregacji. Z tych sprawozdań można już wiele wnioskować, ale dużo więcej można wnioskować z danych niższego poziomu agregacji - tam wszystko zaczyna być widoczne, jak na dłoni. O dane na niższym poziomie agregacji, również można i to skutecznie wnioskować do dyrektora IBE - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W oparciu o pozyskane sprawozdania finansowe IBE sporządziłem dwa wykresy oraz wykonałem kilka prostych kalkulacji, co przedstawione jest poniżej.

Rysunek 1: Przychody i koszty działalności operacyjnej IBE w okresie od 1995 do 2014 r.

Rysunek 2: Wybrane koszty działalności operacyjnej IBE w okresie od 1995 do 2014 r.

 1. Średni roczny wzrost przychodów IBE za okres 2012 do 2014 r. w stosunku do roku 2008 wynosi ponad 3 200%.
 2. Średni roczny wzrost kosztów działaności operacyjnej IBE za okres 2012 do 2014 r. w stosunku do roku 2008 wynosi prawie 3 000% - przy czym na:
  1. amortyzację - wzrost wynosi prawie 440%, czyli ponad 4 razy,
  2. usługi obce - wzrost wynosi ponad 12 000%, czyli ponad 120 razy,
  3. wynagrodzenia - wzrost wynosi ponad 1 300%, czyli ponad 13 razy.
 3. Łączne przychody IBE w okresie 2012 do 2014 wyniosły ponad 235 mln zł.
 4. Łączne koszty działalności operacyjnej IBE w okresie 2012 do 2014 wyniosły ponad 237 mln zł - przy czym na:
  1. amortyzację - wyniosły 1.7 mln zł,
  2. usługi obce - wyniosły ponad 124 mln zł,
  3. wynagrodzenia - wyniosły ponad 72 mln zł.
 5. W łącznych kosztach działalności operacyjnej IBE w okresie 2012 do 2014 koszty:
  1. amortyzacji - stanowiły 0.7%,
  2. usług obcych - stanowiły 52.3%,
  3. wynagrodzenia - stanowiły 30.6%.

IBE - w którym to rada naukowa składa się z 6 dr, 12 dr hab. i 8 prof. dr hab. - nie posiada uprawnień do nadawania żadnych stopni naukowych - wg stanu na dzień 22 czerwca 2015 r.. Fakt ten oraz ogromne ostatnimi laty nakłady finansowe na IBE uprawdopodabniają prawdziwość hipotezy, że IBE ostatnimi laty stało się "instytucją finansową", na której można się dobrze "uspójnić finansowo".

Czy każdy może się odpowiednio "uspójnić finansowo" w państwowej "instytucji finansowej"? Co to, to nie - kto to widział aby każdy mógł się odpowiednio uspójnic i to jeszcze finansowo. Skąd na to brać środki finansowe? - tym bardziej, że taki kandydat do "finansowego uspójnienia" się, może coś pobadać i może mu coś wyjść, co jest niezgodne z linią polityczną koalicji - i co wtedy? Czy partia może na coś takiego pozwolić? Czyżby np. nie po to jeden z koalicjantów wziął sobie np. Elewarr, aby wylewarować "uspójnianie finansowe" swoich? - umożliwić swojej śmietance zebrać odpowiednią śmietankę?

Z umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym - sporządzonnej w Wiedniu dnia 23 stycznia 1995 r. - w sposób pośredni/dedukcyjny wynika, że w 1995 r. IBE posiadał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktor. Skoro IBE kiedyś posiadał takie uprawnienie, to musiał je później utracić, bo obecnie ich nie posiada. Kiedyś IBE przy skromych środkach finansowych posiadał uprawnienia do nadawania stopni naukowych a dzisiaj - przy ponad 30 krotnym wzroście kosztów działalności operacyjnej w stosunku do 1995 r. - ich nie posiada. To jest kolejne dowód na to, że IBE zamiast uprawiania nauki i poważnych badań, nastawił się przede wszystkim na dystrybucję przeogromnych środków z UE - czytaj: "uspójnianie finansowe".

Zamiast wniosków, pytanie:
Zadaj go sobie sam(a) i sam(a) na nie odpowiedz.

DODATEK 1:

Przedstawione publicznie przez IBE informacje - i nagłośnione przez różne media - dotyczące wyników badań jego Zespół SUEK a zatytułowanych "Badania 6- i 7-latków na starcie szkolnym", przeprowadzonych w 2012 i 2013 r., sugerują, że obniżenie obowiązku wieku szkolnego do 6-lat nie wpłynie na zmianę ich wyników w nauczaniu. Informacje te sugerują, że 6- i 7-latki, tak samo nadają się do szkoły i osiągną takie same wyniki w nauczaniu. To są wierutne bzdury! Badania Zespołu SUEK IBE były przeprowadzone na grupach nieprezentatywnych, a to oznacza brak jakichkolwiek podstaw do naukowego wnioskowania, bo nie można porównywać wyników dzieci, które poszły do szkoły w wieku 6 lat (niewielki ich odsetek w roczniku) z wynikami dzieci, które poszły do szkoły w wieku 7-lat (prawie cały ich rocznik).

Wcześniej lub później zdobędę informację, ile kosztowały propagandziarskie "Badania 6- i 7-latków na starcie szkolnym" a wykonane przez IBE i poinformuję, o tym na stronie www.iar.pl - myślę, że może tego być kilka ładnych mln zł.

Więcej na ten temat znajdziesz: tutaj, tutaj i tutaj.

W późniejszym terminie skieruję - przynajmniej jeden - wniosek do dyrektora IBE o dane bardziej szczegółowe, dotyczące jednego z projektów "badawczych" wykonanego przez badaczy IBE.

DODATEK 2:
Kolejne - wyslane dnia 17 sierpnia 2015 r. - wnioski do p. dyrektora IBE:

 1. Wniosek nr 2/2015 - dot. uprawnień IBE do nadawania stopni naukowych,
 2. Wniosek nr 3/2015 - dot. wydatków na badania 6- i 7- latków na starcie szkolnym wykonanych przez IBE,
 3. Wniosek nr 4/2015 - dot. wydatków na wynagrodzenia pracowników IBE.

DODATEK 3:
Kolejne - wyslane dnia 21 sierpnia 2015 r. - wnioski do p. dyrektora IBE:

 1. Wniosek nr 5/2015 - dot. przyzakładowego żłobka IBE,
 2. Wniosek nr 6/2015 - dot. oświadczeń majątkowych osób funkcyjnych IBE,
 3. Wniosek nr 7/2015 - dot. struktury pracowników IBE,
 4. Wniosek nr 8/2015 - dot. poniesionych przez IBE wydatków na PR.

> powrót