Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące art. 32 i rozdziałów: 80149 i 80150

2015-09-21, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Po ponad 50 dniach od dnia przedstawienia Ministerstwu Finansów dwóch wniosków: 2/2015 i 3/2015, dotyczących art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej oraz rozdziałów 80149 i 80150, wreszcie otrzymałem hurtową na nie jedną odpowiedź. Odpowiedź ta jest bardzo ważna - wręcz kluczowa, bo jest ona sprzeczna - w co najmniej dwóch fundamentalnych sprawach, z MEN-owską interpretacją przepisu art. 32 i ww. rozdziałów.

Interpretacja MF ww. przepisów jest zdecydowanie bardziej poprawna od MEN-owskiej, i tej interpretacji powinny się trzymać wszystkie samorządy, bo jest ona bardziej logiczna, bardziej zgodna z prawem i w konsekwencji bardziej korzystna dla samorządów. Ale to oznacza między innymi, że przedstawione samorządom przez MEN kalkulacje subwencji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wykonane zostały wg nieprawidłowej metodologii - i warte są tyle, co papier na którym zostały przedstawione.

To, że MEN nieprawidłowo rozumie art. 32 wraz z rozdziałami 80149 i 80150, to sprawa oczywista ale teraz będziemy mieli sprzymierzeńca w zmuszeniu MEN do wywieszenia kolejnej w tym roku białej flagi - o tym jednak będzie mowa następnym razem, a teraz proszę uważnie zapoznać się z poniższym dokumentem Ministerstwa Finansów (oraz wydrukować go sobie i wpiąć do dokumentacji na temat bubla prawnego, jakim jest art. 32).

Odpowiedź MF na wnioski: 2/2015 i 3/2015:
Warszawa, dnia 8 września 2015 r.                                                    

Od: Ministerstwo Finansów
Departament Budżetu Państwa


Sygn. dokumentu: BP1.4102.30.2015

Do: Pan Bogdan Stępień

W związku z wystąpieniem z dnia 21 i 22 lipca 2015 r. (Wnioski nr 2/2015 i 3/2015 skierowane do Ministra Finansów) w sprawie klasyfikowania wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w nowych rozdziałach klasyfikacji budżetowej — ,,80149” i ,,80150”, Departament Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów uprzejmie informuje co następuje.

W celu stworzenia możliwości ewidencjonowania przez jednostki samorządu terytorialnego (oraz poszczególne szkoły dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego) wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1952) wprowadzone zostały w dziale ,,801 — Oświata i wychowanie” rozdziały w brzmieniu:

  1. ,,80l49 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”,
  2. ,,80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 931) dodatkowo wprowadzono objaśnienia, które doprecyzowują zakres środków klasyfikowanych w ww. rozdziałach. Zmiany te umożliwiają spójne i jednoznaczne stosowanie klasyfikacji budżetowej oraz uzyskanie rzetelnej i pełnej informacji o wydatkach i dochodach w poszczególnych kategoriach oświaty takich jak poszczególne typy szkół specjalnych, kształcenie specjalne w przedszkolach, w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Należy podkreślić, że to jednostka samorządu terytorialnego, która realizuje i finansuje zadania z zakresu oświaty, powinna samodzielnie określić sposób wyodrębniania wydatków na realizowane zadanie oświatowe w celu wypełnienia dyspozycji art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877). Przyjęta metoda musi być adekwatna do specyfiki funkcjonowania danej jednostki i powinna umożliwiać właściwe przyporządkowanie wydatków na cele, o których mowa w wymienionym art. 32 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, a także respektować przepisy prawa dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)).

Należy również podkreślić, iż sposób klasyfikowania wydatków ponoszonych na realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach specjalnych, a więc co do zasady obejmujących wszystkich uczniów tych szkół, nie uległ zmianie w stosunku do dotychczasowych zasad klasyfikacji, umożliwiających zastosowanie rozdziałów bezpośrednio powiązanych z rodzajem działalności określonego typu szkoły, placówki (np. szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, specjalne ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze). Jednocześnie w związku z powyższym nie ma podstaw do tego, aby w jakiejkolwiek części wydatki ponoszone w ZEAS-ach klasyfikowane były w rozdziałach klasyfikacji budżetowej — ,,80149” i ,,80150”.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Budżetu Państwa
/-/
Anna Maksym

Więcej tutaj

> powrót