Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Odpowiedź Biura Dyscypliny Finansów Publicznych MF ws. art. 32

2016-01-09, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Odpowiedź Dyrektora Biura Dyscypliny Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów na wniosek z dnia 19 października 2015 r. dotyczący art. 32 ustawy budżetowej na rok 2015:

Warszawa, dnia 08 stycznia 2016 r.                                                    

Od: Ministerstwo Finansów
      Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych


Sygn. dokumentu: BDF.050.1.2015

Do: Pan Bogdan Stępień

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 grudnia 2015 r., uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych1 – zwanej dalej „uondfp”, do wydawania wiążących rozstrzygnięć w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych właściwe są wyłącznie komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, działające jako organy pierwszoinstancyjne oraz Główna Komisja Orzekająca – jako organ odwoławczy. Do tych organów oraz do właściwych rzeczników dyscypliny finansów publicznych należy ocena, czy wskazana w zawiadomieniu osoba, w konkretnym stanie faktycznym i prawnym, dopuściła się naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Komisje orzekające mogą dokonywać wiążącej w sprawie interpretacji dopiero po złożeniu przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych wniosku o ukaranie konkretnej osoby za konkretne działanie lub zaniechanie. Rzecznicy wszczynają postępowanie na podstawie przekazanych im zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 45 uondfp członkowie komisji orzekających są niezawiśli w zakresie orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i podlegają tylko przepisom prawa. Ponadto, członkowie komisji orzekają w granicach określonych ustawą oraz na mocy przekonania opartego na ocenie dowodów, rozstrzygają samodzielnie nasuwające się zagadnienia prawne i nie są związani rozstrzygnięciami innych organów, z wyjątkiem prawomocnego wyroku sądu.

Z powyższych względów nie jest możliwe udzielenie wiążącej odpowiedzi na pytanie, czy nieprzeznaczenie środków przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej2 narusza przepisy uondfp.

Nadmieniam, ze czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostały zdefiniowane w art. 5 -18 c uondfp, natomiast kwestia wymiaru kary jest unormowana w art. 31 - 37 uondfp).

Dyrektor,
Biura Dyscypliny Finansów Publicznych
Zbigniew Zieliński

1 Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529,
2 Dz. U. z 2014 r. poz. 1877.

Komentarz:

Co tu komentować?
To, że Dyrektor Biura Dyscypliny Finansów Publicznych MF nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie? - czy też boi się napisać prawdę?
Pomimo tego, temat nadal będę drążył.

> powrót