Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Odpowiedź MEN na publicznie skierowane pytanie do ministra ds. oświaty

2016-01-14, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na skierowane w dniu 15 grudnia 2015 r. publiczne pytanie do Anny ZALEWSKIEJ, ministra ds. oświaty:

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r.                                                    

Od: Ministerstwo Edukacji Narodowej
      Departament Analiz i Prognoz


Sygn. dokumentu: DAP-WA.350.162.2015.RK

Do: Pan Bogdan Stępień

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do pisma z dnia 15 grudnia 2015 r., w sprawie art. 13 „ustawy okołobudżetowej” na rok 20161, przedstawiam poniższe informacje.

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej nie występuje sprzeczność między art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r., a przepisami Konstytucji RP.

W 2015 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływały informacje przekazywane ustnie przez dyrektorów szkół oraz rodziców uczniów niepełnosprawnych, a także pisma Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego nr FIRR/2015-11-24/JP/P18/1 z 24 listopada 2015 r. oraz Centrum Badań Nad Niepełnosprawnością z 7 grudnia 2015 r., dotyczące uwzględnienia w rządowym projekcie ustawy okołobudżetowej na rok 2016 kontynuowania rozwiązania przyjętego w roku 2015 (art. 32 ustawy okołobudżetowej na rok 2015). Ww. uwagi podkreślają istotną rolę funkcjonowanie przepisów wskazujących na konieczności wydatkowania przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych wobec uczniów z niepełnosprawnością, kwoty nie mniejszej niż otrzymana na ten cel z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.

Z otrzymywanych sygnałów wielokrotnie wynikało, że przyjęte w 2015 roku rozwiązania prawne dotyczące ww. przepisu, wychodziły naprzeciw problemom związanym z finansowaniem kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnoprawnej w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych. Samorządy były bowiem zobowiązane przeznaczyć środki finansowe na zadania związane z organizacją kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej monitorowało realizację zapisów art. 32 ww. ustawy i na bieżąco udzielało odpowiedzi, a także w przyszłości planuje Kontynuować w tym zakresie pomoc, tj. wydawać opinie dotyczące niejasności związanych ze stosowaniem art. 13 ustawy okołobudżetowej na rok 2016.

Jednakże informuję, że przedmiotowy przepis należy traktować jako stan przejściowy do czasu opracowania i wdrożenia kompleksowych rozwiązań opartych na indywidualnej gwarancji realizacji odpowiednich zadań względem każdego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W 2016 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej kontynuowane będą prace mające na celu zmianę przepisów prawa dotyczących podniesienia jakości kształcenia specjalnego oraz wypracowane zostaną propozycje zmian zmierzających do wprowadzenia efektywnych mechanizmów finansowania edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapewniających realizację potrzeb rozwojowych i edukacyjnych tych uczniów w jednostkach systemu oświaty, do których ci uczniowie uczęszczają.

Z poważaniem,
Grzegorz Pochopień
Dyrektor
Departament Analiz i Prognoz

1 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199).

Komentarz:

Co tu komentować?
To, że MEN nadal odpowiada niemerytorycznie i nie na temat oraz nadal udaje, że problemu nie ma?

Dlaczego MEN zrozumiało problem tzw. edukacji domowej, i szybko oraz skutecznie, ale tylko po części powstrzymało na niej patologię, a nie potrafi zrozumieć bublowatości art. 32 i nowego art. 13? Zrozumiało jedno, zrozumie i drugie - to tylko kwestia czasu. Temat będę nadal drążył, bo nie może pójść na marne moja ponad roczna już praca poświęcona temu tematowi.

Im dłużej to będzie trwało, tym bardziej się MEN będzie ośmieszało.

> powrót