Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Odpowiedź MEN w sprawie kalkulacji subwencji oświatowej na rok 2018

2017-09-22, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

w trakcie opracowania

Dok. sygn. - DSWM-WA.0181.3.2017.HR
Od: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Do: Bogdan Stępień

Dnia 21 września 2017 r.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 13 września 2017 r. o numerze BS.w.35.2017 w sprawie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018, uprzejmie informuję.

Przepis art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o dostępie do informacji publicznej wymieniając obowiązek udostępnienia danych publicznych, w tym treści wystąpień dokonywanych przez organy władzy publicznej, odnosi się jedynie do tych dokumentów, którymi organy dysponują w dacie otrzymania żądania. Z przepisu tego nie wynika natomiast, że w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o dostępie do informacji publicznej organ jest obowiązany do wytwarzania informacji. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie może również zmierzać do inicjowania działań organu w zakresie wytwarzania informacji. Ministerstwo nie dysponuje wytworzonymi dokumentami w zakresie informacji dotyczącej szczegółowej kalkulacji ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest częścią kwoty subwencji ogólnej i zgodnie z art. 27 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1026 z późn. zm.) dysponentem części budżetowej 82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego jest minister właściwy do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych. Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej w projekcie ustawy budżetowej jest ustalana przez Ministra Finansów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz inne ministerstwa uczestniczą w pracach nad projektem ustawy budżetowej w tym nad ustalaniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. W tym celu dokonuje się szacunków wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych oraz kwoty przesunięć między subwencja oświatowa a częściami budżetowymi związanymi np. z przejęciem szkół do prowadzenia przez właściwego ministra. Wysokość kwoty oświatowej subwencji ogólnej może ulegać zmianie w trakcie prac nad projektem ustawy budżetowej, zgodnie z ustaleniami Rady Ministrów lub już na etapie prac parlamentarnych .

Założenia i kalkulacje dokonywane przez MEN mają charakter dokumentów wewnętrznych. Dokumentami wewnętrznymi - zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2016 r. (sygn. akt I OSK 2223/14) - są: „dokumenty o charakterze roboczym (zapiski, notatki), które zostały utrwalone w formie tradycyjnej lub elektronicznej i stanowią pewien proces myślowy, proces rozważań, etap wypracowywania finalnej koncepcji, przyjęcia ostatecznego stanowiska przez pojedynczego pracownika lub zespół. Stanowią one pewien etap na drodze do wytworzenia informacji publicznej.”

Od dokumentów urzędowych w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.) należy odróżnić dokumenty wewnętrzne służące wprawdzie realizacji zadania publicznego, ale nieprzesądzające o kierunkach działania organu.

Z poważaniem,
Grzegorz Pochopień
Zastępca Dyrektora
Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej
/ – podpisany cyfrowo/

> powrót