Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Fakty na temat dodatku wiejskiego i mieszkaniowego - Część I

2017-10-26, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     W związku z wnioskiem w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowanym do MEN dnia 19 października 2017 roku (o sygn. BS.w.53.2017), dnia 25 października - zatem wyjątkowo szybko, otrzymałem z MEN wnioskowane informacje. Udostępnione informacje przedstawia Tab. 1.

Tabela 1: Wierna kopia pozyskanych informacji z MEN na temat dodatku wiejskiego i mieszkaniowego za lata 2011-2016.

                 
  Rok dane SIO z 31 marca danego roku dane SIO z 30 września danego roku średniorocznie  
  dodatek wiejski dodatek mieszk. dodatek wiejski dodatek mieszk. dodatek wiejski dodatek mieszk.  
  1 2 3 4 5 6 7  
  2011 45 169 991 11 320 524 47 837 181 11 110 326 552 708 657 135 005 497  
  2012 48 267 249 11 240 005 48 307 332 10 346 539 579 367 321 131 306 193  
  2013 48 686 015 10 382 758 48 069 540 9 914 029 581 766 284 122 718 181  
  2014 48 524 258 10 033 256 48 916 762 9 948 192 583 861 111 120 058 815  
  2015 49 369 582 10 110 088 49 737 636 9 950 997 593 907 198 120 684 694  
  2016 50 272 231 10 036 929 49 812 156 9 759 505 601 426 476 119 333 450  
  nauczyciele zatrudnieni na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez JST  
  z wyłączeniem nauczycieli na urlopach wychowawczych i bezpłatnych  
  z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego  
   
  źródło: dane z systemu informacji oświatowej  
  tabela N12  
  wysokość dodatku wiejskiego (art. 54 ust. 5 KN) i mieszkaniowego (art. 54 ust. 3 KN) przysługującego nauczycielowi w miesiącu aktualizowania danych  
                 

Wnioski wynikające z pozyskanych informacji publicznych z MEN - z Tab. 1.
 1. Z analizy danych Tab. 1 wynika jednoznacznie, że wartość kol6 jest równa 8*kol2 + 4* kol4, a wartość kol7 jest równa 8*kol3 + 4* kol5.
 2. Wartości kol2 i kol3, to stany marcowe, a wartości kol4 i kol5, to stany wrześniowe - wg SIO.
 3. Skoro kol2 i 3, to stany marcowe, a kol4 i 5 wrześniowe, to wartości kol6 i 7, to nie wydatki rzeczywiste w roku a szacowane. A skoro tak, to jaki jest sens podawania ich (kol6 i 7) z dokładnością do złotówki? U mnie student za coś takiego tak długo dostawałby pały, aż by to pojął, albo by go wcześniej wywalili - a może by w tych (obecnych) czasach wywalili nie jego a mnie ;).
 4. Kol6 - to wg MEN średniorocznie dodatek wiejski, a kol7 - to średniorocznie dodatek mieszkaniowy. To nie żadne średnioroczne wielkości a szacowane wydatki w roku na poszczególne dodatki. Z powyższego wynika, że Zasoby Kapitału Ludzkiego MEN są niedokapitalizowane.
 5. Wydatki na dodatek wiejski z oczywistych powodów systematycznie rosną, a wydatki na dodatek mieszkaniowy systematycznie maleją.

Tabela 2: Wydatki na dodatek wiejski i mieszkaniowy a subwencja oświatowa na to przewidziana.

Rok Szacowane wydatki na dodatki wiejski i mieszk. wraz z pochodnymi Subwencja na dodatki wiejski i mieszkaniowy Różnica
(k3-k2)
k4/k3 Łączna subwencja oświatowa k3/k6
1 2 3 4 5 6 7
2011 825 256 986 1 109 487 029 284 230 044 0,26 36 703 278 470 3,02%
2012 852 808 217 1 168 111 101 315 302 885 0,27 38 614 315 682 3,03%
2013 845 381 358 1 177 856 543 332 475 185 0,28 39 351 156 498 2,99%
2014 844 703 911 1 171 504 292 326 800 381 0,28 39 341 597 083 2,98%
2015 857 510 270 1 138 019 192 280 508 922 0,25 40 215 444 128 2,83%
2016 864 911 912 1 166 781 233 301 869 322 0,26 41 330 963 683 2,82%
2017 ? 1 170 906 119 ? ? 41 741 897 376 2,81%

Legenda do Tab. 2:

- kolumna 2, to suma kolumny 6 i 7 z Tab. 1 powiększona o ZUS pracodawcy (dla uproszczenia o 20%),
- kolumna 3, to subwencja oświatowa przewidziana na dodatek wiejski i mieszkaniowy,
- kolumna 4, to równica pomiędzy subwencją na dodatek wiejski i mieszkaniowy a rzeczywistymi wydatkami na ten cel,
- kolumna 6, to łączna kwota subwencji oświatowej na wszystkie samorządy - oprócz rezerwy subwencji.

Wnioski z Tab. 2.
 1. W latach 2011 do 2016 samorządy wykorzystywały około 75% kwoty subwencji na dodatek wiejski i mieszkaniowy. Ta wydatkowa część subwencji jest/była jedyną, na której samorządy miały nadwyżkę i to wynoszącą średnio około 25%.
 2. Z punktu 1 wynika, że waga R w rozporządzeniu w sprawie podziału subwencji oświatowej wynosząca 0.12 była przeszacowana i powinna była wynosić 0.09.
 3. Likwidacja dodatku mieszkaniowego, o co walczy od lat między innymi Związek Gmin Wiejskich RP i co z pewnością wreszcie stanie się faktem od 1 stycznia 2018 roku, powinno w konsekwencji dporowadzić do obniżenia/urealnienia wyżej wymienionej wagi do poziomu 0.075.
 4. Obniżenie wagi R do poziomu 0.075 spowodowałoby dla przeciętnej gminy wiejskiej spadek subwencji oświatowej o około 3%, Z nieoficjalnych informacji z MEN wynika, że jest ono zdeterminowane w kolejnym ruchu zlikwidować dodatek wiejski. Zatem, żeby nie przestraszyć ptaszków, MEN z pewnością nie obniży tej wagi od 1 stycznia 2018 roku do poziomu 0.075, bo samorządy wiejskie mogłyby się połapać, że coś im tam ubyło.
 5. Likwidacja dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, czyli doprowadzenie do zastąpienia wartości 0.12 wagi R wartością zero, może spowodać spadek subwencji oświatowej dla przeciętej gminy wiejskiej aż około 8.25%.
 6. Naturalną konsekwencja obniżenia wagi R będzie również - w gminach wiejskich, spadek kwot dotacji na szkoły niesamorządowe.
 7. Dotychczas fakt zawyżenia wagi R skrzętnie ukrywałem, ale teraz kiedy Związek Gmin Wiejskich RP zaczyna dopadać swego - w pierwszej kolejności ma zniknąć dodatek mieszkaniowy, postanowiłem przedstawić prawdę o tych dodatkach. Zamierzam przedstawić - za jakiś czas, dodatkowo drugą część tego opracowania.

Tabela 3: Subwencja oświatowa na dodatki: wiejski i mieszkaniowy, wg typów zadań oraz typów gmin (GM - gminy miejskie, GW - gminy wiejskie a GM-W - gminy miejsko-wiejskie).

Rok Zadanie gmin Zadanie powiatów Zadanie województw
GM GW GM-W
1 3 4 5 6 7
2008 5 556 359 613 524 051 237 639 123 107 079 889 3 363 432
2009 5 778 334 656 038 888 252 702 362 101 639 625 4 118 730
2010 6 781 720 686 911 230 262 977 787 102 221 393 4 748 102
2011 6 970 527 716 813 468 274 437 625 106 234 837 5 030 572
2012 7 263 678 758 198 322 289 480 003 107 581 903 5 587 196
2013 7 005 667 765 638 550 292 908 459 106 647 897 5 655 970
2014 6 983 595 766 192 888 290 898 798 102 486 939 4 942 071
2015 6 804 522 748 056 960 284 676 115 93 517 815 4 963 780
2016 7 945 269 765 828 141 294 792 170 92 937 941 5 277 712
2017 6 846 128 770 790 089 298 766 772 89 341 522 5 161 607

Tabela 4: Procent subwencji oświatowej na dodatki: wiejski i mieszkaniowy, wg typów zadań oraz typów gmin w całości subwencji na te dodatki (GM - gminy miejskie, GW - gminy wiejskie a GM-W - gminy miejsko-wiejskie).

Rok Zadanie gmin Zadanie powiatów Zadanie województw
GM GW GM-W
1 3 4 5 6 7
2008 0,57% 63,44% 24,57% 11,07% 0,35%
2009 0,57% 64,30% 24,77% 9,96% 0,40%
2010 0,64% 64,58% 24,72% 9,61% 0,45%
2011 0,63% 64,61% 24,74% 9,58% 0,45%
2012 0,62% 64,91% 24,78% 9,21% 0,48%
2013 0,59% 65,00% 24,87% 9,05% 0,48%
2014 0,60% 65,40% 24,83% 8,75% 0,42%
2015 0,60% 65,73% 25,02% 8,22% 0,44%
2016 0,68% 65,64% 25,27% 7,97% 0,45%
2017 0,58% 65,83% 25,52% 7,63% 0,44%

> powrót