Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Jak Związek Powiatów Polskich strzelił w kolano powiatom ziemskim?
Czy inni też wyciągną z tej lekcji wnioski?

2018-11-22, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     W uzasadnieniu do projektu z dnia 9 listopada 2017 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 podano, że standard finansowy A na rok 2018 szacunkowo wyniesie 5436 zł.

     Po konsultacjach społecznych i opiniowaniu tego projektu, Minister Edukacji Narodowej rozpoczął - na prośbę Związku Powiatów Polskich, subwencjonowanie nauczania indywidualnego - uczniów bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, poprzez wprowadzenie dla niego wagi P32 do algorytmu podziału subwencji oświatowej. Wartość wagi została zaproponowana w wysokości 1 - to można znaleźć w uzasadnieniu do tego projektu w wersji z dnia 11 grudnia 2017 r.

     Kto komu zaproponował, tego nie wiadomo, wiadomym jest jednak, że w podpisanym przez Ministra rozporządzeniu waga ta wynosi 1, jak zaproponowano. Zaproponowana wartość wagi P32 została wzięta z kapelusza, bo nie odzwierciedla ona faktycznych kosztów ponoszonych przez samorządy na tą bardzo kosztowną ścieżkę edukacji. Temu tematowi poświęcę oddzielny wpis.

     Z opisu wagi P32 wynika, że co najmniej od września 2017 r. Ministerstwo poprzez system SIO gromadziło informacje na temat liczby uczniów w nauczaniu indywidualnym w poszczególnych szkołach. Dlaczego dopiero na prośbę Związku Powiatów Polskich i to po konsultacjach i opiniowaniu tego projektu Ministerstwo zdecydowało się rozpocząć subwencjonowanie nauczania indywidualnego? Tego zapewne się nigdy nie dowiemy.

     Wprowadzanie nowych wag lub zwiększanie wartości już istniejących, w omawianym tu rozporządzeniu, zawsze powinno poskutkować odpowiednim wzrostem subwencji oświatowej w ustawie budżetowej, bo jeżeli się tego nie robi, to następuje przelewanie z pustego w próżne - zabieranie jednym, dawanie drugim. To, że subwencja oświatowa nie została zwiększona z tego tytułu, wynika wprost z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 16 listopada 2018 r. (sygn. BMI1.0124.1008.2018).

     Ponieważ nie zwiększono subwencji oświatowej z tego tytułu w ustawie budżetowej, to naturalną rzeczą jest to, że standard finansowy A ulegnie zmniejszeniu w stosunku do przyjętej wcześniej wartości, i tym silniejszemu im więcej uczniów jest w nauczaniu indywidualnym. Ostatecznie okazało się, że standard finansowy A spadł do poziomu 5409,1141 zł, czyli spadł o prawie 27 zł (0,5%). Za spadek wartości standardu finansowego odpowiedzialna jest między innymi waga P32 - na nauczanie indywidualne.

     Kiedy dowiedziałem się - znalazłem w dokumentach MEN, ze waga P32 na nauczanie indywidualne została wprowadzona z inicjatywy Związku Powiatów Polskich, postanowiłem wszystko rzucić na bok i sprawdzić, ile powiaty ziemskie straciły na tej inicjatywie.

     Ktoś zapyta: dlaczego od razy miały stracić a nie zyskać? Ano dlatego, że założyłem i całkiem słusznie, że udział zadań nauczania indywidualnego w ogólnej liczbie zadań oświatowych statystycznie w powiatach ziemskich, jest niższy niż w zadaniu gmin.

     Gdyby nie wprowadzono wagi P32 dla nauczania indywidualnego, to standard subwencyjny dla odróżnienia A' wyniósłby **** zł (informacja niejawna) (wzrósłby o **** zł (informacja niejawna) w stosunku do obecnego A).

     Znajomość standardu finansowego A (z uwzględnieniem wagi P32 - na nauczanie indywidualne) i standardu finansowego A' (bez uwzględnienia wagi P32 - na nauczanie indywidualne) daje możliwość policzenia skutku wprowadzenia tej wagi (zysku lub straty) dla każdego samorządu z osobna.

     Z Tabeli 1 wynika, że na 314 powiatów ziemskich w kraju, 252, czyli 80%, poniosły stratę na inicjatywie Związku Powiatów Polskich na łączną kwotę ponad 7 mln zł, natomiast 62 powiaty, czyli 20%, zyskały, łącznie około 1.57 mln zł. Łączna strata obejmująca wszystkie powiaty ziemskie wyniosła 5.43 mln zł.

Tabela 1: Zestawienie zbiorcze zysków i strat - za rok 2018 powiatów ziemskich, związanych z wprowadzeniem wagi P32 dla nauczania indywidualnego.

  Wielkość Powiaty ziemskie
Zyskujące Stratne Razem
  1 2 3 4
1 Liczba powiatów ziemskich 62 252 314
2 Łączny zysk/strata [zł] 1 568 951 -7 003 259 -5 434 308
3 Średni zysk/strata na powiat [zł] 25 306 -27 791 -17 307

     Przy okazji warto tu podkreślić, że jeden z powiatów ziemskich ma bardzo wysoki stosunek liczby uczniów w nauczaniu indywidualnym do ogólnej liczby uczniów. Stosunek ten wynosi 0,034, co oznacza, że na 100 uczniów w tym samorządzie przypada ponad 3 w nauczaniu indywidualnym. Jest bardzo wysoce prawdopodobne, że w tym samorządzie popełniono błąd przy ustalaniu liczby uczniów dla wagi P32. Jeżeli ten błąd faktycznie występuje, to zysk powiatów zyskujących może się obniżyć z poziomu 1.57 mln zł - nawet, do 1.3 mln zł.

Tabela 2: Prezes i Wiceprezesi Związku Powiatów Polskich, wg stanu na dzień 20.11.2018r.

Prezes Związku Powiatów Polskich
Ludwik Węgrzyn Starosta Bocheński
Wiceprezesi Związku Powiatów Polskich
Robert Godek Starosta Strzyżowski Zenon Rodzik  Starosta Opolski (lubelskie)
Janina Kwiecień Starosta Kartuski Sławomir Snarski Starosta Bielski (podlaskie)
Krzysztof Nosal Starosta Kaliski Zbigniew Szumski Starosta Świebodziński
Andrzej Płonka Starosta Bielski   Marek Tramś Starosta Polkowicki

     A może jest tak, że Prezes i Wiceprezesi Związku Powiatów Polskich, jako najważniejsze osobistości w tym Związku, przeforsowali wprowadzenie ww. wagi dla interesu swoich starostw?

     Na 9 powiatów ziemskich, których starostowie, to Prezes lub Wiceprezesi ZPP, 7 z nich - na wprowadzonej wadze P32, straciło łącznie 175 tys. zł, a pozostałe zyskały łącznie 8 tys. zł. Średnio te starostwa - Prezesa i Wiceprezesów ZPP, straciły po około 18.5 tys. zł (patrz Tabela 3 w3k4), czyli jeszcze więcej niż przeciętny powiat ziemski, bo 17.3 tys. zł (patrz Tabela 1 w3k4). Dla uzupełnienia: powiat ziemski Prezesa ZPP, również na wprowadzonej wadze stracił.

Tabela 3: Zestawienie, jak w Tabeli 1, ale obejmuje wyłącznie te powiaty ziemskie, których starostowie pełnili funkcję Prezesa lub Wiceprezesa ZPP - wg stanu na dzień 20.11.2018 r.

  Wielkość Powiaty ziemskie - wice i prezesa ZPP
Zyskujące Stratne Razem
  1 2 3 4
1 Liczba powiatów ziemskich 2 7 9
2 Łączny zysk/strata [zł] 8 041 -174 823 -166 782
3 Średni zysk/strata na powiat [zł] 4 021 -24 975 -18 531

     Wobec powyższego, nie tylko powiaty ziemskie średnio straciły na wprowadzeniu wagi P32 - z lobbingu ich Związku, ale jeszcze w większym stopniu średnio straciły te powiaty ziemskie, których starostowie są Prezesami tego Związku. O co tutaj chodzi? Czy ktoś potrafi to wyjaśnić - szczególnie z Dyrekcji lub Zarządu ZPP?

     Wprowadzenie wagi P32=1 na nauczanie indywidualne, powinno było poskutkować bezwzględnie wzrostem subwencji oświatowej w ustawie budżetowej o około **** mln zł (informacja niejawna).

     Te powity ziemskie, które poniosły stratę na omówionej tu inicjatywie Związku Powiatów Polskich, a będące jego członkami, powinny rozważyć możliwość zwrócenia się do Zarządu Związku Powiatów Polskich o zwolnienie z opłat członkowskich w wysokości poniesionych strat.

Raport w sprawie wagi P32 na rok 2018

     Kto stracił i ile, kto zyskał i ile - na wprowadzonej wadze P32 na nauczanie indywidualne na rok 2018, można dokładnie policzyć - z dokładnością do 1 zł.

To wszystko zostało dokładnie przeze mnie policzone i jest gotowe do udostępnienia - dla zainteresowanych samorządów, w formie raportu obejmującego dodatkowo minimalny zakres teorii, danych i prawa, wraz z uproszczonym wywodem o przeogromnym zaniżeniu subwencji oświatowej w ustawie budżetowej na rok 2018, bo liczonym w setkach milionów złotych.

Koszt takiego raportu wynosi 100 zł brutto, wraz z gratisowym dostępem - do informacji odpłatnych, do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Formularz zamówieniowy raportu dostępny jest tutaj    >>>

> powrót