Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wniosek do Rządowego Centrum Legislacji ws. dzielenia przez ZERO

2019-01-02, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Wniosek do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji - wysłany via email: Wednesday, January 02, 2019 9:52 AM

Dok. sygn. - BS.01.2019
Od: Bogdan Stępień
Do: Jolanta RUSINIAK
       Prezes Rządowego Centrum Legislacji

Dnia 02 stycznia 2019 r.

Szanowna Pani Prezes,

Sprawa dotyczy projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego a dostępnego na stronie RCL pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317208/.

I. FAKTY

 1. W dokumencie Rządowego Centrum Legislacji o sygn. RCL.DPG.555.361/2018 z dnia 27 września 2018 roku, czytamy, „Jednocześnie uprzejmie informuję, że pozostałe uwagi legislacyjne oraz uwagi redakcyjne do projektu rozporządzenia zostaną przekazane w trybie roboczym”.

 2. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło publicznie wyżej wymieniony projekt dopiero po mojej interwencji z dniu 17 października 2018 roku - w formie wniosku (dok. sygn. BS.46.2018). Upublicznienie tego projektu nastąpiło dopiero po prawie miesiącu od rozesłania go do stron uzgadniających, konsultujących i opiniujących.

 3. Dnia 19 października 2018 roku po mailingu do samorządów dotyczącym wyżej wymienionego wniosku, otrzymałem między innymi od jednego z samorządów, takiego oto emaila „Witam serdecznie, bardzo dziękuję za wszystkie powiadomienia mailowe, oczywiście na tę informację czekamy od dawna, sama próbowałam dzwonić do MEN - bezskutecznie. Zerknęłam na stronę MEN, ale linki do projektu rozporządzenia są niestety nieaktywne. Pozdrawiam ****, Główny Księgowy - oświata”.

 4. W piśmie MEN (w sprawie omawianego tu projektu) z dnia 19 września 2018 roku o sygn. DWST-WPZN.6000.2.2018.DMS skierowanym do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, udostępnionym publicznie dopiero po mojej interwencji, o której mowa w pkt. 2, czytamy między innymi: „Zmiana dotyczy konstrukcji wzoru formularza sprawozdania i ma charakter wyłącznie techniczny bez wpływu na rozwiązania merytoryczne. W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o upoważnienie Zespołu do spraw Edukacji, Kultury i Sportu do wydania opinii wiążącej, w trybie obiegowym. Pozwoli to na szybszy proces legislacyjny dzięki czemu jednostki samorządu terytorialnego, będą mogły szybciej zapoznać się z wprowadzonymi zamianami w formularzu sprawozdania.”

 5. Dnia 22 października 2018 roku przedstawiłem Ministrowi Edukacji Narodowej pierwszą (pilną) petycję w sprawie omawianego projektu rozporządzenia (sygn. BS.48.2018). W petycji tej apelowałem o publiczne przedstawienia przyczyn opóźnienia w upublicznieniu omawianego projektu rozporządzenia oraz wydłużenia terminu jego opiniowania.

 6. Po przypomnieniu sobie, że MEN na petycje praktycznie odpowiada dopiero w terminie 3 miesięcy, więc dnia 23 października 2018 roku skierowałem do niego wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (sygn. BS.50.2018). W tym wniosku, prosiłem o przedstawienie mi między innymi informacji: czy w związku z opóźnieniem upublicznienia omawianego projektu rozporządzenia, Minister podjął decyzję o wydłużeniu terminu zbierania opinii dotyczących tego projektu i ogłoszeniu tego publicznie.

 7. Dnia 29 października 2018 roku otrzymałem odpowiedź z MEN (sygn. DWST-WPZN.6001.200.2018.BA) dotyczącą wniosku z pkt. I.6. Odpowiedź ta, jak zwykle z MEN, nie jest merytoryczna, choć w tym przypadku dowiadujemy się, że „[…] uprzejmie prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia drogą elektroniczną na adresy: sekretariat.dwst@men.gov.pl oraz Diana.Mank-Szpakowska@men.gov.pl do dnia 9 listopada 2018 r.”.

 8. Dnia 7 listopada 2018 roku przedstawiłem Ministrowi Edukacji Narodowej drugą (pilną) petycję (sygn. BS.55.2018) w sprawie tego rozporządzenia. W tej petycji apelowałem do Ministra Edukacji Narodowej o usunięcie największego mankamentu tego rozporządzenia jakim było niedookreślenie podziału roku na okresy w przypadku obowiązywania jednej kwoty ba-zowej dla nauczycieli przez dany rok. W petycji tej zaproponowałem proste i wydaje się jedyne logiczne oraz spójne z ugruntowaną od lat praktyką - w takim przypadku rozwiązanie.

 9. Dnia 28 listopada 2018 roku zostałem poinformowany pismem MEN (sygn. DWST-WPZN.6000.2.2018.DMS) - podpisanym przez samego Ministra, że moja petycja została uwzględniona w nowej wersji rozporządzenia.

 10. Dnia 30 listopada 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały zamieszczone przez pracownika RCL dokumenty związane z omawianym tu projektem. W dokumentach tych są przedstawione dwa projekty tego rozporządzenia: w wersji z dnia 14 listopada i 28 listopada. W oby wersjach tego projektu moja petycja została przez MEN uwzględniona. Dokumenty te dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317208/katalog/12542416#12542416.

 11. W tych samych dokumentach, o których mowa w pkt. I.10 czytamy też: że „W dniu 26 września 2018 r. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do wydania opinii wiążącej. W dniu 23 października 2018 r. Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniował pozytywnie projekt rozporządzenia.” – jego wersję wg stanu na dzień 19 września 2018 roku.

 12. W tych samych dokumentach, o których mowa w pkt. I.10 i I.11 czytamy również, że „Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. póz. 248) oraz Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. l uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. póz. 1006, z późn. zm.).”

 13. W tych samych dokumentach, o których mowa w pkt. I.10, I.11 i I.12 czytamy, że „Na temat propozycji zawartych w projekcie wypowiedzieli się lub wyrazili swoją opinię: podmioty zinstytucjonalizowane oraz indywidualny obywatel. Pisma przesłane w powyższym trybie dotyczyły następujących zagadnień: [..] - uwaga dotycząca dodania pod tabelą we wzorze sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli uwagi: „W roku, w którym obowiązuje jedna kwota bazowa, koniec pierwszego okresu ustala się na 31 sierpnia, a początek drugiego na 1 września" - uwaga została uwzględniona w objaśnieniach do formularza.”

 14. Dnia 11 grudnia 2018 roku otrzymałem z MEN pismo - datowane na 7 grudnia 2018 rok o sygn. DWST-WPZN.6000.2.2018.DMS(3), z którego pośrednio wynika, że MEN wycofuje się z wcześniej już przyjętej w projekcie, mojej propozycji przedstawionej w petycji.

 15. W odpowiedzi - na powyższe pismo z MEN, dnia 12 listopada 2018 roku skierowałem w tej sprawie jedno pismo do MEN (sygn. BS.59.2018 ) a drugie do RCL (sygn. BS.60.2018 ), próbując rzutem na taśmę uratować MEN, a pośrednio i RCL, przed wydaniem przez MEN bubla prawnego. Każdy z adresatów tych pism, poznał również pismo do drugiego adresata.

 16. Ponieważ do dnia 16 grudnia 2018 roku nie zostało wydane rozporządzenie, o którym tu mowa – wbrew zapowiedziom MEN, jeszcze z marca 2018 roku, że zostanie ono wydane w III kwartale 2018 roku, więc dnia 17 grudnia 2018 roku skierowałem wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o sygn. BS.61.2018 do MEN, o przedstawienie mi projektu tego rozporządzenia wg stanu na dzień 7 grudnia 2018 rok.

 17. W odpowiedzi na wniosek z pkt. I.15, dnia 21 grudnia 2018 roku MEN przesłało mi pismo (sygn. DWST-WPZN.0181.11.2018.DMS z dnia 21 grudnia 2018 roku) z podaniem w nim linku http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2361/1 do opublikowanego już rozporządzenia w dniu 19 grudnia 2018 roku.

 18. Do dnia 31 grudnia 2018 roku nie zamieszczono informacji o wydanym rozporządzeniu - tak na stronie Rządowego Centrum Legislacji, jak i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Można podać więcej faktów związanych z wyżej wymienionym projektem rozporządzenia, ale wydaje się, że 18 powinno już chyba wystarczyć – do oceny tego, co się dzieje w MEN.

II. WNIOSKI wynikające z powyższych FAKTÓW

Ilość wniosków, jakie można wyciągnąć z powyższych FAKTÓW, jest przeogromna: od niedochowania obietnicy wydania omawianego (prostego) rozporządzenia w III kwartale 2018 roku, aż po złamanie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz złamanie Regulaminu pracy Rady Ministrów.

III. WNIOSEK w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Wobec powyższego oraz działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2, oraz art. 10 - ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie wnioskuję o udzielenie mi następujących informacji publicznych:

 1. Przedstawienie mi wszystkich dokumentów Ministra Edukacji Narodowej skierowanych do Rządowego Centrum Legislacji, a związanych z omawianym tu projektem rozporządzenia.

 2. Przedstawienie mi wszystkich dokumentów Rządowego Centrum Legislacji skierowanych do Ministra Edukacji Narodowej, a związanych z omawianym tu projektem rozporządzenia.

 3. Przedstawienie mi wszystkich „uwag legislacyjnych oraz uwag redakcyjnych do projektu rozporządzenia przekazanych w trybie roboczym (trybie, o którym mowa w pkt. I.1)” zgłoszonych przez Rządowe Centrum Legislacji.

 4. Czy Rządowe Centrum Legislacji ma cokolwiek wspólnego z omawianym rozporządzeniem MEN, w zakresie ustalenia w nim, że w przypadku dzielenia ZERO przez ZERO należy wstawić ZERO? Mowa tu oczywiście o kolumnie 7 we wzorze sprawozdania tego rozporządzenia – w przypadku obowiązywania przez cały rok jednej kwoty bazowej dla nauczycieli.

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
s-m Bogdan Stępień
Niezależny referent ds. MEN

> powrót