Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Petycja do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dyskryminowania oświaty niepublicznej przez art. 14 15 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

2019-07-17, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.61.2019
Od: Bogdan Stępień
Do: Dr hab. Adam BODNAR
       Rzecznik Praw Obywatelskich

Dnia 16 lipca 2019 r.

Petycja

Na postawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o petycjach, apeluję o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisu art. 14 15 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Przepisowi temu zarzucam dyskryminowanie podmiotów gospodarczych prowadzących oświatę niepubliczną, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, poprzez wyeliminowanie ich w uwzględnieniu we wzroście dotacji na realizowane w nich zadania oświatowe, a związanym ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku.

Uzasadnienie

Co najmniej od roku 2005 w każdej podwyżce dla nauczycieli partycypowała oświata dotowana – tak publiczna, jak i niepubliczna. Partycypowała poprzez wzrost subwencji oświatowej na poszczególne zadania oświatowe, w tym każdego ucznia realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Przepis art. 14 15 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw po raz pierwszy w historii wyklucza oświatę niepubliczną we wzroście tej subwencji (z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli), a tym samym we wzroście dla nich dotacji, co ewidentnie jest niezgodne - co najmniej, z Art. 32 Konstytucji RP.

Historia związana z omawianym tu projektem ustawy

 1. W związku z zapowiedzią ogólnopolskiego strajku nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzedzając fakty, naprędce dnia 1 marca 2019 roku zrejestrowało na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy z dnia 28 lutego 2019 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczycieli oraz niektórych innych ustaw. W projekcie tym przesunięto (przyspieszono) wzrost wynagrodzeń nauczycieli o kolejne 5% z dnia 1 stycznia 2020 roku na 1 września 2019 roku. MEN błędnie założyło, że taka dekoracyjna zmiana wynagrodzeń nauczycieli uspokoi nastroje nauczycieli.

 2. W ramach przysługującego mi prawa, dnia 22 marca 2019 roku przedstawiłem Ministrowi Edukacji Narodowej pismo (załącznik 1) ze swoimi uwagami (ale tylko niektórymi) do wyżej wymienionego projektu ustawy – nazywany dalej men-owskim projektem ustawy. W części końcowej tych uwag zamieściłem dodatek, w którym zwróciłem Ministrowi uwagę na jego zapisy w dokumencie OCENA SKUTKÓW REGULACJI ww. projektu ustawy, z których wynikało, że wzrost subwencji oświatowej (części oświatowej subwencji ogólnej) spowodowanej wzrostem wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2019 roku obejmie tylko i wyłącznie oświatę prowadzoną przez samorządy i rząd, oraz zwróciłem mu uwagę na to, że ten fakt nie uchroni samorządy od uwzględniania wzrostu tej subwencji oświatowej w odpowiednim wzroście dotacji dla ich, tak oświaty publicznej – niesamorządowej, jak i oświaty niepublicznej.

 3. Ponieważ do dnia 19 kwietnia 2019 roku Minister Edukacji Narodowej nie opublikował na stronie Rządowego Centrum Legislacji swoich odniesień do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji i opiniowania projektu ustawy, o którym mowa w pkt. 1, tego samego dnia skierowałem do niego wniosek o przedstawienie mi odniesień się Ministerstwa Edukacji Narodowej do uwag, opinii zgłoszonych w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany ustawy Karta Nauczyciela i niektórych innych ustaw (załącznik 2).

 4. W odpowiedzi na wniosek z pkt. 3, dopiero dnia 7 maja 2019 roku otrzymałem z MEN pismo - (sygn. DWST-WPZN.0191.8.2019.EW – załącznik 3), w którym czytamy: „… do chwili obecnej Minister Edukacji Narodowej nie odniósł się do uwag i opinii zgłoszonych w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw”.

 5. Pomimo upływu ponad dwóch miesięcy od wniosku z pkt. 4, to jednak Minister Edukacji Narodowej nadal nie był łaskawy ustosunkować się do uwag zgłoszonych do projektu ustawy, o której mowa w pkt. 1.

 6. Dnia 6 maja 2019 roku pani Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej (obecnie Euro-Posłanka Prawa i Sprawiedliwości) oznajmiła publicznie na antenie Polskiego Radia (www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2304031,Sygnaly-Dnia-6-maja-2019-roku-rozmowa-z-Anna-Zalewska), że „Mamy nadzieję, że […], tym bardziej że już zakończyliśmy prace nad ustawą, która porozumienie podpisane przez rząd, stronę związkową Solidarność już realizuje”. Ta wypowiedź pani Anny Zalewskiej - jako, Ministra Edukacji Narodowej, ale i szereg innych jej wypowiedzi w tej sprawie oraz oficjalne dokumenty świadczą o tym, że zarejestrowany w Sejmie w dniu 6 czerwca 2019 roku przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt ustawy o identycznym brzmieniu tytule, jak w pkt. 1, został opracowany nie przez nich samych a przez Zasoby Kapitału Ludzkiego Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 7. W związku z powyższą wypowiedzią pani Anny Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej, ale również artykułem z dnia 8 maja 2019 roku zamieszczonym na stronie internetowej Rzeczpospolitej, a zatytułowanym Karta Nauczyciela: Sejm nowelizuje przepisy bez związków zawodowych, w którym czytamy, że „Rząd chce, by na najbliższym posiedzeniu Sejmu uchwalić nowelizację Karty nauczyciela wprowadzającą m.in. podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli i skrócenie ścieżki awansu zawodowego.”, w dniu 9 maja 2019 roku skierowałem do Ministra Edukacji Narodowej wniosek (o sygn. BS.45.2019 – załącznik 4) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie mi projektu tej ustawy.

 8. W odpowiedzi na wniosek z pkt. 7, dnia 17 maja 2019 roku otrzymałem pismo z MEN (sygn. DWST-WPZN.0191.9.2019.EW - załącznik 5), w którym czytamy, że „…uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie dysponuje rządowym projektem ustawy, który zawierałby zmianę polegającą na skróceniu ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. Jedynym rządowym projektem ustawy zmieniającym ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, który został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.”

 9. Dnia 6 czerwca 2019 roku, posłowie z Prawa i Sprawiedliwości przedstawiają Marszałkowi Sejmu III RP „swój” projekt ustawy, o identycznie brzmiącym tytule, jak w pkt. 1. O tym fakcie Sejm III RP informuje na swojej stronie internetowej dopiero dnia 10 czerwca 2019 roku. Tego samego dnia informuje, że dwa dni później odbędzie się jego pierwsze czytanie na wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

 10. W projekcie ustawy, o którym mowa w pkt. 9, pojawia się szereg nowych regulacji prawnych względem men-owskiego projektu z dnia 28 lutego 2019 roku. Jedną z wielu tych regulacji jest art. 15 ust. 4.

 11. O projekcie ustawy, o którym mowa w pkt. 9 i 10 dowiedziałem się na tyle późno, że nie mogłem podjąć już żadnej skutecznej akcji informującej posłów Sejmu III RP, że omawiany tu projekt ustawy „posłów Prawa i Sprawiedliwości”, jest w wielu miejscach (prawdopodobnie) niezgodny z Konstytucją III RP.

 12. Tak jak należało przypuszczać, „poselski projekt ustawy”, o którym mowa w pkt. 9 do 11, został ostatecznie przyjęty praktycznie bez żadnych istotnych zmian przez Sejm III RP w dniu 13 czerwca 2019 roku.

 13. Pierwszą publiczną reakcją - na podjętą przez Sejm III RP ustawę, o której mowa w pkt. 8 do 12, był Apel do Senatorów RP (załącznik 6). Senatorowie RP zignorowali jednak ten Apel.

 14. Ostatnią szansą na refleksję nad podjętą przez Sejm III RP ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku, był Apel do Prezydenta RP (załącznik 7) o skierowanie przez niego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności niektórych przepisów tej ustawy z Konstytucją RP. Niestety, ale i ten Apel okazał się bezowocny, bo Pan Prezydent Andrzej Duda uznał, że ustawa ta nie narusza w żaden sposób Konstytucji RP (mimo, że ewidentnie dyskryminuje ona podmioty gospodarcze – oświaty niepublicznej, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki), podpisując ją dnia 4 lipca 2019 roku bez zastrzeżeń - o czym opinia publiczna została poinformowana dopiero 9 lipca 2019 roku.

 15. Istnieje szereg dowodów na to, że „poselski projekt ustawy” został opracowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a tym samym doszło do poświadczenia nieprawdy - przez Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym, w piśmie o którym mowa w pkt. 8.

 16. Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zatroskany o jakość polskiego prawa oraz działający w interesie publicznym, który wyczerpał już wszystkie inne możliwości prawne zwrócenia uwagi na niezgodność art. 14 15 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku z Konstytucją RP, przedstawiam niniejszą petycję i wnoszę o jej pozytywne (i bardzo pilne) rozpatrzenie, poprzez skierowanie stosownego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Oświadczenie: Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia, nazwiska oraz nazwy stowarzyszenia, którego reprezentuję – Instytut Analiz Regionalnych. Jednocześnie oświadczam, że skutki przepisu art. 14 15 ust. 4 omawianej tu ustawy, nie dotyczą mnie osobiście ani żadnej innej osoby mi najbliższej (oraz dalszej) – inaczej mówiąc, jest w tym tylko interes publiczny.

Z poważaniem,
dr Bogdan Stępień

Załączniki:

 1. Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw,
 2. Wniosek do MEN o przedstawienie ustosunkowania się do zgłoszonych uwag do projektu ustawy, o którym mowa w załączniku 1,
 3. Odpowiedź MEN na wniosek z załącznika 2,
 4. Wniosek do MEN w sprawie udostępnienia projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw,
 5. Odpowiedź MEN na załącznik 4,
 6. Apel do Senatorów RP,
 7. Apel do Prezydenta RP.

> powrót