Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Czy Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zda ten egzamin?

2019-10-10, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dnia 4 października 2019 roku otrzymałem pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich (sygn. III.7040.32.2019.JP). Pismo to jest odpowiedzią na petycję z dnia 16 lipca 2019 roku (sygn. BS.61.2019). Wraz z tym pismem Rzecznik przesłał mi w załączeniu otrzymane przez niego pismo MEN z dnia 11 września 2019 roku (sygn. DWST-WOOS.3532.107.2019.BP) a związane z wyżej wymienioną petycją. Ponieważ przedstawione mi pisma nie wyjaśniają problemu a jeszcze bardziej go gmatwają, postanowiłem skierować do Rzecznika pismo, jak poniżej.

Od:   Bogdan Stępień

Instytut Analiz Regionalnych

Do:   Dr hab. Adam BODNAR

Rzecznik Praw Obywatelskich

Sygn. BS.77.2019                                            Dnia 09 października 2019 r.

Szanowny Panie Rzeczniku,

Bardzo dziękuję za zainteresowanie się moją petycją z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie dyskryminacji oświaty niepublicznej przy podziale dodatkowej subwencji oświatowej związanej ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku.

Dziękuję również za przesłane mi pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej (DWST-WOOS.3532.107.2019.BP) stanowiące odpowiedź na Pana pismo w wyżej wymienionej sprawie. Nie będę jednak komentował tych MEN-owskich „przemyśleń”, bo musiałbym użyć słów niecenzuralnych.

Zamiast komentowania pisma MEN pragnę zwrócić Pana uwagę na poniższe:

1.  Art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi między innymi, że „Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem w szczególności: … 3) liczby uczniów w szkołach i placówkach; …”.

2.  Jeżeli przyjmiemy, że art. 28 ust. 6 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy jest zgodny z Konstytucją RP, to art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw musi być z nią sprzeczny, bo wyklucza uczniów szkół (i placówek) niepublicznych przy podziale (dodatkowej) subwencji oświatowej. W najgorszym przypadku kwestionowany przeze mnie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych jest tylko niezgodny z art. 28 ust. 6 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – czy to jednak mało?

3.     Oświata niepubliczna (szkoły niepubliczne) - zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotowana jest wysokością subwencji przewidzianą na ich uczniów w otrzymanej przez samorząd subwencji oświatowej, natomiast oświata publiczna (szkoły publiczne) prowadzona przez osoby fizyczne lub prawne inne niż samorząd lub rząd dotowana jest wysokością subwencji przewidzianą na ich uczniów w otrzymanej przez samorząd subwencji oświatowej powiększoną o czynnik zwiększający (urealniający rzeczywiste koszty kształcenia). To jest fundamentalna, ustrojowa i jedyna różnica w sposobie dotowania oświaty publicznej i  niepublicznej.

4.      Od kiedy zajmuję się zagadnieniem finansowania zadań oświatowy, czyli od roku 2004, zawsze - tak dotowana oświata publiczna, jak i niepubliczna, partycypowały we wzroście dotacji na ich uczniów z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (objętych Kartą Nauczyciela). Warto więc zadać sobie pytanie: jaka jest podstawa prawna do wykluczenia oświaty niepublicznej z uwzględnienia jej przy podziale dodatkowej subwencji oświatowej związanej ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku?

5. Wykluczenie oświaty niepublicznej z uwzględnienia jej przy podziale (dodatkowej) subwencji oświatowej związanej ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku doprowadziło do pojawienia się kolejnej wewnętrznej sprzeczności, tym razem w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2446) poprzez wydanie do niego nowelizacji z dnia 28 sierpnia 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1662). Co może być gorszego w zakresie prawa od wydania aktu prawnego wewnętrznie sprzecznego?

6.      Art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych pomimo wielu moich ostrzeżeń - lecz całkowicie zignorowanych, tak przez Senat RP, jak i Prezydenta RP, doprowadził do zawalenia się logiki systemu finansowania oświaty.

7.      Jak powyższe się ma do Art. 7 Konstytucji RP?

8.      Pytań można tu postawić dużo więcej, poprzestaję jednak na powyższym.

Szanowny Panie Rzeczniku.

Nie uważam, że przygotowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego (TK) w wyżej wymienionej sprawie, to sprawa (banalnie) prosta, niemniej jednak uważam, że sprawa jest bardzo (po)ważna i wymaga koniecznej / bezwzględnej interwencji, a taka osoba jak ja, jest prawnie pozbawiona możliwości złożenia stosownego w tej sprawie wniosku do TK. Inne podmioty (których jednak dotyczy bezpośrednio powyższy problem) są niejednokrotnie nieświadome tego co się wydarzyło, a te które są tego świadome, nie mają odpowiednich kadr prawniczych, aby taki wniosek  / skargę przygotować i złożyć do TK. 

Więc jedyna nadzieja jest w podjęciu i to pilnym przez Pana Biuro stosownych działań.

Na zakończenie pragnę Pana zapytać, dlaczego prawnicy Pana Biura nie przygotowali dla Ministra Edukacji Narodowej opinii dotyczącej projektu jego rozporządzenia, o który mowa w otrzymanym przez Pana piśmie z MEN o syg. DWST-WA.350.50.2019.RK, pomimo ewidentnej jego niezgodności z częścią zasadniczą zmienianego rozporządzenia? - a sprawa oczywiście dotyczy bezpośrednio omawianego wyżej problemu.

 

Z poważaniem,

Bogdan Stępień

Instytut Analiz Regionalnych

> powrót

 

Post związany z tym wpisem dostępny jest na facebooku:
możesz go polubić, skomentować i/lub udostępnić innym