Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Analiza sposobu uwzględniania przez MEN etatów nauczycielskich przy ustalaniu wysokości subwencji oświatowej w ustawie budżetowej - na przykładzie lat 2017 i 2018

2020-01-29, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Co roku we wrześniu rząd przedstawia Sejmowi projekt ustawy budżetowej na kolejny rok. W ustawie tej podawana jest kwota subwencji oświatowej wyznaczana na podstawia art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST. Rząd ustalając kwotę tej subwencji nie dysponuje odpowiednimi i aktualnymi danym do ustalenia prawidłowej jej wartości, bo te dane de facto ustalane są dopiero na dzień 30 września, a rząd poprzez SIO do roku 2019 dysponował nimi dopiero w połowie listopada.

W związku z tym rząd przy planowaniu kwoty subwencji oświatowej w przedłożeniu wrześniowym projektu budżetu państwa musi posługiwać się wielkościami szacowanymi.

Wielokrotnie zwracałem się do Ministra Finansów i Ministra Edukacji Narodowej z wnioskami w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie stosowanej przez nich metodologii ustalania kwoty subwencji oświatowej w ustawie budżetowej, zawsze jednak było to bezskuteczne. Ministerstwa te bronią się przed ujawnieniem tej metodologii, jak przed utratą niepodległości.

W 2017 roku udało mi się jednak w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej pozyskać fragmentaryczną wiedzę na temat tej metodologii - dotyczącej ustalania subwencji oświatowej na rok 2017, a ostatnimi czasy pozyskać arkusz kalkulacyjny MEN dotyczący uwzględniania etatów nauczycielskich w subwencji oświatowej na rok 2018.

Z dokumentów tych wynika - wbrew mojemu stanowisku oraz wbrew logice wynikającej z zapisów prawa, że najważniejszą wielkością wpływającą na wysokość kwoty subwencji oświatowej w ustawie budżetowej jest liczba etatów nauczycielskich oświaty samorządowej realizujących subwencjonowane zadania oświatowe.

Tabele i spostrzeżenia wynikające z dokumentu MEN dotyczące subwencji oświatowej na rok 2017

Tabela 1: Zaplanowana przez MEN liczba etatów nauczycielskich dla potrzeb kalkulacji subwencji oświatowej dla ustawy budżetowej na rok 2017

 

Rok

Zaplanowana przez MEN liczba etatów nauczycielskich

Stażyści

Kontraktowani

Mianowani

Dyplomowani

Razem

1

2

3

4

5

6

1

2017

18 335

57 623

110 187

305 265

491 410

Uwaga do Tab. 1: MEN uwzględniło w powyższym planowaniu wyłącznie etaty nauczycielskie oświaty samorządowej realizujące subwencjonowane zadania oświatowe.

Tabela 2: Średnie wynagrodzenia nauczycieli wg stopni awansu w latach 2016 i 2017

 

Rok

Średnie wynagrodzenia nauczycieli [zł]

Stażyści

Kontraktowani

Mianowani

Dyplomowani

 

1

2

3

4

5

 

1

2016

2 718

3 017

3 913

5 000

 

2

2017

2 753

3 056

3 964

5 065

 

Tabela 3: Zmiana wydatków na wynagrodzenia nauczycieli związana ze wzrostem średnich wynagrodzeń uwzględniona przez MEN w subwencji oświatowej na rok 2017

 

Rok

Zmiana wydatków na wynagrodzenia związana ze wzrostem ich średnich [mln zł]

Stażyści

Kontraktowani

Mianowani

Dyplomowani

Razem

1

2

3

4

5

 6

1

2018

7,701

26,97

67,43

238,11

340,21

Tabela 4: Zmiana wydatków na wynagrodzenia nauczycieli związana ze wzrostem średnich wynagrodzeń z uwzględnieniem innych z tym związanych kosztów uwzględniona przez MEN w subwencji oświatowej na rok 2017

 

Wyszczególnienie typu kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w roku 2017 względem 2016

Wzrost kosztów
[mln zł]

 

1

2

1

Wzrost kosztów wynagrodzeń (= Tab. 3 w1k6)

340,21

2

Wzrost kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi

66,88

3

Wzrost kosztów doskonalenia zawodowego

3,40

4

Wzrost kosztów dodatku wiejskiego

7,20

5

Wzrost kosztów z tytułu ZFŚS

nie uwzględniono

6

Razem: w1 do w4

417,69

Spostrzeżenia z Tab. 1 do Tab. 4:

Liczba etatów nauczycielskich wg SIO stanu wrześniowego roku 2016 - czyli roku bazowego dla roku 2017, dla potrzeby podziału subwencji oświatowej na rok 2017 wyniosła 523 941, a MEN w kalkulacji subwencji oświatowej w ustawie budżetowej na rok 2017 uwzględniło (zaplanowało) ich tylko 491 410 (patrz Tab. 1 w1k6), czyli zaniżyło ją o 32 531 etatów, co stanowi 6.62%. Oprócz tego MEN nie uwzględniło w swoich kalkulacjach wydatków na ZFŚS (patrz Tab. 4 w5k2), które bez wątpienia należą do kategorii wydatków bieżących (oświaty).

Tabele i spostrzeżenia wynikające z arkusza kalkulacyjnego MEN dotyczącego subwencji oświatowej na rok 2018

Tabela 5: Zaplanowana przez MEN liczba etatów nauczycielskich dla potrzeb kalkulacji subwencji oświatowej dla ustawy budżetowej na rok 2018

 

Rok

Zaplanowana przez MEN liczba etatów nauczycielskich

Stażyści

Kontraktowani

Mianowani

Dyplomowani

Razem

1

2

3

4

5

6

1

2017

15 777

67 548

120 805

323 167

527 297

2

2018

17 714

69 510

117 111

331 879

536 214

Uwaga do Tab. 5: MEN uwzględniło w powyższym planowaniu wyłącznie etaty nauczycielskie oświaty samorządowej realizujące subwencjonowane zadania oświatowe.

Tabela 6: Średnie wynagrodzenia nauczycieli wg stopni awansu w latach 2017 i 2018 (od kwietnia 2018 r.)

 

Rok

Średnie wynagrodzenia nauczycieli [zł]

Stażyści

Kontraktowani

Mianowani

Dyplomowani

 

1

2

3

4

5

 

1

2017

2 752,92

3 055,74

3 964,20

5 065,37

 

2

2018

2 900,20

3 219,22

4 176,29

5 336,37

 

Tabela 7: Zmiana wydatków na wynagrodzenia nauczycieli związana ze wzrostem średnich wynagrodzeń uwzględniona przez MEN w subwencji oświatowej na rok 2018

 

Rok

Zmiana wydatków na wynagrodzenia związana ze wzrostem ich średnich [mln zł]

Stażyści

Kontraktowani

Mianowani

Dyplomowani

Razem

1

2

3

4

5

 6

1

2018

23,52

102,41

223,86

810,67

1 160,46

Tabela 8: Zmiana wydatków na wynagrodzenia nauczycieli związana ze wzrostem średnich wynagrodzeń z uwzględnieniem innych z tym związanych kosztów uwzględniona przez MEN w subwencji oświatowej na rok 2018

 

Wyszczególnienie typu kosztów związanych ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2016 względem 2017

Wzrost kosztów
[mln zł}

 

1

2

1

Wzrost kosztów wynagrodzeń (= Tab. 7 w1k6)

1 160,46

2

Wzrost kosztów pochodnych od wynagrodzeń

227,91

3

Wzrost kosztów doskonalenia zawodowego

26,02

4

Wzrost kosztów dodatku wiejskiego

11,60

5

Wzrost kosztów z tytułu ZFŚS

nie uwzględniono

6

Razem: w1 do w4

1 426,00

Tabela 9: Zmiana wydatków na wynagrodzenia nauczycieli związana ze wzrostem liczby zaplanowanych etatów uwzględniona przez MEN w subwencji oświatowej na rok 2018

 

Rok

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wg lat oraz ich zmiana [mln zł]

Stażyści

Kontraktowani

Mianowani

Dyplomowani

Razem

1

2

3

4

5

 6

1

2017

521,18

2 476,92

5 746,75

19 643,50

28 388,36

2

2018

530,00

2 518,81

5 843,94

19 975,70

28 868,44

 3

zmiana w2-w1

8,81

41,89

97,18

332,19

480,08

Tabela 10: Zmiana wydatków na wynagrodzenia nauczycieli związana ze zmianą zaplanowanej liczby etatów z uwzględnieniem innych z tym związanych kosztów uwzględniona przez MEN w subwencji oświatowej na rok 2018 względem roku 2017

 

Wyszczególnienie typu kosztów związanych ze zmianą liczby etatów w roku 2018 względem 2017

Wzrost kosztów
[mln zł}

 

1

2

1

Wzrost kosztów wynagrodzeń (= Tab. 9 w3k6)

480,08

2

Wzrost kosztów pochodnych od wynagrodzeń

94,29

3

Wzrost kosztów doskonalenia zawodowego

4,80

4

Wzrost kosztów dodatku wiejskiego

10,76

5

Wzrost kosztów z tytułu ZFŚS

nie uwzględniono

6

Razem: w1 do w4

589,93

Spostrzeżenia z Tab. 5 do Tab. 10 - w kontekście spostrzeżeń z Tab. 1 do Tab. 4:

Od roku 2018 MEN rozbudowało swój sposób uwzględniania etatów nauczycielskich przy ustalaniu subwencji oświatowej dla ustawy budżetowej, bo w przeciwieństwie do roku 2017, zaczęło ono uwzględniać w subwencji oświatowej również zmianę etatów nauczycielskich (oraz …). Ktoś powie, że to dobrze?

No może i dobrze - w ramach MEN-owskiej logiki, tyle tylko, że w Tab. 1 w1k6 na rok 2017 MEN zaplanowało 491 410 etatów nauczycielskich, a w Tab. 5 w1k6 zaplanowało ich na ten rok 527 297, co oznacza, że w międzyczasie - ni stąd ni zowąd, w systemie pojawiło się bezkosztowo w subwencji oświatowej dodatkowych 35 887 etatów nauczycielskich.

Faktyczna liczba etatów nauczycielskich wg stanu wrześniowego SIO roku 2016 uwzględniona przy podziale subwencji oświatowej na rok 2017 wyniosła 523 941 i w była wyższa od zaplanowanej w Tab. 1 w1k4 o 32 531 a niższa od zaplanowanej już post factum w Tab. 5 w1k6 o 3 356.

Przy pomocy takiej manipulacji można przedstawić uzasadnienie dla dowolnej kwoty subwencji oświatowej w ustawie budżetowej.

Z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynika, że zaniżenie subwencji oświatowej na dany rok ma swoją propagację w latach kolejnych, inaczej mówiąc, to zaniżenie pojawi się również w kolejnych latach, zaniżenie to samorządy będą musiały w kolejnych latach w coraz to większym stopniu finansować z innych źródeł dochodów własnych, co uważam za sprzeczne z wyżej wymienionym przepisem.