Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Konia z rzędem temu, kto wie o co w art. 80 ust. 3 ustawy o SO chodzi?

2013-02-01, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W tym opracowaniu pragnę zwrócić Państwa uwagą, na dwa artykuły w ustawie o systemie oświaty, dotyczących dotowania szkół.

    Art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty:
Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

    Art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty:
Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Ustawodawca w art. 80 ust. 3 i art. 90 ust. 2a wyróżnia trzy pojęcia:
 1. kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
 2. kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
 3. kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jeżeli ustawodawca w ramach jednego aktu prawnego wyróżnia 3 pojęcia, to powinny się one czymś różnić i powinien istnieć uzasadniony powód ich wprowadzania.

Różnica pomiędzy dwoma pierwszymi pojęciami polega na tym, że w pierwszym mówi się o „kwocie […] szkoły […] dla jednostek samorządu terytorialnego” a w drugim mówi się o „kwocie […] szkoły publicznej […] dla przez jednostkę samorządu terytorialnego”.

Dwa pierwsze pojęcia różnią się wspólnie od trzeciego tym, że w pierwszych dwóch mowa jest o „kwocie […] subwencji […] dla jednostek samorządu terytorialnego” a w trzecim mówi się o „kwocie […] subwencji […] otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego”.

Z logiki zapisu art. 80 ust. 3 i art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty jednoznacznie wynika, że muszą istnieć dla wszystkich samorządów jednakowe (krajowe) kwoty przewidziane „na ucznia szkoły […] danego typu i rodzaju”, o których mowa w punkcie 1 i 2 tego pisma.

A skoro tak, to konia z rzędem temu, kto potrafi mi podać, ile wynosi:

 • Kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły podstawowej (danego typu i rodzaju) w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego np. na rok 2012?
 • Kwota przewidzianą na jednego ucznia szkoły podstawowej publicznej (danego typu i rodzaju) w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego np. na rok 2012?
 • Oraz: czy te kwoty są jednakowe, czy też różne; jeżeli różne, to dlaczego - z czego niby to wynika; a jeżeli jednakowe, to czy tylko to występuje w przypadku szkół podstawowych; [...]; jeżeli we wszystkich przypada są równe, to niby czy się one różnią?

Art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty jest kolejnym
dowodem na to, że w MEN było źle a jest jeszcze gorzej.

Co na to samorządowcy?

Coraz więcej samorządów dotuje szkoły wg art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 • Który z tych samorządów potrafi mi odpowiedzieć na powyższe pytania?
 • Który z tych samorządów potrafi mi wyznaczyć kwotę przewidzianą na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego?
 • Który z tych samorządów potrafi mi wyznaczyć kwotę przewidzianą na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego?
 • Który z samorządów poinformował ministra ds. oświaty o złej/bzdurnej/pozbawionej elementarnej logiki konstrukcji zapisu art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty?
 • Jak te samorządy dotują szkoły wg art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty?
 • Czy dotychczasowe dotowanie ich szkół wg art. 80 ust. 3 odbywało się zgodnie z prawem?

Inne pytania:

 • Co finansuje subwencja oświatowa?
 • Na co jest subwencja oświatowa: na ucznia czy na zadanie oświatowe?
 • Jak rozróżniać szkoły wg typu i rodzaju?
 • Ile wynosi kwota przewidzianą np. na jednego ucznia? szkoły podstawowej (danego typu i rodzaju) w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego np. na rok 2012?

Kiedyś zajmę się zapisami art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty
i potraktuję je tak samo, jak art. 30a ustawy Karta Nauczyciela,
bo nie tylko są one bzdurne, ale i niektóre z nich są niekonstytucyjne!

Tymczasem zapytajmy - samego ministra ds. oświaty, w formie wniosku - o udostępnienie informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, ile wynoszą kwoty przewidziane "na ucznia" określone w punktach 1 i 2 opracowania - wniosek do MEN >> tutaj. Zobaczymy co nam minister ds. oświaty napisze. Odpowiedź z MEN będzie dostępna na stronie www.iar.pl.

Podobne tematy:

 1. Co wybierze MEN: przyzna się do błedów w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i obieca ich bardzo szybkie usunięcie, czy problem trafi do Sądu Administracyjnego?
 2. Pytanie do samorządów.
 3. Ministerstwo Edukacji Narodowej się ocknęło, ale [...].
 4. List otwarty do ministra ds. oświaty oraz przewodniczącego Krajowej Rady RIO ws. przepisów o dotowaniu oświaty.

> powrót