Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

„Typy i rodzaje" szkół, o których mowa w art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty.

2013-06-21, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

    W zapisach art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty wielokrotnie użyte jest określenie „typu i rodzaju" szkoły. Art. 9 ww. ustawy definiuje pojęcie „typ" szkoły a „rodzaj" szkoły pozostaje niezdefiniowany. Ponieważ „rodzaj" szkoły jest pojęciem niezdefiniowanym przez prawo, wiec każdy stosujący prawo w praktyce musi sam dookreślić sobie to pojęcie. Musi to zrobić w taki sposób, aby rozumowanie/pojmowanie „rodzaju" szkoły dobrze/logicznie współpracowało z innymi aktami prawa związanego/powiązanego bezpośrednio lub pośrednio z art. 80 i 90 ww. ustawy.

    Jak się okazuje problem nie jest banalny, bo nawet główni gracze, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako projektant/twórca prawa oświatowego oraz Regionalne Izby Obrachunkowe, jako profesjonalne służby państwowe kontrolujące samorządy z przestrzegania/wykonania prawa mają z tym bardzo poważny problem!

    W tym opracowaniu przedstawiam szkic wywodów matematyczno/logiczno-prawnych - z których wynika, że każde dwie kompletnie identyczne szkoły będą różnego „typu i rodzaju" w sensie zapisów art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty, jeżeli jedna z nich będzie zlokalizowana w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców a druga w mieście do 5 tys. mieszkańców lub w obszarze wiejskim. Problem „rodzaju" szkoły jest jednak jeszcze dużo, dużo bardziej skomplikowany.

Założenia:
    W poniższych wywodach zakładamy, że samorząd posiada wyłącznie szkoły dla dzieci i młodzieży, które niezależnie od organu prowadzącego są dla przykładu wyłącznie zasadniczymi szkołami zawodowymi np. dla fryzjerów. Dla uproszczenia wywodów zakładamy, że każdy uczeń, każdej szkoły jest identyczny, i że każdy z nich posiada wg rozp. ministra ds. oświaty na 2013 r. wyłącznie wagi: P7 i P8. Inne wagi - np. w stylu P42 do P44 całkowicie zaniedbujemy. Dodatkowo zakładamy, że każda szkoła prowadzona przez samorząd ma - wg stopni awansu zawodowego, po tyle samo etatów nauczycielskich oraz, że wskaźniki struktury kadry nauczycielskiej każdej z nich są identyczne jak w kraju.

Przykład 1:
    W samorządzie jest tylko jedna szkoła (taka jak w założeniu) i jest to szkoła prowadzona przez samorząd. Szkoła jest zlokalizowana w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców. Przyjmijmy, że na 2013 r. standard finansowy wynosi A a subwencja oświatowa dla rozważanej JST wynosi S.

 • Ile wynosi wskaźnik korygujący Di dla omawianego samorządu?
  Odpowiedź: Dla omawianego samorządu wskaźnik korygujący Di wynosi 1.
 • Ilu uczniów ma szkoła, o której mowa wyżej?
  Odpowiedź: Szkoła ma L = 1/(1+P7+P8)*S/A uczniów.
 • Ile - w omawianym samorządzie, przypada subwencji na jednego ucznia szkoły „typy i rodzaju”, o której mowa wyżej?
  Odpowiedź: Na jednego ucznia w omawianym samorządzie szkoły „typu i rodzaju”, o której mowa wyżej przypada (1+P7+P8)*A subwencji.

Przykład 2:
    Rozważamy samorząd, który ma tylko dwie identyczne - dosłownie identyczne pod każdym względem szkoły - takie same, jak w założeniu i w przykładzie 1, i obie są zlokalizowane w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców. Obie szkoły są prowadzone przez samorząd.

Ile wyniesie teraz subwencja oświatowa dla samorządu? Sprawa jest prosta: intuicja podpowiada nam - i słusznie, że jeżeli w przykładzie 1 subwencja wyniosła S, to w tym przykładzie subwencja powinna wynieść dwa razy więcej, czyli 2S a subwencje przewidziane/przypadające na poszczególne szkoły powinny wynieść po równo, czyli po S.

 • Ile wynosi wskaźnik korygujący Di dla omawianego samorządu?
  Odpowiedź: Dla omawianego samorządu wskaźnik korygujący Di wynosi tyle samo, co w punkcie 1, czyli wynosi 1.
 • Ilu uczniów ma rozważany samorząd?
  Odpowiedź: Rozważany samorząd ma dwa razy więcej uczniów niż w przykładzie 1, czyli ma ich 2L.
 • Ile wynosi subwencja oświatowa dla rozważanego samorządu?
  Odpowiedź: Kwota subwencji w omawianym przykładzie jest dwa razy większa niż w przykładzie 1, czyli wynosi A*(1+P7+P8)*2*L = 2 (A*(1+P7+P8)*L) = 2S.
 • Ilu uczniów ma rozważany samorząd?
  Odpowiedź: Rozważany samorząd ma dwa razy więcej uczniów niż w przykładzie 1, czyli ma ich 2L = 2 * 1/(1+P7+P8)*S/A.
 • O jaką kwotę wzrosła subwencja w przykładzie 2 względem przykładu 1?
  Odpowiedź: W przykładzie 2 subwencja wzrosła względem przykładu 1 o kwotę S.
 • Ile przypada/przewidzianej jest subwencji na jedną szkołę a ile na drugą?
  Odpowiedź: Z oczywistych powodów, na każdą ze szkół przypada po równo, czyli po S subwencji.
 • Ile wynosi przewidziana subwencja na jednego ucznia każdej ze szkół?
  Odpowiedź: Subwencja przewidziana na jednego ucznia każdej ze szkół wynosi po tyle samo, i wynosi dokładnie tyle samo, co w przykładzie 1, czyli wyniesie (1+P7+P8)*A.

Przykład 3:
    Ten przykład jest identyczny, co przedstawiony w punkcie 2 z tą tylko różnicą, że jedna ze szkół została przeniesiona do miasta do 5 tys. mieszkańców lub do obszaru wiejskiego.

 • Ilu uczniów ma w tym przypadku samorząd?
  Odpowiedź: Samorząd w tym przypadku ma ich tyle samo, co w przykładzie 2, czyli ma ich 2L.
 • Czy subwencja w tym przypadku wyniesie tyle samo, co w przykładzie 2, czyli 2S?
  Odpowiedź: W omawianym przypadku subwencja wzrośnie w stosunku do przykładu 2.
 • Dlaczego w omawianym przypadku wzrośnie subwencja w stosunku do przykładu 2?
  Odpowiedź: W omawianym przypadku subwencja wzrośnie w stosunku do przykładu 2 ponieważ wzrośnie wskaźnik korygujący Di?
 • Dlaczego w omawianym przypadku wzrośnie wskaźnik korygujący Di w stosunku do przykładu 2?
  Odpowiedź: Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia ministra ds. oświaty w sprawie podziału subwencji oświatowej „Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem finansowania wydatków bieżących”. W przykładzie 3 pojawiły się dodatkowe nowe wydatki bieżące w stosunku do przykładu 2 w szkole, która została przeniesiona do miasta do 5 tys. mieszkańców lub do obszaru wiejskiego. Tymi dodatkowymi wydatkami bieżącymi są wydatki na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli.
 • Ile w tym przypadku wyniesie wartość wskaźnika korygującego Di?
  Odpowiedź: Jeżeli przyjmiemy, że wskaźniki struktury kadry nauczycielskiej w obu szkołach są takie same, jak w przykładzie 1 i przykładzie 2, czyli takie same jak dla całego kraju, to Di = 1+L/(2L)*(1-Wr)*R = 1+1/2*(1-Wr)*R, gdzie Wr to średni dla kraju wskaźnik wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi, wynoszący jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 0,2 a R to waga z tytułu zatrudnienia nauczycieli w szkołach lub placówkach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, uwzględniająca zwiększone wydatki z tytułu wypłacanych dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia – wynosząca jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 0,12.
 • Ile wyniesie subwencja oświatowa dla omawianego samorządu?
  Odpowiedź: Dla omawianego samorządu subwencja wyniesie 2*S + (1-Wr)*R * S .
 • O jaką kwotę wzrosła subwencja w przykładzie 3 w stosunku do przykładu 2?
  Odpowiedź: W przykładzie 3 subwencja wzrosła o kwotę (1-Wr)*R * S.
 • Która ze szkół przyczyniła się do wzrostu subwencji w przykładzie 3 względem przykładu 2?
  Odpowiedź: Do wzrostu subwencji przyczyniła się wyłącznie szkoła, która została przeniesiona do miasta do 5 tys. mieszkańców lub obszaru wiejskiego.
 • Czym się ta szkoła przyczyniła do wzrostu subwencji?
  Odpowiedź: Szkoła ta przyczyniła się do wzrostu subwencji specyfiką dodatkowych wydatków bieżących, jakimi są dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli.
 • Na co jest przewidziana kwota subwencji w wysokości (1-Wr)*R * S, o którą subwencja w przypadku 3 wzrosła w stosunku do przykładu 2?
  Odpowiedź: Kwota tej subwencji przewidziana jest na dodatki wiejski i mieszkaniowy nauczycieli.
 • W której szkole wypłaca się dodatki wiejski i mieszkaniowy?
  Odpowiedź: Dodatki wiejski i mieszkaniowy wypłaca się nauczycielom w szkole zlokalizowanej w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim.
 • Ile przypada - przewidzianej jest subwencji na jedną szkołę a ile na drugą?
  Odpowiedź: Na szkołę zlokalizowaną w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców przypada kwota S1 = S, a na szkołę zlokalizowaną w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim kwota S powiększona o kwotę (1-Wr)*R * S, czyli wynosi S2 = S1 + (1-Wr)*R*S1. (Uwaga: S1 < S2 )
 • Jaka kwota w otrzymanej przez samorząd subwencji przypada/przewidziana jest na jednego ucznia jednej szkoły a jaka drugiej?
  Odpowiedź: Na ucznia szkoły zlokalizowanej w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców przypada/przewidziana jest kwota s1 = S1/L = A*(1+P7+P8), a na ucznia szkoły zlokalizowanej w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim przypada/przewidziana jest kwota s2 = S2/L = s1 + (1-Wr)*R*s1 . (Uwaga: s1 < s2 )
 • Czy obie szkoły są tego samego „typu i rodzaju” w sensie zapisów art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty?
  Odpowiedź: Odpowiedź w następnym przykładzie.

Przykład 4:
    W tym przykładzie zastanowimy się wreszcie nad tym: Czy dwie identyczne szkoły, takie same jak w przykładzie 3, z których jedna jest zlokalizowana w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców a druga w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim są szkołami tego samego „typu i rodzaju” w sensie zapisów art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty?

Rozważmy więc identyczną sytuację, jak w przykładzie 3 z tą tylko różnicą, że pojawia się dodatkowa identyczna szkoła, co w założeniu i w przykładzie 1 do 3 z tym, że szkoła ta nie będzie szkołą prowadzoną przez samorząd.

 1. Dodatkowa szkoła zlokalizowana jest w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców:

  • Ile wynosi liczba uczniów szkół prowadzonych przez samorząd?
   Odpowiedź: Liczba uczniów szkół prowadzonych przez samorząd wynosi tyle samo, co w przykładzie 1 i 2, czyli 2L.
  • Ile wynosi liczba uczniów szkół nieprowadzonych przez samorząd?
   Odpowiedź: Liczba uczniów szkół nieprowadzonych przez samorząd wynosi L.
  • Ile wynosi łączna liczba uczniów w samorządzie?
   Odpowiedź: Łączna liczba uczniów w samorządzie wynosi 2L + L = 3L.
  • Ile wynosi łączna liczba uczniów szkół zlokalizowanych w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim?
   Odpowiedź: Łączna liczba uczniów szkół zlokalizowanych w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim wynosi L.
  • Ile wynosi wskaźnik korygujący Di dla omawianego samorządu?
   Odpowiedź: Dla omawianego samorządu wskaźnik korygujący wynosi Di = 1 + L/(3L)*(1-Wr)*R = 1 + 1/3*(1-Wr)*R.
  • Ile wynosi subwencja oświatowa dla samorządu w omawianym przykładzie?
   Odpowiedź: W omawianym przykładzie subwencja oświatowa wynosi 3S + (1-Wr)*R * S.
  • O jaką kwotę wzrosła subwencja w przykładzie 4a względem przykładu 3?
   Odpowiedź: W przykładzie 4a subwencja wzrosła względem przykładu 3 o kwotę S. Wzrost ten wyniósł tyle samo, co wzrost przykładu 2 względem przykładu 1.
  • Jaka kwota w otrzymanej przez samorząd subwencji przypada/przewidziana jest na poszczególne szkoły?
   Odpowiedź: Na szkołę prowadzoną przez samorząd zlokalizowaną w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców przypada/przewidziana jest kwota S1 = S, na szkołę prowadzoną przez samorząd zlokalizowaną w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim przypada/przewidziana jest kwota S2 = S1 + (1-Wr)*R*S1 a subwencja na szkołę nieprowadzoną przez samorząd zlokalizowanej w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi tyle samo co S1, czyli S3 = S1 . (Uwaga: S1 = S3 < S2)
  • Jaka kwota w otrzymanej przez samorząd subwencji przypada/przewidziana jest na jednego ucznia każdej ze szkół?
   Odpowiedź: Na ucznia szkoły prowadzonej przez samorząd zlokalizowanej w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców przypada/przewidziana jest kwota s1 = S1/L = A*(1+P7+P8), na ucznia szkoły prowadzonej przez samorząd zlokalizowanej w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim przypada/przewidziana jest kwota s2 = S2/L = s1 + (1-Wr)*R*s1 a subwencja na ucznia szkoły nieprowadzonej przez samorząd zlokalizowanej w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi tyle samo co s1, czyli s3 = s1. (Uwaga: s1 = s3 < s2)

 2. Dodatkowa szkoła zlokalizowana jest w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim:

  • Ile wynosi liczba uczniów szkół prowadzonych przez samorząd?
   Odpowiedź: Liczba uczniów szkół prowadzonych przez samorząd wynosi tyle samo, co w przykładzie 4a, czyli 2L.
  • Ile wynosi liczba uczniów szkół nieprowadzonych przez samorząd?
   Odpowiedź: Liczba uczniów szkół nieprowadzonych przez samorząd wynosi tyle samo, co w przykładzie 4a, czyli L.
  • Ile wynosi łączna liczba uczniów w samorządzie?
   Odpowiedź: Łączna liczba uczniów wynosi tyle samo, co w przykładzie 4a, czyli 3L.
  • Ile wynosi łączna liczba uczniów szkół zlokalizowanych w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim?
   Odpowiedź: Łączna liczba uczniów szkół zlokalizowanych w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim wynosi dwa razy więcej niż w przykładzie 4a, czyli wynosi 2L.
  • Ile wynosi wskaźnik korygujący Di dla omawianego samorządu?
   Odpowiedź: Dla omawianego samorządu wskaźnik korygujący wynosi Di = 1 + (2L)/(3L)*(1-Wr)*R = 1 + 2/3*(1-Wr)*R .
  • Ile wynosi subwencja oświatowa dla samorządu w omawianym przykładzie?
   Odpowiedź: W omawianym przykładzie subwencja oświatowa wynosi 3S + 2*(1-Wr)*R * S.
  • O jaką kwotę wzrosła subwencja w przykładzie 4b względem przykładu 3?
   Odpowiedź: W przykładzie 4b subwencja wzrosła względem przykładu 3 o kwotę S+(1-Wr)*R * S. Wzrost ten wyniósł tyle samo, co wzrost przykładu 3 względem przykładu 1.
  • O jaką kwotę wzrosła subwencja w przykładzie 4b względem przykładu 4a?
   Odpowiedź: W przykładzie 4b subwencja wzrosła względem przykładu 4a o kwotę (1-Wr)*R * S. Wzrost ten wyniósł tyle samo, co wzrost przykładu 3 względem przykładu 2.
  • Jaka kwota w otrzymanej przez samorząd subwencji przypada/przewidziana jest na poszczególne szkoły?
   Odpowiedź: Na szkołę prowadzoną przez samorząd zlokalizowaną w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców przypada/przewidziana jest kwota S1 = S, na szkołę prowadzoną przez samorząd zlokalizowaną w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim przypada/przewidziana jest kwota S2 = S1 + (1-Wr)*R*S1 a subwencja na szkołę nieprowadzoną przez samorząd zlokalizowaną w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim przypada tyle samo co S2, czyli S3 = S2 . (Uwaga: S1 < S2 = S3 )
  • Jaka kwota w otrzymanej przez samorząd subwencji przypada/przewidziana jest na jednego ucznia każdej ze szkół?
   Odpowiedź: Na ucznia szkoły prowadzonej przez samorząd zlokalizowanej w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców przypada/przewidziana jest kwota s1 = S1/L = A*(1+P7+P8), na ucznia szkoły prowadzonej przez samorząd zlokalizowanej w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim przypada/przewidziana jest kwota s2 = S2/L = s1 + (1-Wr)*R*s1 a subwencja na ucznia szkoły nieprowadzonej przez samorząd zlokalizowanej w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim wynosi tyle samo co s2, czyli s3 = s2 . (Uwaga: s1 < s2 = s3 )
Z powyższych wywodów jednoznacznie wynika, że w omawianych tu przykładach kwoty subwencji przewidziane na ucznia danej szkoły dla dzieci i młodzieży w otrzymanej przez samorząd subwencji nie zależą od tego, kto jest organem prowadzącym szkoły a zależą od tego, gdzie ta szkoła jest zlokalizowana. I tak, kwota subwencji przewidziana na ucznia zasadniczej szkoły zawodowej dla fryzjerów - szkoły dla dzieci i młodzieży zlokalizowanej w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców - w otrzymanej przez rozważany samorząd subwencji wynosi
sm = (1+P7+P8) * A = (1+0,082+0,19) * A = 1,272 * A,
a kwota na ucznia identycznej szkoły ale zlokalizowanej w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim wynosi
sw = (1+(1-Wr)*R) * sm = (1+(1-0,2)*0,12) * sm = 1,096 * sm = 1,394112 * A .

Z powyższego wynika, że przewidziana kwota subwencji na ucznia ZSZ np. dla fryzjerów - szkoły dla dzieci i młodzieży, zlokalizowanej w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim jest większa od kwoty na ucznia identycznej szkoły, ale zlokalizowanej w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców o 9,6%.

Wyższa kwota subwencji na ucznia w obszarze wiejskim lub mieście do 5 tys. mieszkańców wynika wprost z faktu, że algorytm podziału subwencji prawidłowo reaguje na zapis § 2 ust. 1 rozporządzenia ministra ds. oświaty w sprawie podziału subwencji oświatowej, w którym czytamy: „Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem finansowania wydatków bieżących”. Wydatki bieżące na oświatę, to: rzeczówka, administracja, obsługa, nauczyciele - ich wynagrodzenia wraz z pochodnymi ale również i dodatki: wiejski i mieszkaniowy.

Różnica pomiędzy przewidzianą subwencją na ucznia sw a sm, to środki na nauczycieli, na finansowanie ich dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego - specyficznych wydatków bieżących występujących tylko w oświacie zlokalizowanej w obszarze wiejskim lub mieście do 5 tys. mieszkańców.

Teraz zasadnicze/fundamentalne pytanie: czy wszystkie rozważane w tym opracowaniu szkoły są tego samego „typy i rodzaje" szkołami w sensie zapisów art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty? - przypominam, że są to zasadnicze szkoły zawodowe dla fryzjerów dla dzieci i młodzieży, posiadające po tyle samo, takich samych uczniów, dodatkowo szkoły prowadzone przez samorząd posiadają po tyle samo etatów nauczycielskich wg stopni awansu zawodowego oraz wskaźniki struktury kadry nauczycielskiej wg stopni awansu w tych szkół są takie same jak dla kraju.

Zapewne wielu z czytelników po przerobieniu tego opracowania do tego miejsca, zaczyna mieć wątpliwości do swoich dotychczasowych poglądów w omawianej tu sprawie. Ci którzy nie mają jeszcze tych wątpliwości, proponuję odpocząć i ponownie za dzień lub dwa, powrócić do zapoznania się z tym opracowaniem.

Dysponuję cieplutkim jeszcze dokumentem z MEN (odpowiedź MEN, którą wkrótce w oddzielnym opracowaniu skomentuję) - z którego jednoznacznie wynika, że wg MEN wszystkie te szkoły są tego samego „typu i rodzaju” w sensie zapisów art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty.

Przyjmijmy więc roboczo - za MEN, że wszystkie szkoły występujące w przykładzie 4a są szkołami tego samego „typu i rodzaju” w sensie zapisów art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty. Jeżeli MEN ma rację, to kwota subwencji przewidziana - dosłownie, na każdego ucznia, każdej szkoły - niezależnie od jej lokalizacji i niezależnie od organu prowadzącego, w otrzymanej przez JST subwencji w przykładzie 4a wynosi

s = sm + 1/3*(sw - sm) = sm + 1/3*(1 - Wr) * R * sm. (*)

Co wynika z propozycji MEN? Z propozycji MEN wynika, że środki finansowe przydzielone w subwencji oświatowej dla samorządu na wydatki na nauczycieli na ich dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla szkoły zlokalizowanej w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim zostaną rozdysponowane w tym przypadku po równo pomiędzy wszystkie szkoły z terenu samorządu, w tym na szkołę nieprowadzoną przez samorząd a zlokalizowaną w obszarze miasta powyżej 5 tys. mieszkańców.

Taki podział subwencji jest sprzeczny z logiką algorytmu podziału subwencji przedstawionej w opracowaniu oraz logiką zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia ministra ds. oświaty w sprawie podziału subwencji oświatowej.

Na dodatek, w wyroku NSA (II GSK 333/07) z dnia 23 stycznia 2008 r. dotyczącego problemu „typu i rodzaju” szkoły - który to wyrok znają przynajmniej niektórzy pracownicy MEN, sąd pisze: „Słusznie zauważa autor skargi kasacyjnej, że celem przepisu art. 90 ust. 3 cyt. ustawy jest sprawiedliwy podział środków finansowych przez jednostkę samorządu terytorialnego pomiędzy szkoły”.

Pytanie retoryczne: Czy uznawanie - za MEN, wszystkich szkół w przykładzie 4, za tego samego „typu i rodzaju” szkoły jest zgodne z uwagą/opinią NSA?

WIOSEK:

Nie ma innego wyjścia - proszę to zapamiętać: w świetle obowiązującego prawa każde dwie dowolne szkoły są różnego „typu i rodzaju” szkołami w sensie zapisów art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty, jeżeli jedna z nich zlokalizowana jest w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców a druga w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim!

Żywię nadzieję, że opracowanie to „dotrze” do Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN i RIO, i że Zasoby te zreflektują się szybko, i zweryfikują swoje poglądy w sprawie „typów i rodzajów” szkół. Im zrobią to szybciej, tym lepiej dla sprawy.

Zapisy - art. 80 i 90 ww. ustawy naszpikowane są nieprawdopodobną ilością błedów/niedorzeczności/absurdów/bzdur - to jest istny horror. Rekordzistą pod tym względem jest art. 80 ust. 3 ww. ustawy! Wszystkie te zapisy muszą być zbudowane od podstaw, na nowo! Im MEN szybciej do tego „dojrzeje”, tym lepiej dla spraw.

Prośba do czytelników:
Proszę o przedstawienie mi dokumentacji, w których regionalne izby obrachunkowe lub też MEN kwestionują uwzględnianie w „typie i rodzaju” szkoły lokalizację tej szkoły. Będę to zamieszczał na stronie www.iar.pl i publicznie napiętnował.
I linkujcie do tego opracowania, gdzie tylko możecie.

Podobne tematy:

 1. Konia z rzędem temu, kto wie o co w art. 80 ust. 3 ustawy o SO chodzi?
 2. Co wybierze MEN: przyzna się do błedów w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i obieca ich bardzo szybkie usunięcie, czy problem trafi do Sądu Administracyjnego?
 3. Ministerstwo Edukacji Narodowej się ocknęło, ale [...].
 4. List otwarty do ministra ds. oświaty oraz przewodniczącego Krajowej Rady RIO ws. przepisów o dotowaniu oświaty.

> powrót