Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Minister Finansów w roli edukatora Ministra Edukacji Narodowej

2015-11-28, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dokumentacja związana z próbą - nowego Ministra Edukacji Narodowej - przedłużenia działania art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2016.
Dokumentacja jeszcze ciepła, bo z dnia 24 i 25 listopada 2015 r.

Fragment pisma Ministra Edukacji Narodowej
do Sekretarza Stałego Komunikatu Rady Ministrów
Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r.
Sygn. dokumentu: BO-WRP.026.890.2015.TR

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przekazanym do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (KRM-10-95-15) przedstawiam następujące uwagi:
...
III. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz.1877) w art. 32 stanowi, że: „W roku 2015 na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574 i 1644), w zakresie tych zadań.”

W opracowanym przez Ministra Finansów projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej analogiczny przepis nie był ujęty. Ministerstwo Edukacji Narodowej na etapie uzgodnień międzyresortowych projektu, które trwały od 29 października do 20 listopada br. nie zgłaszało uwag mających na celu włączenie do projektu podobnej regulacji — zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej (uwagi MEN do projektu były zgłaszane w pismach z 12 i 16 listopada br.).

Jednocześnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwały prace mające na celu przygotowanie zmodyfikowanego rozwiązania mającego na celu zapewnienie środków na kształcenie specjalne dzieci i młodzieży oraz zobowiązanie samorządu terytorialnego do wydatkowania środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Prace nie zostały jednak sfinalizowane.

Biorąc pod uwagę wagę problemu, na obecnym etapie MEN pragnie zasygnalizować potrzebę uwzględnienia w projektowanej ustawie regulacji prawnych wskazujących na obowiązek jednostek samorządu terytorialnego wydatkowania środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dzięki temu zwiększona część subwencji oświatowej będzie przekazywana do szkoły, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Należy zauważyć, ze zadania szkół w zakresie organizacji kształcenia specjalnego zostały doprecyzowane w przepisach ustawy o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy, w praktyce jednak często nie są realizowane w związku z niezapewnianiem ich finansowania przez organy prowadzące szkoły. Dyrektorzy szkół zwracają uwagę, ze z jednej strony do kompetencji dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki należy zapewnienie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży, zgodnie z przepisami prawa, z drugiej strony (w praktyce) bez środków finansowych na zatrudnienie specjalistów i realizacją zajęć rewalidacyjnych oraz specjalistycznych, dyrektor nie jest w stanie zrealizować tych zadań.

W związku z powyższym MEN proponuje wprowadzenie przedmiotowej zmiany do projektu na etapie dalszych prac legislacyjnych.

Z poważaniem,

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
Anna Zalewska

Całe pismo MEN dostępne jest pod adresem kliknij >> tutaj.

Komentarz:
  1. Z trzeciego akapitu wyżej przedstawionego fragmentu pisma wynika, że zasadnym byłoby przyjęcie założenia, że Zasoby Kapitału Ludzkiego MEN wraz z byłą p. minister wreszcie zrozumiały, że art. 32 jest bublem prawnym.

  2. Po przejęciu jednak kierownictwa nad ZKL MEN przez p. Annę Zalewską, sytuacja mocno się zmieniła, bo z piątego akapitu wyżej przedstawionego fragmentu pisma wynika, że ponownie próbuje ono przeforsować do systemu prawnego bubla, jakim jest art. 32. Z czego może wynikać tak radykalna zmiana stanowiska MEN? Jest wiele możliwości, pośród których jest i taka: osobowość nowej p. minister jest silniejsza od opanowanej przez ZKL MEN wiedzy na temat bublowatości art. 32.

Fragment pisma Ministra Finansów
do Sekretarza Stałego Komunikatu Rady Ministrów
Warszawa, dnia 25 listopada 2015 r.
Sygn. dokumentu: FS10.4101.3-2.2015

Szanowna Pani Sekretarz!

W nawiązaniu do zgłoszonych przez Ministra Edukacji Narodowej uwag do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (pismo z dnia 24 listopada 2015 r. Nr BO-WRP.026.890.2015.TR) pragnę poinformować co następuje:
...
Ad.III.

Wprowadzona w 2015 r. regulacja dotycząca przeznaczania i wydatkowania przez organy prowadzące szkoły i placówki środków na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości nie mniejszej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy miała charakter jednorazowy.

Projekt utrzymania takiego rozwiązania w okresie dłuższym był negatywnie opiniowany przez Rządowe Centrum Legislacji a wręcz wskazywano na przesłanki niekonstytucyjności. Fakt jednorazowego uregulowania omawianej kwestii w „ustawie okołobudżetowej” był argumentem dla pozytywnej oceny takiego przepisu przez RCL.

Obowiązek realizowania tego typu zajęć przez organy prowadzące szkoły i dyrektorów poszczególnych szkół został w roku bieżącym uregulowany - przez Ministra Edukacji Narodowej jako właściwego w sprawie - systemowo w ustawie o systemie oświaty. Obowiązujące przepisy w sposób jednoznaczny nakładają zarówno na organy prowadzące szkoły jak i dyrektorów szkół obowiązki w zakresie zadań w odniesieniu od uczniów wymagających specjalnych metod nauki. Jeżeli w ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej regulacje w tym zakresie są niewystarczające to winna zostać dokonana stosowna modyfikacja przepisów prawa oświatowego.

Poza tym kwestia ta dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, które na posiedzeniu Zespołu Finansów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu podnosiły, że nie zgłaszają uwag do projektu ustawy m.in. ze względu na brak tego zapisu.

W związku z powyższym Minister Finansów negatywnie odnosi się do powyższych propozycji.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Finansów
PODSEKRETARZ STANU
Hanna Majszczyk

Do wiadomości:
Pani Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej.

Całe pismo MF dostępne jest pod adresem kliknij >> tutaj.

Komentarz:
  1. Poważny błąd w piśmie MF: w drugim akapicie wyżej przedstawionego fragmentu pisma MF czytamy: „Wprowadzona w 2015 r. regulacja dotycząca przeznaczania i wydatkowania ... środków na realizację zadań ....”. Jakie to przepisy „wprowadziły w 2015 r. regulacje dotyczące przeznaczania i wydatkowania ... środków ...”? Dla przypomnienia wszystkim, art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1877) stanowi, że "W roku 2015 na realizację zadań ... jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości ...". Więc, MF wprowadza ludzi w błąd pisząc o regulacjach na temat wydatkowania środków, środków o których mowa w ww. art. Nie jest to jednak jedyny błąd MF w omawianym tu jednozdaniowym akapicie. Art. 32 mówi o „jednostce samorządu terytorialnego” a MF pisze o „organie prowadzącym”. To, że organ prowadzący w ogólności nie jest tożsamy z jednostką samorządu terytorialnego, to sprawa oczywista.

  2. A poza tym, to piękna pierwsza lekcja Ministra Finansów dla Ministra Edukacji Narodowej oraz podległych mu Zasobów Kapitału Ludzkiego, które z pewnością, tym razem skutecznie ją sobie przyswoją.
Wobec powyższego:

Temat wznowienia art. 32 na 2016 r. należy uznać za definitywnie zamknięty.

BRAWO dla MINISTRA FINANSÓW

Uwaga:

Minister Finansów w ciągu jednego dnia i merytorycznie odpowiedział na pismo MEN w sprawie wznowienia art. 32 na rok 2016, a w przypadku kierowanych przeze mnie do niego pism zwlekał, jak tylko mógł i nigdy nie ustosunkował się do nich w sposób rzeczowy. Może jednak nowy Minister Finansów będzie inny i wraz z nowym Ministrem Edukacji Narodowej odpowiedzą merytorycznie na skierowaną do nich petycją, tym bardziej, że p. Beata Szydło mówi, że jej rząd będzie słuchał ludzi. Czy tak się stanie?

> powrót