Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Odpowiedź MEN na interpelację wraz z komentarzem i wnioskiem do MEN

2017-06-04, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dnia 27 kwietnia 2017 roku, pan poseł Grzegorz Furgo przedstawił interlepację poselską, w której zapytał ministra edukacji o prawdziwość niektórych tez postanionych w zestawie opracowań zatytułowanym MEN (p. Zalewska) i MF oszukały samorządy.

Dnia 31 maja 2017 roku, biuro poselskie p. Grzegorza Furgo przesłało mi odpowiedź ministra edukacji na interpelację. Odpowiedź ta również zamieszczona jest na stronie Sejmu pod adresem >>> tutaj.

Komentarz do odpowiedzi ministra edukacji:

Niech komentarzem do odpowiedzi MEN na interpelację ws. np. zarzutu/tezy, że

„Pomimo że przy ustalaniu subwencji na dany rok MEN i MF nie uwzględniają zmiany wydatków na nauczycieli niesamorządowych, to przy podziale tej subwencji pomiędzy samorządy kwoty subwencji na identyczne zadania ustala w takiej samej wysokości dla szkół samorządowych i niesamorządowych. W konsekwencji nadwyżki tej subwencji w stosunku do wydatków w jednych samorządach finansowane są deficytem innych samorządów.”

będzie jego (MEN - poprzez p. Marzenę Machałek) gadka szmatka w stylu:

”Finansowanie wynagrodzeń nauczycieli w szkołach nieprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego odbywa się z dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Wzrost wydatków ponoszonych na wynagrodzenia ww. nauczycieli jest możliwy do finansowania ze zwiększających się dochodów JST (np. z udziałów we wpływach w podatkach).”

... a teraz pytania:

  1. Niby to z jakich przepisów wynika powyższe (bajdurzenie p. min. Machałek)?

  2. Jak się ma odpowiedź p. Machałek do postawionej tezy (twierdzenia!)?

  3. Odpowiedź MEN jest w stylu: ani ładu, ani składu - ni posklejał, ni połatał!

Wniosek do MEN w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Dok. sygn. - BS.w.21.2017
Od: Bogdan Stępień
Do: Minister Edukacji Narodowej
       Pani Anna Zalewska

Dnia 02 czerwca 2017 r.

Szanowna Pani Minister,

      W związku odpowiedzią Ministerstwa na interpelację 12162 oraz działając na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracam się do Pani uprzejmie z wnioskiem, o przedstawienie mi następującej informacji publicznej:

  1. Łączne liczby etatów nauczycielskich w kraju wg stopni awansu uwzględnione przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 (wg SIO - stan wrześniowy 2016).

  2. Łączne liczby etatów nauczycielskich w kraju wg stopni awansu „uwzględnione” przy projektowaniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 - wg art. 28. ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

  3. Dlaczego odpowiednio ww. liczby etatów tak znacznie się od siebie różnią?

  4. Skąd wynika tak wielka różnica pomiędzy stwierdzeniem MEN, że „Dane z SIO wg. 31 marca 2017 r. wstępnie potwierdzają słuszność założeń przyjętych do planowania subwencji do budżetu na 2017 r. Według nowszych prognoz zakłada się, że średniorocznie w 2017 r. będzie 490,1 tys. etatów nauczycieli”, a łączną liczbą etatów nauczycielskich, o której mowa w pkt. 1?

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z niskimi ukłonami,
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót