Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Odpowiedź MEN na 10 publicznych do niego pytań

2017-09-21, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     Dnia 24 lipca 2017 roku skierowałem do pani Anny Zalewskiej - ministra edukacji narodowej, 10 publicznych pytań. Ponieważ do dnia 6 września nie otrzymałem żadnej reakcji na moje pytania, to dnia 7 września skierowałem do p. Zalewskiej wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (BS.w.33.2017). Po tym fakcie - wreszcie MEN zadziałało i przedstawiło mi odpowiedź na 10 publicznych pytań do Zalewskiej. Odpowiedź tą przedstawiam w całości poniżej.

Dok. sygn. - DSWM-WA.350.160.2017.HR
Od: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Do: Bogdan Stępień

Dnia 21 września 2017 r.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 24 lipca 2017 roku o numerze: BS.w.29.2017, uprzejmie informuję.

Ad. 1-7

Proponowane zmiany zakresie dotowania publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek są realizacją postulatów zgłaszanych do ministerstwa przez samorządy oraz organy prowadzące te placówki oświatowe.

Największe problemy interpretacyjne budzi jednak brak definicji rodzaju szkoły. Dlatego też, w projektowanych przepisach zamiast uzależnienia naliczania dotacji dla szkół od rodzaju szkoły proponuje się odniesienie do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Taka konstrukcja znacznie uprości system określania wysokości dotacji, a także wyeliminuje pojawiające się wątpliwości i rozbieżności w systemie udzielania dotacji. Rodzaj szkoły będzie pośrednio uwzględniony w kwotach dotacji poprzez odniesienie się do kwot subwencji oświatowej. Sposób podziału subwencji oświatowej uwzględnia bowiem wiele czynników i uwarunkowań ekonomiczno-organizacyjnych szkół.

W projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w przepisach regulujących kwestie związane z udzielaniem dotacji dla danego rodzaju placówek ustawodawca odwołuje się do placówek wymienionych w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy – Prawo oświatowe tj. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ww. ustawy, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ww. ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Rodzaje placówek są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Nie ma zatem potrzeby ich definiowania w ustawie. Nie ma też, wobec formalnej definicji, problemów ze stosowaniem pojęcia rodzaju placówki dla potrzeb udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nie podzielamy Pana poglądu, że małe wiejskie publiczne szkoły stracą po wejściu w życie nowych rozwiązań. Wobec braku definicji rodzaju szkoły, nie jest rzeczą oczywistą, że mała wiejska szkoła stanowi odrębny rodzaj na gruncie obecnych przepisów. Nowe rozwiązania w sposób nie budzący wątpliwości umożliwią dotowanie małych wiejskich publicznych szkół w wysokości określonej w algorytmie podziału subwencji oświatowej (a więc od wielu lat uwzgledniającej dodatkowe wagi dla małej szkoły podstawowej), powiększonej o wskaźnik zwiększający te kwoty, określony w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Ad. 8 i 9

W zakresie art. 11 ust. 1 i 2 w definicji LuSt-1 i Lut-2 zapis zostanie ujednolicony. W odniesieniu do tego samego artykułu i sformułowania liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy w tym wypadku brać pod uwagę zsumowaną liczbę dzieci.

Ad. 10

Finansowanie edukacji było jednym z głównych tematów trwającej w 2016 roku ogólnopolskiej debaty oświatowej „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”. We wrześniu 2016 r., podczas prezentacji projektu ustaw: Prawo oświatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, minister Anna Zalewska zapowiedziała, że docelowo przedstawione zostaną projekty aktów prawnych dotyczące m.in. finansowania zadań oświatowych.

Do prac nad koncepcją finansowania zadań oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej włączyło wszystkie potencjalne grupy odbiorów proponowanych rozwiązań, tj. przede wszystkim przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki niesamorządowe, dyrektorów i przedstawicieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych i kuratorów oświaty. Warsztaty miały charakter ekspercki. Ich celem było wypracowanie wstępnych rozwiązań dotyczących finansowania oświaty we współpracy z osobami znającymi tę tematykę i mającymi doświadczenie praktyczne z tego zakresu.

Finansowanie zadań oświatowych było dyskutowane również w ramach prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Efektem tych prac i warsztatów był przesłany do konsultacji dnia 30 maja 2017 r. projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Z poważaniem,
Grzegorz Pochopień
Zastępca Dyrektora
Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej
/ – podpisany cyfrowo/

Komentarz:

Póki co bez komentarza - z braku czasu, ale do tematu kiedyś wrócę, bo temat bardzo ciekawy.

> powrót