Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Ministerstwo Finansów ma problemy z liczeniem i chce to utajnić?

2018-11-13, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

w trakcie edycji

Dok. sygn. - BS.49a.2018
Od: Bogdan Stępień
Do: Teresa Czerwińska
       Minister Finansów

Dnia 13 listopada 2018 r.

Szanowna Pani Minister,

Jestem zdumiony treścią pisma Ministerstwa Finansów z dnia 5 listopada 2018 r. (sygn. BMI1.0124.95.2018) podpisanego z upoważnienia Ministra Finansów przez Agnieszkę Niekłań-Wudarską - Zastępcę Dyrektora Biura Ministra, a stanowiącego odpowiedź na mój wniosek z dnia 22 października 2018 r. (sygn. BS.49.2018).

Zamiast odnosić się do tej zdumiewającej odpowiedzi Ministerstwa, rozważmy anonimową gminę i skalkulujmy dla niej kwotę podstawową i uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok budżetowy 2012.

Odpowiednie dane do wyznaczenia tych kwot z załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011:

liczba mieszkańców gminy L = 5065,
średni dochód podatkowy na mieszkańca gminy G = 724,37 [zł/osobę],
średni dochód podatkowy na mieszkańca gminy w kraju Gg = 1195,67 [zł/osobę],
gęstość zaludnienia w gminie ρ = 53 [osoby/km2],
gęstość zaludnienia w kraju ρk = 122 [osoby/km2].

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

Ponieważ dla rozważanej gminy zachodzi relacja , więc zgodnie z art. 20 ust. 6 pkt 2 ustawy o dochodach jst, kwotę podstawową części wyrównawczej dla tej gminy oblicza się wg wzoru

Swp = L * (0,1292*Gg+0,83*(0,75*Gg-G))       (wzór 1),

Korzystając z arkusza kalkulacyjnego np. Excela otrzymujemy, że Swp = 1507131 , a w załączniku do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011 wynosi ona Swp = 1507118 . Zatem różnica pomiędzy tymi kalkulacjami wynosi 13 zł.

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

Ponieważ dla rozważanej gminy zachodzi ρ < ρk oraz G ≤ 1,5* Gg, to zgodnie z art. 20 ust. 8 ustawy o dochodach jst, oprócz kwoty podstawowej części wyrównawczej, gmina ta otrzyma również kwotę uzupełniającą, którą oblicza się wg wzoru

Swu = 0,17*Gg*L*(ρk-ρ)/ρk       (wzór 2),

Korzystając - podobnie jak wyżej, z arkusza kalkulacyjnego np. Excela otrzymujemy Swu = 582276 zł, a w załączniku do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011 wynosi ona Swu = 584889 zł. Zatem różnica pomiędzy tymi kalkulacjami wynosi -2 613 zł, co względnie stanowi aż prawie 0,45%.

Z czego wynikają te różnice? Z tego, że Ministerstwo Finansów, jako bogata instytucja ma lepsze (dokładniejsze) komputery i/lub lepsze (dokładniejsze) oprogramowanie od przeciętnego obywatela Rzeczpospolitej lub od przeciętnej gminy? Z pewnością, przynajmniej część tych rozbieżności ,wynika z faktu, że Ministerstwo Finansów w czasie procesu kalkulacji (naliczania) tych kwot, stosuje znane tylko sobie procedury z pośrednim zaokrąglaniem pośrednich działań matematycznych.

Hipoteza: każdy samorząd oraz każdy zainteresowany obywatel Rzeczpospolitej ma prawo znać stosowaną przez Ministerstwo Finansów metodologię kalkulacji (ustalania) kwoty podstawowej i uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej. Czy jest ona (ta hipoteza) prawdziwa? Kto to może rozstrzygnąć? - dopiero WSA w Warszawie? Aż po takie moce, w tak prostych sprawach, trzeba obywatelom sięgać?

Właściwa część wniosku

W związku z powyższym, w tym w związku z poprzednim wnioskiem (BS.49.2018), ale i odpowiedzią na niego z Ministerstwa Finansów, oraz działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2, oraz art. 10 - ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie wnioskuję o udzielenie mi następujących informacji publicznych:

  1. Przedstawienie mi metodologii obejmujących wszystkie procedury matematyczne wraz z kolejnością ich stosowania, w tym pośredniego zaokrąglania (do ilu miejsc po przecinku), wykorzystywane przez Ministerstwo Finansów w procesie naliczania kwoty podstawowej - wg art. 20 ust. 6 ustawy o dochodach jst, i uzupełniającej - wg art. 20 ust. 8 ustawy o dochodach jst, części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, za lata od 2005 do 2018.

  2. Ponad trzynaście lat temu, w roku 2005 jeszcze za rządu SLD-PSL, po raz pierwszy przedstawiłem Ministerstwu Finansów propozycję zmiany przepisów ustawy o dochodach jst - w zakresie kwoty podstawowej i uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, których celem było między innymi uproszczenie prawa oraz wyeliminowanie absurdów. Czy Ministerstwo Finansów skorzystało z tej propozycji? Jeżeli tak, to w jakim zakresie i od kiedy?

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
s-m Bogdan Stępień
Niezależny referent ds. MEN

> powrót