Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Ekstra - subwencja niemal w całości trafi do szkół wiejskich

2019-08-26, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W opracowaniu zatytułowanym „Janosikowo – wyrównawczy algorytm podziału subwencji” wykazałem, że według zaproponowanego przez MEN algorytmu podziału dodatkowej subwencji oświatowej (dodatkowy 1 mld zł), jeden grosz w dochodach gminy wiejskiej może spowodować wzrost o 100% subwencji oświatowej na niektórych uczniów publicznej szkoły podstawowej, a w przypadku gmin miejskich aż o 140%.

W artykule tym przedstawiłem również tezę, że głównym beneficjentem dodatkowych środków (ekstra-subwencji poprzez wprowadzenie wagi Pm projektem rozporządzania MEN z dnia 29 lipca 2019 na uczniów publicznych szkół podstawowych, będą gminy wiejskie ze  szkołami, w których średnia liczba uczniów na oddział (So) nie przekracza 18. Aby gmina mogła skorzystać z tej ekstra-subwencji jej dochód na mieszkańca (Gd) musi być mniejszy od 90% średniego w kraju dochodu gminy na mieszkańca (Ggd).

W niniejszym opracowaniu przedstawiam odpowiednie dane do wykazania powyższej tezy oraz przedstawiam dowód na to, że prawie w całości  - bo ponad 90% ekstra-subwencji poprzez wagę Pm, trafi do szkół wiejskich.

Z kalkulacji wykonanych w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów oraz GUS wynika, że 73.8% gmin wiejskich spełnia warunek Gd < 0,9*Ggd, gmin miejsko-wiejskich 70,2%, a miejskich 58,3% – patrz tabela 1.

Tabela 1: Liczba gmin: ogółem (k2) oraz z Gd < 0,9*Ggd (k3) - wg ich typów, gdzie Gd: dochód danej gminy na jej mieszkańca, a Ggd: średni dochód na mieszkańca gminy w kraju.
  Typ gminy Liczba gmin k3/k2 k3/k3.w4
ogółem Gd < 0,9*Ggd
  k1 k2 k3 k4 k5
w1 miejska 302 176 58,3% 10,0%
w2 wiejska 1 555 1 147 73,8% 65,2%
w3 miejsko-wiejska 621 436 70,2% 24,8%
w4 razem 2 478 1 759 71,0%  

Do wyznaczenia liczby publicznych szkół podstawowych, w których średnia liczba uczniów na oddział nie przekracza 18 posłużymy się men-owskim Wykazem szkół i placówek oświatowych. Wykaz ten uniemożliwia jednak precyzyjne ustalenie średniej liczby uczniów na oddział w poszczególnych szkołach podstawowych, bo podana w nim liczba oddziałów obejmuje nie tylko oddziały szkolne, ale i przedszkolne, stąd poniższe kalkulacje należy traktować, jako oszacowanie z góry. W dalszej części artykułu pod pojęciem publicznych szkół podstawowych należy rozumieć publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem szkół specjalnych.

Tabela 2: Liczba publicznych szkół podstawowych: ogółem (k2) oraz ze średnią liczbą uczniów na oddział (So) nie większą niż 18 - z uwzględnieniem ich przedszkolaków i ich oddziałów przedszkolnych (k3).
  Typ gminy Liczba publicznych szkół podstawowych k3/k2 k3/k3.w4
ogółem So £ 18
  k1 k2 k3 k4 k5
w1 miejska 2 978 377 12,7% 5,6%
w2 wiejska 5 901 4 354 73,8% 65,2%
w3 miejsko-wiejska 3 240 1 944 60,0% 29,1%
w4 razem 12 119 6 675 55,1%  
Tabela 3: Jak w tabeli 2, ale z dodatkowym warunkiem, że gmina ma Gd < 0,9*Ggd (k3).
  Typ gminy Liczba publicznych szkół podstawowych k3/k2 k3/k3.w4
ogółem So £ 18
i
Gd < 0,9*Ggd
  k1 k2 k3 k4 k5
w1 miejska 2 978 111 3,7% 2,2%
w2 wiejska 5 901 3 440 58,3% 68,5%
w3 miejsko-wiejska 3 240 1 469 45,3% 29,3%
w4 razem 12 119 5 020 41,4%  
Tabela 4: Liczba uczniów publicznych szkół podstawowych: ogółem (k2) oraz w których średnia liczba uczniów na oddział nie przekracza 18 (k3).
  Typ gminy Liczba uczniów publicznych szkół podstawowych k3/k2 k3/k3.w4
ogółem So £ 18
  k1 k2 k3 k4 k5
w1 miejska 1 309 294 70 792 5,4% 10,3%
w2 wiejska 856 407 429 511 50,2% 62,6%
w3 miejsko-wiejska 690 861 186 009 26,9% 27,1%
w4 razem 2 856 562 686 312 24,0%  
Tabela 5: Liczba uczniów publicznych szkół podstawowych: ogółem (k2) oraz objętych dodatkową eksta-subwencją oświatową, czyli z So £ 18 i Gd < 0,9*Ggd (k3).
  Typ gminy Liczba uczniów publicznych szkół podstawowych k3/k2 k3/k3.w4
ogółem So £ 18
i
Gd < 0,9*Ggd
  k1 k2 k3 k4 k5
w1 miejska 1 309 294 18 538 1,4% 3,8%
w2 wiejska 856 407 330 266 38,6% 68,2%
w3 miejsko-wiejska 690 861 135 491 19,6% 28,0%
w4 razem 2 856 562 484 295 17,0%  
Tabela 6: Jak w tabeli 5, ale według terenu lokalizacji szkół.
  Teren lokalizacji szkoły Liczba uczniów publicznych szkół podstawowych k3/k2 k3/k3.w4
ogółem So £ 18
i
Gd < 0,9*Ggd
  k1 k2 k3 k4 k5
w1 miasto: £ 5 tys. mieszkańców 125 874 11 768 9,3% 2,4%
w2 miasto: > 5 tys. mieszkańców 1 635 350 25 618 1,6% 5,3%
w3 wieś 1 095 338 446 909 40,8% 92,3%
w4 razem 2 856 562 484 295 17,0%  
Tabela 7: Ekstra-subwencja oświatowa na uczniów publicznych szkół podstawowych według warunku, jak w Tabeli 6 k3, gdzie: Pm - ekstra waga na tych uczniów wynosząca 1,4, Wak - średni wskaźnik Wai dla danej lokalizacji szkoły, a A' to standard finansowy podziału - dodatkowej subwencji oświatowej, wynoszący wg MEN 122,21 zł.
  Teren lokalizacji szkoły Liczba uczniów Wak Ekstra-subwencja
(k2*k3*Pm*A')
[zł]
k4/k4.w4
  k1 k2 k3 k4 k5
w1 miasto: £ 5 tys. mieszkańców 11 768 1,107 2 228 872 2,4%
w2 miasto: > 5 tys. mieszkańców 25 618 1 4 383 086 4,8%
w3 wieś 446 909 1,107 84 645 037 92,8%
w4 razem 484 295   91 256 995  

Z tabeli 7 wynika, że tylko 2,4% ekstra-subwencji wynikającej z wagi Pm trafi na szkoły zlokalizowane w miastach do 5 tys. mieszkańców, natomiast na miasta powyżej 5 tys. mieszkańców przypadnie 4,8% tej ekstra-subwencji, a na obszar wiejski – 92,8%, czyli prawie wszystko. 

Z szacunków przedstawionych przez MEN w Ocenie Skutków Regulacji do wyżej wymienionego projektu rozporządzenia wynika, że ta ekstra-subwencja ma wynosić około 59 mln zł i stanowić około 6% dodatkowej subwencji (1 mld zł), a z tabeli 7 wynika, że wyniesie ona około 91 mln zł. 

Kwota 91 mln zł jest z pewnością zawyżona, a wynika to zapewne z zawyżenia średniej liczby uczniów na oddział – spowodowanej brakiem odpowiednich danych w Wykazie szkół i placówek oświatowych do jej precyzyjnej kalkulacji oraz z uwzględnieniauczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania oraz uczniów […] oddziałów specjalnych (patrz projekt rozporządzenia).

MEN bagatelizuje problem mówiąc, że 59 mln zł, to niewielka kwota.

Niewielka? Proszę zauważyć, że gdyby zaproponowany przez MEN nowy algorytm podziału subwencji oświatowej zastosować do pełnej kwoty subwencji oświatowej w ustawie budżetowej, to te 6% z 45 mld zł wyniesie już 2,7 mld zł! Czy zabranie jednym samorządom kwoty 2,7 mld zł i przekazanie jej innym, to bagatelka?

Wśród tych, które na takiej operacji by straciły są głównie samorządy powiatowe, wojewódzkie oraz gminy miejskie (które najwięcej dopłacają do oświaty), ale straciły by też te gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, których szkoły nie spełniały by przedstawionych powyżej kryteriów/warunków.

Te przesunięcia byłyby bardzo dotkliwe, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że obecny rząd w coraz większym stopniu niedoszacowuje subwencję oświatową.

 

> powrót

 

Post związany z tym wpisem dostępny jest w facebooku:
możesz go polubić, skomentować i/lub udostępnić innym