Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Odpowiedź MEN na wniosek nr 11/2015 z dnia 19 października 2015 r. - dot. art. 32

2015-11-02, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na wnioski: 11/2015 z dnia 19 października 2015 r.:

Warszawa, dnia 02 października 2015 r.                                                    

Od: Ministerstwo Edukacji Narodowej
      Departament Analiz i Prognoz


Sygn. dokumentu: DAP-WA.350.130.2015.RK

Do: Pan Bogdan Stępień

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do pisma z dnia 19 października br., w sprawie sposobu kalkulowania kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, przedstawiam poniższe informacje.

Ad. 1 i 2

Przez pojęcie średniorocznej liczby uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych wykazywaną w SIO wg. stanu na‘ 30 września 2014 r. rozumie się liczbę uczniów/wychowanków ustaloną jako sumę średnich stanów miesięcznych od września 2013 do sierpnia 2014 podzieloną przez 12. Liczba ta jest tożsama z średnia miesięczną liczbą uczniów/wychowanków pojawiającą się w Instrukcji wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej, przy wypełnianiu danych dotyczących wychowanków pozalekcyjnych zespołów zajęć wychowawczych/grup wychowawczych oraz uczniów w szkołach/wychowanków w przedszkolach w podmiotach leczniczych, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, do tabeli DO1.

Podsumowując pojęcie średniorocznej liczby uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych dotyczy wyłącznie uczniów/wychowanków którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nie jest tożsame z liczebnością uczniów do wag P26 i P271 (liczebność do wag P26 i P27 obejmuje wszystkich uczniów/wychowanków w szkołach zorganizowanych przy podmiotach leczniczych niezależnie czy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Ad. 3

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej (art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Zgodnie z powyższą interpretacją, w celu ustalenia kwot dla jednostek samorządu terytorialnego, które powinny przeznaczyć na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2015 Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło następujące założenia. W przypadku szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych uwzględnia się kwoty w zakresie uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz dzieci upośledzonych w stopniu głębokim, natomiast nie uwzględnia się kwot naliczonych na uczniów nie posiadających ww. orzeczenia, tj. średniorocznej liczby uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych

Ad. 4

Według Ministerstwa Edukacji Narodowej kalkulacje kwot subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2015 dla województwa świętokrzyskiego są zgodne z przytoczoną metodologią w odpowiedzi na pyt 3.

W przypadku województwa świętokrzyskiego, w kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015, zostały uwzględnione kwoty subwencji naliczone na uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ad. 5 - 7

Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdza prawidłowość metodologii przedstawionej Panu w piśmie nr DWST-WSST.O181.16.2015.MS z dnia 25 sierpnia 2015 r. oraz na stronie MEN.

Ad. 8

Odnośnie do problemu przedstawionego w przywołanym przez Pana artykule odpowiedź została Panu przedstawiona w piśmie nr DAP-WA.350.115.2015.RK z dnia 9 września 2015 r.

Z poważaniem,
Grzegorz Pochopień
Dyrektor
Departament Analiz i Prognoz

1 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału czeęści oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. poz. 1977).

Powyższy dokument przygotowała zapewne p. naczelnik Renata Karnas - na co wskazują jej inicjały w ostatnich dwóch znakach sygnatury powyższego dokumentu oraz fakt, że właśnie ona przesłała mi ten dokument.

Komentarz:

Co tu komentować. Odpowiedź MEN, to tylko zwykła wierszówka z zerem merytoryczności i stekiem bzdur. Żeby nie być gołosłownym, to dla przykładu proszę spojrzeć na Ad. 8 ww. odpowiedzi i na pismo, o którym w nim mowa - czyli DAP-WA.350.115.2015.RK. Czy gdziekolwiek w piśmie DAP-WA.350.115.2015.RK, jest mowa o ustosunkowaniu się MEN do twierdzenia przedstawionego w opracowaniu zatytułowanym Na rozpoczęcie roku szkolnego logiczny szach-mat dla MEN?

Żyjmy nadzieją, że Zasoby Kapitału Ludzkiego MEN sięgnęły dna, i że po rychłej zmianie rządu, będzie tylko lepiej. Czy tak się stanie? - pożyjemy zobaczymy, bo jeżeli nie, to marny los gotowany jest następnym pokoleniom.

> powrót