Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

MEN (p. Anna Zalewska) i MF oszukały samorządy - Część II
Absurdalny sposób (MEN i MF) ustalania subwencji oświatowej w ustawie budżetowej

2017-04-09, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     Pismo MEN o sygn. DSMW-WA.350.44.2017.RK, które upubliczniłem dnia 3 kwietnia 2017 r., po części daje możliwość zrozumienia, jak MEN i MF, rozumieją i stosują art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst. Z analizy tego pisma i to już tylko pierwszych 5 wierszy jego pierwszej tabeli wynika, że kwota subwencji oświatowej na rok 2017, to kwota subwencji na rok 2016 powiększona o zmianę wydatków na nauczycieli ustaloną wg dziwacznej/absurdalnej (i to zaniżającej zmianę subwencji) metodologii MEN-owskiej oraz pomniejszona o zadania oświatowe przekazane pod kuratelę Ministerstwa Rolnictwa.

     Z ostatniego wiersza pierwszej tabeli ww. pisma wynika - wg Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN, w tym Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy MEN p. Grzegorza Pochopień, że subwencja oświatowa na rok 2017 jest w zasadzie zawyżona (pozostaje w subwencji - nadwyżka) i to zawyżenie wynosi około 330 mln zł. Zapewne w tym "zawyżeniu", ministra - pani Anna Zalewska dopatruje się swojego "wsparcia finansowego" dla gmin a związanego z jej wiekopomną reformę - likwidacją gimnazjów. Może i "ciemny lud to kupi", jak zapewnia obecny prezes TVP - p. Jacek Kurski, ale nieciemny lud niekoniecznie już to kupi.

     Subwencja oświatowa na rok 2017 nie jest zawyżona (nic w niej nie pozostaje) a przeciwnie, jest zaniżona - niedoszacowana. Nie ma w niej ani grosza na wiekopomną reformę p. Anny Zalewskiej a związaną z likwidacją gimnazjów. O tym jednak będzie mowa w kolejnej części opracowania: MEN (p. Anna Zalewska) i MF oszukały samorządy.

     Ta część opracowania MEN (p. Anna Zalewska) i MF oszukały samorządy poświęcona jest wykazaniu, że MEN-owskie & MF-owskie rozumienie i stosowanie w praktyce zapisu art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst prowadzi do absurdów.

    Rozważmy hipotetyczną sytuację:

     Mamy rok 2016 i kwota bazowa dla nauczycieli na ten rok wynosi 2 700 zł. Liczby (średnioroczne) etatów nauczycielskich uwzględniane przez MEN i MF przy kalkulacji subwencji oświatowej - wg art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst na ten rok, wg stopni awansów - wynoszą odpowiednio: stażyści - 20 000, kontraktowi - 60 000, mianowani - 120 000 a dyplomowani - 300 000 i obejmują one wyłącznie nauczycieli szkół/placówek prowadzonych przez samorządy, których MEN uwzględnia również przy podziale subwencji oświatowej. Załóżmy też, że przeliczeniowa liczba uczniów w całym kraju na ten rok wynosi Up a kwota subwencji oświatowej ustalona na ten rok wynosi 40 miliardów złotych. Wszystko powyższe, to sytuacja wyjściowa.

Kolejnie założenia:

 1. Zakładamy, że przez 5 następnych lat, czyli do roku 2021 - przeliczeniowa liczba uczniów w kraju pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie Up, jak w roku 2016.
 2. Systematycznie i to co roku, liczba zadań oświatowych w wysokości 10% liczby uczniów przeliczeniowych z roku 2016 (Up) będzie przejmowana przez podmioty inne niż samorządowe.
 3. Wobec pkt. 2 - jego konsekwencji, przyjmujemy również, że na każdym ze stopni awansu zawodowego nauczycieli, liczba etatów nauczycieli samorządowych będzie malała również o liczbę 10% ich stanu na rok 2016.
 4. Systematycznie i to co roku, kwota bazowa dla nauczycieli będzie rosła o wartość 10% jej wartości na rok 2016.
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału subwencji oświatowej na lata 2017 do 2021 są identyczne, jak na rok 2016.
 6. Na wszelki wypadek przyjmijmy również, że zmiana (ceny) wydatków rzeczowych w oświacie w latach 2017 do 2021 względem cen roku 2016 wynoszą odpowiednio: 10%, 20%, 30%, 40% i 50% oraz średnie wynagrodzenia administracji i obsługi szkół/placówek rosną co roku o kwotę stanowiąca wartości 10% ich średniego wynagrodzenia na rok 2016.
 7. No i oczywiście przyjmujemy też na wszelki wypadek, że w omawianym okresie nie było żadnych reform w oświacie, w tym wiekopomnej reformy p. Anny Zalewskiej.

Tabela 1: Kalkulacje subwencji oświatowej dla wyzej wymienionego przykładu w oparciu o metodologię wynikającą z tabel MEN a przedstawionych w piśmie DSMW-WA.350.44.2017.RK.

 

Wyszczególnienie

Lata budżetowe

2017

2018

2019

2020

2021

 

1

2

3

4

5

6

 

Kwoty bazowe dla nauczycieli (w zł - wzrastające co roku o kolejne 10% względem roku 2016)

1

kwota bazowa w roku ub. (zł)

2 700

2 970

3 240

3 510

3 780

2

kwota bazowa na dany rok (zł)

2 970

3 240

3 510

3 780

4 050

 

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w roku poprzednim art 30 ust. 3 ustawy KN (w zł)

3

stażyści [w1*1,00]

2 700

2 970

3 240

3 510

3 780

4

kontraktowi [w1*1,11]

2 997

3 297

3 596

3 896

4 196

5

mianowani [w1*1,44]

3 888

4 277

4 666

5 054

5 443

6

dyplomowani  [w1*1,84]

4 968

5 465

5 962

6 458

6 955

 

Średnie wynagrodzenia nauczycieli na dany rok art 30 ust. 3 ustawy KN (w zł)

7

stażyści [w2*1,00]

2 970

3 240

3 510

3 780

4 050

8

kontraktowi [w2*1,11]

3 297

3 596

3 896

4 196

4 496

9

mianowani [w2*1,44]

4 277

4 666

5 054

5 443

5 832

10

dyplomowani [w2*1,84]

5 465

5 962

6 458

6 955

7 452

 

Średnioroczna liczba etatów nauczycielskich na dany rok (w tys. - spadająca co roku o kolejne 10% stanu na 2016 rok), którą MEN uwzględnia przy kalkulacji subwencji oświatowej wg art. 32 ust. 1 ustawy o dochodach jst

11

stażyści

18

16

14

12

10

12

kontraktowi

54

48

42

36

30

13

mianowani

108

96

84

72

60

14

dyplomowani

270

240

210

180

150

15

Razem

450

400

350

300

250

 

Koszt wynagrodzeń osobowych podwyżki o 10% kwoty bazowej z roku 2016 (w mln zł)

16

stażyści
[12*(w7-w3)*w11]

58,32

51,84

45,36

38,88

32,40

17

kontraktowi
[12*(w
8-w4)*w12*12]

194,21

172,63

151,05

129,47

107,89

18

Mianowani
[12*(w9-w5)*w13*12]

503,88

447,90

391,91

335,92

279,94

19

Dyplomowani
[12*(w10-w6)*w14*12]

1 609,63

1 430,78

1 251,94

1 073,09

894,24

20

razem [w16+w17+w18+w19]

2 366,04

2 103,15

1 840,26

1 577,36

1 314,47

21

razem z pochodnymi [w20*1,1964]

2 830,74

2 516,21

2 201,68

1 887,16

1 572,63

22

doskonalenie zawodowe [w20*0,01]

23,66

21,03

18,40

15,77

13,14

23

dodatek wiejski
[w20*0,0212 wg MEN]

59,90

53,24

46,59

39,93

33,28

24

Razem [w21+w22+w23]

2 914,29

2 590,48

2 266,67

1 942,86

1 619,05

 

Subwencja oświatowa art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst (w mln zł)

25

na rok poprzedni

40 000,00

42 914,29

45 504,78

47 771,45

49 714,32

26

na dany rok [w25+w24]

42 914,29

45 504,78

47 771,45

49 714,32

51 333,37

27

zmiana rok do roku
[(w26-w25)/w25]

7,29%

6,04%

4,98%

4,07%

3,26%

28

zmiana względem 2016 r.
[w26-w25k2)/w25k2]

7,29%

13,76%

19,43%

24,29%

28,33%

 

Zmiany średniego wynagrodzenia nauczycieli

29

zmiana względem roku ubiegłego

10%

9,09%

8,33%

7,69%

7,14%

30

zmiana względem roku 2016

10%

20%

30%

40%

50%

 

Pozostałe zmiany - założenie:

31

inflacja rok do roku

10%

9,09%

8,33%

7,69%

7,14%

32

inflacja względem roku 2016

10%

20%

30%

40%

50%

33

zmiana średniego wynagrodzenia administracji i obsługi rok do roku

10%

9,09%

8,33%

7,69%

7,14%

34

zmiana średniego wynagrodzenia administracji i obsługi wzgl. do roku 2016

10%

20%

30%

40%

50%

 

Podsumowanie zmian subwencji i wydatków na ucznia / zadanie oświatowe:

35

zmiana subwencji na ucznia/ zadnie oświatowe rok do roku

7,29%

6,04%

4,98%

4,07%

3,26%

36

zmiana subwencji na ucznia/ zadnie oświatowe względem roku 2016

7,29%

13,76%

19,43%

24,29%

28,33%

37

zmiana wydatków na ucznia/ zadnie oświatowe rok do roku

10%

9,09%

8,33%

7,69%

7,14%

38

zmiana wydatków na ucznia/ zadnie oświatowe względem roku 2016

10%

20%

30%

40%

50%

Wnioski z Tab. 1:
 1. Zgodnie z metodologią MEN & MF, kwota subwencji oświatowej ustalana w ustawie budżetowej w omawianym tu przykładzie w przeliczeniu na jedno zadanie oświatowe nie nadąża za rzeczywistymi wydatkami w przeliczeniu na jedno zadanie oświatowe.
 2. Pomimo tego, że w omawianym przykładzie wydatki na jedno zadanie oświatowe wzrosły o 50%, to subwencja na jedno zadanie wzrosła tylko o 28,33%.
 3. Dlaczego tak się dzieje?
 4. Przyczyną tego jest nieprawidłowy sposób ustalania przez MEN & MF ww. subwencji. Prawidłowy sposób przedstawię w kolejnej części opracowania MEN (p. Anna Zalewska) i MF oszukały samorządy.
 5. Przez złą metodologię, MEN & MF zmuszane są - przy korygowaniu subwencji oświatowej na dany rok budżetowy - do brania pod uwagę zmiany wydatków na nauczycieli pracujacych wyłącznie w szkołach/placówkach samorządowy.
 6. Pomimo tego, że przy ustalaniu subwencji na dany rok, MEN & MF nie uwzględniają zmiany wydatków na nauczycieli niesamorządowych, to jednak już przy podziale tej subwencji pomiędzy samorządy, kwoty subwencji na identyczne zadania ustala w takiej samej wysokości dla szkół samorządowych i niesamorządowych (oprócz szkół dla dorosłych).
 7. Konsekwencje tego absurdu są rozległe i powodujące kolejne absudry: nadwyżki tej subwencji w stosunku do wydatków w jednych samorządach finansowane są deficytem innych samorządów, na co zwróciłem już uwagę w roku 2013 - w opracowaniu Samorządy tracą na oszczędnościach sąsiadów.

Tabela 2: Etaty nauczycielskie wg stopni awansu uwzględnione przez MEN & MF przy podziale subwencji oświatowej na lata 2007 do 2017.

Rok

Liczby etatów nauczycielskich uwzględnione przy podziale subwencji oświatowej

stażyści

kontraktowi

mianowani

dyplomowani

razem

2007

30 292,92

77 568,10

237 198,25

187 078,92

532 138,19

2008

27 505,78

89 092,38

197 134,21

211 400,99

525 133,36

2009

21 920,98

100 685,81

170 211,05

225 183,48

518 001,32

2010

21 110,63

95 402,58

153 187,13

240 467,30

510 167,64

2011

18 074,32

88 841,75

140 618,70

257 018,58

504 553,35

2012

15 860,69

81 270,99

133 977,48

267 724,94

498 834,10

2013

12 074,73

70 294,83

131 200,11

269 011,60

482 581,27

2014

11 214,40

60 489,66

128 326,50

274 449,16

474 479,72

2015

13 782,69

57 387,08

125 786,47

286 272,32

483 228,56

2016

15 724,87

59 368,37

121 109,29

296 582,94

492 785,47

2017

14 845,82

66 702,84

122 876,90

319 515,62

523 941,18

Tabela powstała w oparciu o informacje pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tabela 3: Etaty nauczycielskie wg stopni awansu uwzględnione przez MEN & MF przy ustalaniu i podziale subwencji oświatowej na 2017 r.

 

Wyszczególnienie

Etaty nauczycielskie wg stopni awansu uwzględnione przez MEN & MF przy ustalaniu i podziale subwencji oświatowej pomiędzy samorządy na 2017 rok

stażyści

kontraktowi

mianowani

dyplomowani

razem

 

1

2

3

4

5

6

1

etaty uwzględnione przez MEN & MF przy ustaleniu subwencji w budżecie

18 335

57 623

110 187

305 265

491 411

2

etaty uwzględnione przez MEN przy podziale subwencji pomiędzy samorządy

14 845,82

66 702,84

122 876,90

319 515,62

523 941,18

3

różnica [w1-w2]

3 489,18

-9 079,84

-12 689,90

-14 250,62

-32 530,18

4

względna różnica [w3/w2]

23,50%

-13,61%

-10,33%

-4,46%

-6,21%

Tabela powstała w oparciu o informacje pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wnioski z Tab. 3:
 1. Twierdzenie: MEN wespół z MF uważają, że jeżeli fakty nie pasują do teorii, to tym gorzej dla faktów - nie teorię odrzucają a fakty.
 2. Dowód twierdzenia: Przy ustalaniu subwencji na rok 2017 MEN wespół z MF uwzględniły wyłącznie wzrost wydatków na nauczycieli szkół i to tylko samorządowych, choć wiadomym było już, że zadania oświatowe realizowane w ZERÓWKACH będą finansowane przez subwencję, zatem i obejmą również ich nauczycieli.
 3. Przy podziale subwencji pomiędzy samorządy MEN uwzględniło nauczycieli ZERÓWEK, ale przy ustalaniu jej w ustawie budżetowej już nie.
 4. Przy ustalaniu subwencji oświatowej na rok 2017, MEN wraz z MF zaniżyły liczbę etatów aż o ponad 6%.
 5. MEN-owska metodologia ustalania kwoty subwencji oświatowej w ustawie budżetowej wspierana przez MF, przypomina intelektualną twórczość Zasobów Kapitału Ludzkiego Gminnych Spółdzielni - Samopomocy Chłopskiej z czasów słusznie minionych.

Konkluzja

     Interpretowanie/stosowanie prawa nie może prowadzić do absurdów - nie może dochodzić do wewnętrznej sprzeczności w jego stosowaniu. Nie można subwencji ustalać w ustawie budżetowej na podstawie "numerów butów nauczycieli samorządowych" a później dzielić ją pomiędzy samorządy na podstawie "obwodu w pasie uczniów" - co od szeregu lat czyni Minister Edukacji Narodowej wespół w zespół z Ministrem Finansów!Pozostałe części opracowania - MEN (p. Anna Zalewska) i MF oszukały samorządy:

1. Dokument MEN będący podstawą przyszłych wywodów logiczno-prawnych,
2. Prosty sposób na sprawdzenie, że subwencja oświatowa na 2017 r. jest zaniżona,
3. Subwencja oświatowa na rok 2017 jest źle policzona - zaniżona o pół miliarda zł,
4. Czy zatroskani o polską edukację posłowie PiS staną na wysokości zadania?

> powrót