Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

MEN (p. Anna Zalewska) i MF oszukały samorządy - Część IV
Subwencja oświatowa na rok 2017 jest źle policzona - zaniżona o pół miliarda zł

2017-04-23, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

  Motto:
 1. Tak krawiec kraje, jak materii staje - porzekadło ludowe,
 2. Wszystko powinno być tak proste,
  jak tylko możliwe - ale nie prostsze!
  - Albert Einstein.

     Na wstępie definiujemy tylko(!) dwa pojęcia, które jednak w zupełności wystarczają do ustalenia subwencji oświatowej w ustawie budżetowej na rok 2017:

- średnie wynagrodzenie nauczyciela w kraju (Pk) na dany rok budżetowy (kolumna 2 i 4 - wiersz 5, w Tab. 1):

,       (1)
gdzie:
Wsk, Wkk, Wmk, Wdk - odpowiednio udziały etatów nauczycielskich wg poszczególnych stopni awansu - w całym kraju, w całej strukturze nauczycielskiej w kraju (wielkości zdefiniowane w rozporządzeniu ministra ds. oświaty ws. podziału subwencji oświatowej), a uwzględnie przez MEN przy podziale subwencji oświatowej na dany rok budżetowy (kolumny 3 i 5 - wiersz 1 do 4, w Tab. 1),
Pks, Pkk, Pkm, Pkd - odpowiednio średnie wynagrodzenia nauczycieli wg stopni awansu (art. 30 ust. 3 ustawy - KN) na dany rok budżetowy (kolumny 2 i 4 - wiersz 1 do 4, w Tab. 1).

- liczbę subwencjonowanych zadań oświatowych w kraju (Uk) na dany rok budżetowy:

,       (2)
gdzie:
Uri, Uui i Uzi - odpowiednio: statystyczna liczba uczniów, uzupełniająca liczba uczniów i przeliczeniowa liczba wychowanków w i-tej jednostce samorządu terytorialnego na dany rok budżetowy (wielkości zdefiniowane w rozporządzeniu ministra ds. oświaty ws. podziału subwencji oświatowej).

Tabela1: Dane dotyczące nauczycieli (ich etatów) zatrudnionych na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela wg ich stopni awansu, a uwzględnianych przy podziale subwencji oświatowej na lata 2016 i 2017:

lp.

Awans

W roku budżetowy 2017

 

W roku budżetowy 2016

średnie wynagrodzenie

udział w całej strukturze

 

średnie wynagrodzenie

udział w całej strukturze

 

1

2

3

 

4

5

1

stażyści

2 752,92

0,028334898

 

2 717,59

0,031910174

2

kontraktowi

3 055,73

0,127309787

 

3 016,52

0,120475082

3

mianowani

3 964,20

0,234524227

 

3 913,33

0,245764734

4

dyplomowani

5 065,37

0,609831088

 

5 000,37

0,601850010

5

cała struktura

4 485,75

1

 

4 421,37

1

     Zamiast przedstawiania obszernych i dogłębnych wywodów logiczno - matematyczno - prawnych, informuję - że w przypadku ustalania kwoty subwencji oświatowej w ustawie budżetowej na rok 2017 - dla wymogu spełnienia przez nią zapisu art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, należało się posłużyć bardzo prostym wzorem

,       (3)
gdzie:
    S2017 - subwencja oświatowa w ustawie budżetowej na rok 2017,
    S2016 - subwencja oświatowa w ustawie budżetowej na rok 2016,
    Pk,2017 - średnie wynagrodzenie nauczyciela w kraju na rok 2017,
    Pk,2016 - średnie wynagrodzenie nauczyciela w kraju na rok 2016,
    Uk,2017 - liczba zadań oświatowych w kraju na rok 2017,
    Uk,2016 - liczba zadań oświatowych w kraju na rok 2016.

     Na etapie projektowania budżetu państwa na rok 2017, wielkości: S2016, Pk,2016 i Uk,2016 były wielkościami znanymi, a wielkości Uk,2017 i Pk,2017 - do czasu otrzymania przez MEN stanów wrześniowy SIO, były prognozowalne, ale później były już prawie dokładne.

     Równoważnikiem - odpowiednikiem wzoru (3), spełniającym warunek art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017 jest wzór:

.       (4)

     Spełnienie warunku - wzór (4), jest równoważne spełnieniu warunku - wzór (3) i odwrotnie.

     Stosunek Uk,2017 / Uk,2016 występujący we wzorze (3), reprezentuje zmianę zakresu zadań oświatowych w roku 2017 względem roku 2016, a stosunek Pk,2017 / Pk,2016 występujący również w tym wzorze, reprezentuje zmianę kosztowności zadań oświatowych w roku 2017 względem roku 2016. Przemnożenie subwencji oświatowej na rok 2016 przez iloczyn ww. ilorazów powoduje jej skorygowanie (wzrost lub zmniejszenie) i stanowi minimalną jej kwotę na rok 2017.

     W oparciu o dane z ustaw budżetu państwa na lata 2016 i 2017, oraz dane (MEN) z podziału subwencji oświatowej na lata 2016 i 2017, w Tab. 2 przedstawione są odpowiednie dane.

Tabela2: Subwencja oświatowa w ustawie budżetowej na lata 2016 i 2017 wraz z innymi podstawowymi danymi:

Rok budżetowy

 

Standard finansowy A [zł]

 

Średnie wynagrodzenia nauczycieli Pk [zł]

 

Zadania oświatowe
w kraju Uk

 

Subwencja oświatowa S [tys. zł]

1

 

2

 

3

 

4

 

5

2016

 

5 278,0717

 

4 421,37

 

7 610 745,66

 

41 496 952

2017

 

5 292,7779

 

4 485,75

 

7 664 105,89

 

41 909 536

     W oparciu o wzór (3) i (4) oraz dane na rok 2016 a przedstawione w Tab. 2, oraz dane z Tab. 2 - kolumna 3 i 4 - na 2017 r., wynika że minimalna kwota subwencji oświatowej w ustawie budżetowej na rok 2017 - czyli spełniająca art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi co najmniej 42 396 406 tys. zł, a standard finansowy, co najmniej 5 354,2650 zł - co przedstawia kolumna: 2 i 5, w Tab. 3.

Tabela3: Minimalny standard finansowy (A) oraz minimalna kwota subwencji oświatowej (S) w ustawie budżetowej na rok 2017 spełniające wymóg art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

Rok budżetowy

 

Minimalny standard finansowy A [zł]

 

Średnie wynagrodzenia nauczycieli Pk [zł]

 

Zadania oświatowe
w kraju Uk

 

Minimalna subwencja oświatowa S [tys. zł]

1

 

2

 

3

 

4

 

5

2017

 

5 354,2650

 

4 485,75

 

7 664 105,89

 

42 396 406

Wnioski:
 1. Minimalna kwota subwencji oświatowej (S) w ustawie budżetowej na rok 2017 - spełniająca wymóg art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 42 396 406 tys. zł, a ustalowa w ustawie 41 909 536 tys. zł. Zatem subwencja ta jest zaniżona o 486 870 tys. zł (1.16%).

 2. Minimalna wartość standardu finansowego (A) na rok 2017 wynosi 5 354,2650 zł, a ustalona przez MEN w wyniku podziału tej subwencji pomiędzy samorządy wynosi 5 292,7779 zł. Zatem standard ten został zaniżony o 61,4871 zł (1.16%).

 3. Ustawa budżetowa na rok 2017 - w części dotyczącej subwencji oświatowej, jest niezgodna z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 4. Wbrew wielokrotnym i to publicznym zapewnieniom p. Anny Zalewskiej, w subwencji oświatowej na rok 2017 r. nie ma nawet jednego grosza na „jej” refermę oświaty, a związaną z likwidacją gimnazjów.

 5. Za całą reformę „Zalewskiej” zapłacą samorządy. Nie dość, że za to zapłacą, to jeszcze w niewystarczający sposób zrekompensowała ona im ustawowy wzrost wydatków na dotychczasowe zadania oświatowe.

 6. Zaniżenie subwencji oświatowej na dany rok budżetowy ma bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla obecnych, ale i przyszłych finansów samorządowych, bo w myśl art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaniżona kwota subwencji na dany rok, staje się podstawą do jej ustalania na rok kolejny. Zatem zaniżenie subwencji oświatowej na rok 2017 będzie mogło mieć swoje konsekwencje w latach następnych.

Konkluzje - podsumowujące cztery części opracowania:
 1. Przedstawione cztery części opracowania MEN (p. Anna Zalewska) i MF oszukały samorządy, są dowodem na to, że wbrew powszechnym zapewnieniom p. Anny Zalewskiej, „jej” reforma została jednak źle zaplanowana, źle przemyślana i źle policzona.

 2. Czy posłowie PiS, którzy w 2012 roku tak ochoczo interpelowali i wszędzie nagłaśniali mój zarzut zaniżenia subwencji oświatowej na ten rok, tym razem też wykażą się taką aktywnością? A mowa jest między innymi o:

 3. W 2012 roku wg posłów PiS zasługiwałem na miano eksperta / naukowca, a dzisiaj wg nich na kogo zasługuję?

 4. Zaniżenie subwencji oświatowej na rok 2017 powinno być już dla każdego sprawą oczywistą / zrozumiałą, a skoro tak, to w konsekwencji - i to w pierwszej kolejności, powinna pojawić się ekspresowa ścieżka dymisjonowania pani Anny Zalewskiej.Pozostałe części opracowania - MEN (p. Anna Zalewska) i MF oszukały samorządy:

1. Dokument MEN będący podstawą przyszłych wywodów logiczno-prawnych,
2. Absurdalny sposób (MEN i MF) ustalania subwencji oświatowej w ustawie budżetowej,
3. Prosty sposób na sprawdzenie, że subwencja oświatowa na 2017 r. jest zaniżona,
4. Czy zatroskani o polską edukację posłowie PiS staną na wysokości zadania?

> powrót