Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

MEN (p. Anna Zalewska) i MF oszukały samorządy - Część I
Dokument MEN będący podstawą przyszłych wywodów logiczno-prawnych

2017-04-03, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     W styczniu 2012 r. zarzuciłem ówczesnemu rządowi (PO-ZSL), że zaniżył subwencję oświatową w ustawie budżetowej na 2012 r. o około 1.5 mld zł. W czasie debaty nad ww. ustawą (która odbyła się w styczniu 2012 r.) w Sejmie RP, posłowie obecnie rządzącej koalicji wielokrotnie powoływali się na moje zarzuty wobec zaniżenia tej subwencji. Czy tym razem też będą tak ochoczy do cytowania podobnego zarzutu, ale na 2017 r.?

     Oj nie sądzę, nie sądzę, bo w przypadku polityków ich punkt widzenia zależy od punktu siedzenia - skoro sie siedzi w innym miejscu - i to jeszcze na wyższym, to i z innej nutki/stacji się nadaje.

     Historia wniosku do Ministra Finansów w sprawie pozyskania informacji publicznej dotyczączej sposobu ustalania subwencji oświatowej w ustawie budżetowej:

 1. 2016-11-04 Wniosek do Ministra Finansów,
 2. 2016-11-17 Rzeczowa odpowiedź Ministra Finansów,
 3. 2016-12-01 Odpowiedź na rzeczową odpowiedź Ministra Finansów,
 4. 2016-12-14 Kolejna rzeczowa odpowiedź Ministra Finansów,
 5. 2016-12-23 Kolejna odpowiedź na rzeczową odpowiedź Ministra Finansów,
 6. 2017-01-05 Ostateczna rzeczowa odpowiedź Ministra Finansów.

     Apel do Prezydenta RP - Pana Andrzeja Dudy i Premiera Rządu RP - Pani Beaty Szydło w sprawie pomocy w pozyskaniu od Ministra Finansów fundamentalnej informacji publicznej w sprawie sposobu ustalania subwencji oświatowej w ustawie budżetowej wg art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

 1. 2017-01-19 Apel do Prezydenta RP - Pana Andrzeja Dudy,
 2. 2017-01-19 Apel do Premiera Rządu RP - Pani Beaty Szydło,

  skuteczność tego apelu - zgodnie z oczekiwaniem, okazała się ZEROWA!

     Historia wniosku do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pozyskania informacji publicznej dotyczączej sposobu ustalania subwencji oświatowej w ustawie budżetowej:

 1. 2016-12-08 Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej,

  zamiast w terminie 14 dni, Minister Edukacji Narodowej była wielce łaskawa i odpowiedziała na ww. wniosek dopiero w 100 dniu od daty złożenia wniosku,

 2. 2017-03-18 Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej.

     Powyższa odpowiedź MEN jest wyjątkowo ważna, bo w zupełności potwierdza ona moje od lat podejrzenie, że MEN & MF absurdalnie rozumieją i stosują przepis art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co w przypadku subwencji oświatowej na rok 2017 spowodowało jej niedoszacowanie. Wbrew wielkrotnym zapewnieniom p. Zalewskiej w subwencji oświatowej na 2017 r. nie ma ani jednego grosza na jej reformę oświaty związaną z likwidacją gimnazjów.

     Poniżej - w formie tekstowej - przedstawiam w całości powyższą odpowiedź MEN i zachęcam czytelników do znalezienia tej absurdalności. Jeżeli ktoś się taki znajdzie i przedstawi mi wywody logiczno-prawne na istnienie tej absurdalności, to opublikuję je na tej stronie. Dowód nie należy do kategorii dowodów trudnych! - wystarczy podać przykład i opisać absurdalność z niego wynikającą. Na przedstawienie takich wywodów czekam do dnia 7 kwietnia 2017 r.

Dok. sygn. - DSMW-WA.350.44.2017.RK
Od: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Do: Bogdan Stępień

Dnia 18 marca 2017 r.

W związku z pismem nr BS.w.41.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r., przedstawiam poniższe informacje.

Stosownie do art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1115) sposób ustalania subwencji oświatowej jest wprost przesądzony ustawą, a kwota subwencji określana jest corocznie w ustawie budżetowej. Podstawą działań zmierzających do zaplanowania w kolejnych latach budżetowych środków ujmowanych w części oświatowej subwencji ogólnej stanowi przepis art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W świetle powyższego kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę; innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Na etapie prac nad projektem ustawy budżetowej Minister Finansów zwraca się z pytaniem o dane niezbędne do kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, tj. o szacunki skutków finansowych nowych zadań oświatowych oraz zadań których realizacja już się rozpoczęła wraz ze szczegółowym sposobem ich kalkulacji i danymi, które posłużyły do ich oszacowania. W celu określenia skutków finansowych do subwencji oświatowej analizuje się planowane zadania oświatowe oraz konieczność uwzględnienia skutków finansowych tych zadań w części oświatowej subwencji ogólnej. Minister Finansów na podstawie przekazanych informacji dokonuje weryfikacji danych oraz sposobu kalkulacji skutków finansowych oraz ostatecznie określa skutki konieczne do uwzględnienia w subwencji oświatowej. Główne zadania oświatowe uwzględnianie w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, w ostatnich latach, to awans zawodowy nauczycieli, podwyżka wynagrodzenia nauczycieli, objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich.

W kwocie subwencji oświatowej na 2017 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań oświatowych, najważniejsze z nich to:

 • uwzględnienie dzieci 6-Ietnich w wychowaniu przedszkolnym w subwencji oświatowej,
 • podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017 r.,
 • zmniejszenie zakresu zada? oświatowych w związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat)
 • zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • przekazanie kilku szkół rolniczych do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa a więc wyłączeniem ich z finansowania subwencją oświatową, tj. zmniejszenie subwencji względem roku poprzedniego,
 • zmiany organizacyjne w oświacie.

W ocenie skutków regulacji do projektu ustawy prawo oświatowe i ustawy wprowadzającej prawo oświatowe dokonano szczegółowych wyliczeń dotyczących subwencji przypadającej na dzieci 6-Ietnie, z uwzględnieniem danych uzyskanych z SIO wg. 10 września 2016 r. oraz danych o dzieciach 6-letnich z ankiet zebranych ze szkół. W wyliczeniach założono, że ostateczna liczba etatów nauczycieli uwzględniona w subwencji na 2017 r. będzie niższa a kwota subwencji przypadająca na dzieci 6-Ietnie wyniesie ok. 1,7 mld zł. Potwierdziły to dane z SIO na 30 września 2016 r., z których wynika, że liczba etatów nauczycieli objętych subwencją oświatową wynosi 486 759.

Poniżej przedstawiamy kalkulację subwencji oświatowej przygotowaną w trakcie prac nad oceną skutków regulacji ww. projektów ustaw.

Szczegółową kalkulację subwencji oświatowej przedstawia poniższa tabela:

l.p.

Wyszczególnienie

Kwota w tys. zł

1

Subwencja 2016

41 496 952

2

Subwencja 2017

41 909 536

3

Wzrost subwencji w 2017 r. (2-1)

412 584

4

     z tego waloryzacja 1,3%

418 000

5

     z tego przekazanie szkół Ministerstwu Rolnictwa

-5 416

6

Zmniejszenie się subwencji gdyby nie subwencjonować 6-latka poza szkołą wynikającą ze zmiany liczby uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży

2 249 434

7

Dodatkowe wsparcie młodego rocznika kl. I 2016/2017 + ponowna I klasa

521 203

8

Zmniejszenie się subwencji gdyby nie subwencjonować 6-latka poza szkołą uwzględniające korektę na mały rocznik kl. I 2016/2016 (6-7)

1 728 231

9

Zmniejszenie się subwencji w szkołach dla dorosłych wynikająca ze zmniejszenia się liczby słuchaczy

53 983

10

Kwota do dyspozycji w subwencji oświatowej (8+7)

1 781 324

11

Subwencjonowanie dziecka 6-letniego poza szkołą

1 435 951

12

Doradztwo zawodowe

8 184

13

Dodatkowe godziny w Branżowych szkołach

2 684

14

Oddziały przygotowawcze

4 000

15

Razem nowe zadania (11+12+13+14)

1 450 819

16

Pozostaje w subwencji (10-15)

330 505

Poniżej przedstawiamy kalkulacje kwoty skutków finansowych podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1.3% od 1 stycznia 2017 r.

Koszt podwyżki 1.3% od 1 stycznia 2017 r.

wynagrodzenie średnie

nauczyciel

stażysta

nauczyciel

kontraktowy

nauczyciel

mianowany

nauczyciel

dyplomowany

Razem

wynagrodzenie średnie od 1 stycznia 2016 r.

2 718

3 017

3 913

5 000

 

wynagrodzenie średnie od 1 stycznia 2017 r.

27 53

3 056

3 964

5 065

 

liczba etatów średniorocznie  w 2017 r.

18 335

57 623

110 187

305 265

491 411

koszt wynagrodzeń osobowych podwyżki 1,3% (w.2-w.1) x w3 x 12

7 774

tys. zł

27 120

tys. zł

67 263

tys. zł

238 107

tys. zł

340 263

tys. zł

Pozostałe koszty

koszt wynagrodzenia osobowego

koszt wynagrodzenia średniego z pochodnymi

koszt doskonalenia zawodowego (1%  wynagrodzeń osobowych)

koszt dodatku wiejskiego

Razem

340 263 tys. zł

407 091 tys. zł

3 403 tys. zł

7 200 tys. zł

417 693 tys. zł

 

Z poważaniem
Grzegorz Pochopień
Zastępca Dyrektora
Departamentu Strategii i Współpracy
MiędzynarodowejPozostałe części opracowania - MEN (p. Anna Zalewska) i MF oszukały samorządy:

1. Absurdalny sposób (MEN i MF) ustalania subwencji oświatowej w ustawie budżetowej,
2. Prosty sposób na sprawdzenie, że subwencja oświatowa na 2017 r. jest zaniżona,
3. Subwencja oświatowa na rok 2017 jest źle policzona - zaniżona o pół miliarda zł,
4. Czy zatroskani o polską edukację posłowie PiS staną na wysokości zadania?

> powrót