Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Błędy w uchwałach o dotowaniu oświaty - Rady Miejskiej w Głuchołazach.

2013-07-17, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W końcu kwietnia 2013 r. zwróciło się do mnie Stowarzyszenie Edukacyjne - Przyjazna Szkoła w Gierałcicach z prośbą o pomoc w ocenie sposobu dotowania przez Gminę Głuchołazy prowadzonych przez nie zadań oświatowych w Szkole Podstawowej w Gierałcicach. Już po wstępnym zapoznaniu się z dostarczonymi mi dokumentami podjąłem decyzję o wsparciu ww. stowarzyszenia w jego walce o swoje.

Tym opracowaniem rozpoczynam walkę o prawidłowe - zgodne z prawem i elementarną logikę z niego wynikającą, dotowanie przez Gminę Głuchołazy Szkoły Podstawowej w Gierałcicach. Z owoców tej walki w Gminie Głuchołazy może skorzystać - na chwilę obecną, tylko i wyłącznie Stowarzyszenie Edukacyjne - Przyjazna Szkoła prowadzące Szkołę Podstawową w Gierałcicach.

Walkę o należyte dotowanie Szkoły Podstawowej w Gierałcicach rozpoczynam od wykazania, że niektóre zapisy uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach podjętej w dniu 27 czerwca 2012 r . (Nr uchwały XXI/212/12) oraz jej nowelizacji z dnia 23 kwietnia 2013 r. (Nr uchwały XXX/319/13) są niezgodne z prawem.

W tym opracowaniu pragnę zwrócić uwagę na dwa błędy oraz jedną niefunkcjonalność w ww. uchwałach - podjętych przez Radę Miejską w Głuchołazach.

BŁĄD 1. Załączniki: Nr 1, 2 i 4 uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2012 r. (Nr uchwały XXI/212/12) są niezgodne z art. 80 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

UZASADNIENIE

Rozważmy prosty przykład: załóżmy, że mamy Gminę Miejską w Lisiej Jamie z jedna tylko szkołą i jest nią Szkoła Podstawowa (dla dzieci i młodzieży) w Lisiej Jamie - mieście powyżej 5 tys. mieszkańców prowadzoną przez samorząd, i załóżmy, że ma ona tylko 1 ucznia, dla którego występuje tylko waga P42, o której mowa w rozporządzeniu MEN w sprawie podziału subwencji oświatowej – nazywane dalej rozporządzeniem.

 1. Jeżeli zgodnie z powyższymi założeniami JST otrzymała 5 000 zł subwencji oświatowej, to ile wynosi przewidziana w otrzymanej przez samorząd subwencji kwota na tego ucznia? Sprawa jest prosta. Kwota subwencji przewidziana na tego ucznia wynosi 5 000 zł.
 2. Jeżeli w rozważanej szkole wzrośnie o 100% liczba identycznych uczniów, o których mowa w pkt. 1, to subwencja też wzrośnie o 100%, czyli wyniesie 10 000 zł. – to sprawa oczywista. Przewidziana w otrzymanej przez samorząd subwencji kwota na „ucznia” szkoły danego typu i rodzaju nadal wyniesie po 5 000 zł – czyli po równo na każdego ucznia szkoły.
 3. Jeżeli w stosunku do pkt. 1 wzrośnie liczba uczniów o 100%, czyli o jednego ucznia ale ten nowy/dodatkowy uczeń będzie miał niepełnosprawność określoną przez wagę P2, o której mowa w rozporządzeniu, to ile wyniesie subwencja dla samorządu? Czy też wzrośnie o 100%, jak w pkt. 2? W tym przypadku wyniesie ona o 11 993 zł, więc wzrośnie w stosunku do pkt. 1 o 140%, a w stosunku do pkt. 2 wzrośnie o 20%. Czy w omawianym przykładzie kwota przewidziana w otrzymanej przez samorząd subwencji na każdego z tych „uczniów” wyniesie po tyle samo? Jaka jest przewidziana kwota subwencji na „ucznia” z pkt. 1 a jaka na nowego/dodatkowego z pkt. 3?
 4. Jeżeli w stosunku do pkt. 1 wzrośnie liczba uczniów o 100%, czyli o jednego ucznia ale ten nowy/dodatkowy uczeń będzie miał niepełnosprawność określoną przez wagę P3, o której mowa w rozporządzeniu, to ile wyniesie subwencja dla samorządu? W tym przypadku wyniesie ona o 19 485 zł, więc wzrośnie o 290% w stosunku do pkt. 1, o 95% w stosunku do pkt. 2 i o 62% w stosunku do pkt. 3. Czy w omawianym przykładzie kwota przewidziana w otrzymanej przez samorząd subwencji na każdego z tych „uczniów” wyniesie po tyle samo? Jaka jest przewidziana kwota subwencji na „ucznia” z pkt. 1 a jaka na nowego/dodatkowego z pkt. 4?
 5. Jeżeli w stosunku do pkt. 1 wzrośnie liczba uczniów o 100%, czyli o jednego ucznia ale ten nowy/dodatkowy uczeń będzie miał niepełnosprawność określoną przez wagę P4, o której mowa w rozporządzeniu, to ile wyniesie subwencja dla samorządu? W tym przypadku wyniesie ona o 22 982 zł, więc wzrośnie o 360% w stosunku do pkt. 1, o 130% w stosunku do pkt. 2, o 92% w stosunku do pkt. 3 i o 18% w stosunku do pkt. 4. Czy w omawianym przykładzie kwota przewidziana w otrzymanej przez samorząd subwencji na każdego z tych „uczniów” wyniesie po tyle samo? Jaka jest przewidziana kwota subwencji na „ucznia” z pkt. 1 a jaka na nowego/dodatkowego z pkt. 5?
 6. Jeżeli w stosunku do pkt. 1 wzrośnie liczba uczniów o 100%, czyli o jednego ucznia ale ten nowy/dodatkowy uczeń będzie miał niepełnosprawność określoną przez wagę P5, o której mowa w rozporządzeniu, to ile wyniesie subwencja dla samorządu? W tym przypadku wyniesie ona o 52 453 zł, więc wzrośnie o 949% w stosunku do pkt. 1, o 425% w stosunku do pkt. 2, o 337% w stosunku do pkt. 3, o 169% w stosunku do pkt. 4 i o 128% w stosunku do pkt. 5. Czy w omawianym przykładzie kwota przewidziana w otrzymanej przez samorząd subwencji na każdego z tych „uczniów” wyniesie po tyle samo? Jaka jest przewidziana kwota subwencji na „ucznia” z pkt. 1 a jaka na nowego/dodatkowego z pkt. 6?
Czy na każdego z uczniów z niepełnosprawnościami, o których mowa w pkt. 3 - 6 (czyli wagami P2 - P5 ) w otrzymanej subwencji przez samorząd na „ucznia” szkoły danego typu i rodzaju wynoszą po tyle samo? Jeżeli wynoszą, po tyle samo, to „[…]”! A jeżeli nie wynoszą po tyle same, to Załącznik Nr 1, 2 i 4 do uchwały nie spełnia wymogów art. 80 ust. 3 i 4 ustawy, bo zestaw danych z Załącznika Nr 1, 2 i 3 uniemożliwia prawidłowe dotowanie szkół w przypadku wystąpienia różnych niepełnosprawności, nie wspominając już o klasach sportowych, mniejszościach narodowych itp., itd.

Dla prawidłowego dotowania zadań oświatowych realizowanych przez szkołę/przedszkole/placówkę niezbędna jest znajomość nie tylko łącznej liczby uczniów szkoły/[...] ale również liczby uczniów szkoły/[...] dla poszczególnych wag od P1 do P44, o których mowa w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej [oraz ...]!

BŁĄD 2. § 1.1 uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 kwietnia 2013 r. (Nr uchwały XXX/319/13) jest niezgodny z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

UZASADNIENIE

Z zapisu § 1.1 uchwały wynika, że „Organ prowadzący publiczną szkołę, otrzymuje na każdego ucznia dotację w kwocie równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Głuchołazy, nie mniej niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tym że na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji ulega zwiększeniu o kwotę przewidzianą na niepełnosprawnego ucznia szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Głuchołazy.”

Art. 80. ust. 3 ustawy mówi nie o „kwocie przewidzianej […] w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Głuchołazy, jak przyjęto w uchwale, a mówi o „kwocie przewidzianej […] w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.”.

Zastępowanie zwrotu „... w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwrotem „... w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Głuchołazy, to ewidentne naruszanie przepisu art. 80 ust. 3 ustawy.

NIEFUNKCJONALNOŚĆ. § 8.1 uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2012 r. (Nr uchwały XXI/212/12) jest niezgodny(?) z art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, a przede wszystkim niefunkcjonalny.

UZASADNIENIE

Art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty stanowi, że „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia.”

Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że dotację udziela się nie na podstawie umowy, jak zapisano w § 8.1. uchwały a na podstawie wniosku. Nie dość, że zmuszanie podmiotów do podpisywania ww. umów „o dotację” z samorządem w zakresie dotowania szkół i przedszkoli publicznych wykracza poza ramy prawa art. 80 ust. 4 ustawy - inaczej narusza art. 7 Konstytucji RP, to zapis ten jest jeszcze niefunkcjonalny.

Jeżeli dla przykładu - burmistrz pomyli się przy ustalaniu np. kwoty dotacji na „ucznia” szkoły danego typu i rodzaju lub też będzie ją musiał skorygować z innego powodu, to będą musiały być sporządzone aneksy(?) do wszystkich umów ze szkołami danego typu i rodzaju. Dodatkowo w omawianej uchwale w § 3.1 napisano: „Dotacja udzielana jest na wniosek […].” Jak z tym w końcu jest wg Rady Miejskiej w Głuchołazach: Dotacja udzielana jest na wniosek [...]”, czy też Dotacja udzielana jest na podstawie umowy […]”?

Zmuszanie podmiotów - przez Gminę Głuchołazy, do podpisywania umów o dotację dla potrzeby dotowania prowadzonych przez nie oświaty wg art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty jest pierwszym, i póki co jedynym znanym mi przypadkiem w Polsce!

JAKIE PŁYNĄ Z TEGO WNIOSKI:
 1. Można stwierdzić, że ten samorząd ma poważne problemy z właściwym / poprawnym rozumieniem zapisów art. 80 ustawy o systemie oświaty.
 2. Jak to jest możliwe, aby służby Wojewody Opolskiego przepuszczały buble prawne?
 3. Jak to jest możliwe, aby profesjonaliści od rachunków z RIO w Opolu nie zauważali, tak prostych / oczywistych błędów w stanowionym przez samorząd prawie?
 4. To opracowanie stanowi kolejny dowód na to, że opracowane przez MEN prawo - art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty, jest wyjątkowo kiepskiej jakości i powinno się go zmienić natychmiast - zbudować od nowa, od podstaw, w tym również zapis art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4.Podobne tematy:

 1. Konia z rzędem temu, kto wie o co w art. 80 ust. 3 ustawy o SO chodzi?
 2. Co wybierze MEN: przyzna się do błedów w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i obieca ich bardzo szybkie usunięcie, czy problem trafi do Sądu Administracyjnego?
 3. Ministerstwo Edukacji Narodowej się ocknęło, ale [...].
 4. List otwarty do ministra ds. oświaty oraz przewodniczącego Krajowej Rady RIO ws. przepisów o dotowaniu oświaty.
 5. „Typy i rodzaje" szkół, o których mowa w art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty.
 6. Stanowisko MEN jest sprzeczne z praktyką RIO.
 7. Ile jest szkół w szkole?
 8. Dotacje szkół do natychmiastowej zmiany! Część I

> powrót