Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Rzecznik Praw Obywatelskich oblał egzamin

2019-11-02, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależnym organem konstytucyjnym finansowanym z budżetu państwa (ogólnych podatków), do którego obywatele Rzeczypospolitej Polskiej - szczególnie działający w interesie publicznym i pozbawieni innych już skutecznych możliwości zwrócenia uwagi na poważny problem, mają prawo do zwrócenia się do niego nie tyle nawet o pomoc, co z żądaniem zajęcia się danym tematem/problemem.

Po zupełnym/całkowitym zignorowaniu przez Senatorów RP i Prezydenta RP skierowanych do nich przeze mnie apeli - w sprawie dyskryminacji oświaty niepublicznej, pozostała mi już tylko petycja do Rzecznika Praw Obywatelskich. Mowa tu jest oczywiście o art. 14 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela i tam ble ble ble z dnia 13 czerwca 2019 roku.

Dlatego też tak szybko, jak tylko było to możliwe - bo w CZTERY dni po opublikowaniu powyższej ustawy, dnia 16 lipca 2019 roku skierowałem do Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiednią petycję, w której zasygnalizowałem (szczątkowo) problem dyskryminacji oświaty niepublicznej przez wyżej wymieniony przepis. Założyłem, że prawnicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zakumają szybko problem i podejmą równie szybko odpowiednie działania.

Po wysłaniu petycji do Rzecznika Praw Obywatelskich i zamieszczeniu jej na stronie www.iar.pl, otrzymałem kilka pytań od czytelników, jak mogą tę petycję podpisać. Odpowiedziałem wtedy, że nie można jej podpisać, bo została ona już wysłana. Zaproponowałem jednak wtedy możliwość przesłania pisma wspierającego lub własnej petycji w tej sprawie do Rzecznika.

Art. 3 ustawy o petycjach zobowiązuje podmiot, do którego złożono petycję, do
Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana,
a ust. 2 tego art. dodatkowo nakazuje:
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna) - tak stanowi art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach.

Dodatkowo: W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Pomimo wymogu niezwłocznego zamieszczenia na stronie internetowej (podmiotu rozpatrującego petycję) informacji zawierającej odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, do dnia 7 sierpnia 2019 roku to nie nastąpiło, więc tego samego dnia przesłałem pierwszą podpowiedź (naprowadzenie) dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Tą podpowiedzią - w formie apelu, było pokazanie Rzecznikowi, że kwestionowany art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku doprowadził do pojawienia się wewnętrznej sprzeczności w projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej na rok 2019.

Pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2019 roku - o sygn. DWST-WA.350.50.2019.RK, Rzecznik Praw Obywatelskich został poproszony o przedstawienie swojej opinii dotyczącej powyższego projektu rozporządzenia.

Pomimo, że podałem mu na tacy - wskazałem, wewnętrzną sprzeczności w omawianym (projekcie) rozporządzenia, Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił temat olać, czego dowodem jest jego odpowiedź z dnia 17 września 2019 roku na moje pismo z dnia 4 września 2019 roku, w której czytamy, że
„informuję, iż Rzecznik Praw Obywatelskich nie odniósł się do nadesłanego przez Ministra Edukacji Narodowej przy piśmie znak: DWSTWA.350.50.2019.RK z dnia 29 lipca 2019 r. projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. Obowiązkiem Rzecznika jest bowiem badanie aktów normatywnych pod względem ich zgodności z aktami wyższego rzędu oraz Konstytucją RP, a zatem prawa już ustanowionego i opublikowanego w dzienniku promulgacyjnym.”

Z powyższego jednoznacznie wynika, że Rzecznik Praw Obywatelskich pomimo możliwości skorzystania z podjęcia działań prewencyjnych, jakie mu sam Minister Edukacji Narodowej stworzył, postanowił całkowicie olać temat - pisząc z dumą, że on się zajmuje/walczy tylko z prawem już ustanowionym i opublikowanym w dzienniku promulgacyjnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się tylko prawem już ustanowionym i opublikowanym w dzienniku promulgacyjnym? Naprawdę taką tylko ma możliwość? Jeżeli (nawet, co jest nieprawdą) ma tylko taką możliwość, to dlaczego do dnia 7 lipca 2019 roku (ba nawet do dziś) nie opublikował na swojej stronie omawianej tu petycji, która dotyczy prawa opublikowanego w Dzienniku Ustaw? Czyżby według Rzecznika Praw Obywatelskich Dziennik Ustaw nie był dziennikiem promulgacyjnym?

Pomimo powyższego, postanowiłem dać Rzecznikowi Praw Obywatelskich jeszcze jedną podpowiedź - szansę na zdanie egzaminu, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach w brzmieniu „Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia ” .

Tą kolejną (drugą już z kolei) podpowiedzią - naprowadzeniem, jako ostatnią szansą na zdanie egzaminu w terminie przez doktora habilitowanego pana Adama Bodnara - Rzecznika Praw Obywatelskich, było skierowanie do niego (bardzo delikatnego?) pisma w dniu 10 października 2019 roku, w którym wskazałem, że kwestionowany przez mnie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku (Dz.U. z 2019 poz. 1287) doprowadził do niezgodności wyżej wymienionego rozporządzenia z art. 28 ust. 6 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Niestety, na nic to wszystko się zdało.

Wiadomym już jest - z pisma jakie udało mi się zdobyć a skierowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Edukacji Narodowej, że Rzecznik omawianą tu petycję uznał za nie-petycję i w konsekwencji temat zamknął - czyli nie podjął tematu.

Podsumowanie:

Pan doktor habilitowany Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich, oblał egzamin ze znajomości konsekwencji art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku (Dz.U. z 2019 poz. 1287).

Będa przynajmniej jeszcze dwa w tej sprawie wpisy:

- RPO w sposób bezczelny wykorzystał mamidłowatość ustawy o petycjach,
- Pomysł/propozycja dla oświaty niepublicznej.

> powrót